Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för att återsöka statlig ersättning från Migrationsverket

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande, tillståndssökande eller personer med uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan föregående ansökan (schablonbidrag) men en del ersättningar måste kommunerna ansöka om. Det är Migrationsverket som för statens räkning, administrerar dessa statliga ersättningar.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förvaltningsövergripande rutin som gäller för alla verksamheter inom socialförvaltningen.

ORD OCH BEGREPP

För definitioner och begreppsförklaringar tryck häröppnas i nytt fönster

RUTINEN

Socialnämnden kan i vissa fall få ersättning för kostnader som rör bistånd till äldre, sjuka eller funktionsnedsatta personer (exempelvis hemtjänst, anhörigvård, personlig assistent, bostadsanpassning, korttidsboende, dagcenterplats, gruppboende, varaktig hälso- och sjukvård inkl. individanpassade hjälpmedel, tolkkostnader).

Vidare kan socialnämnden i vissa fall vara berättigad till ersättning för utgifter som rör ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Socialnämnden kan också ha rätt till ersättning för vård och omsorg enligt SoL, LVU eller LVM till personer med omfattande vårdbehov.

Regelverket som styr flyktingmottagandet kännetecknas av hög rörlighet. Förändringar i omvärlden har ofta lett till ändrad inriktning i politiska beslut och återkommande lagändringar. Den stora rörligheten inom fältet kräver att enheterna har egna enhetsspecifika rutiner som är anpassade efter just deras målgrupp. Denna förvaltningsövergripande rutin tydliggör för enheterna vad de enhetsspecifika rutinerna ska innehålla:

 1. Varje enhet som har rätt att ansöka om statlig ersättning ska ha en framtagen, beslutad enhetsspecifik rutin som säkerställer att enheten återsöker de pengar man har rätt till. I vissa fall kan det vara mest funktionellt att en enhet återsöker statlig ersättning för flera enheter (t.ex. att myndighetsutövningen inom vård och omsorg även återsöker medel för hälso- och sjukvårdsinsatser).
 2. Mallen för Rutin för socialförvaltningen som finns på Kvalitetsfabriken ska användas vid framtagande av enhetsspecifika rutiner.
 3. Av den enhetsspecifika rutinen ska det framgå:
  • Vilka målgrupper enheten har rätt att söka statlig ersättning för
  • Vilka typer av statliga ersättningar enheten har rätt att ansöka om
  • Hur underlag samlas in inför respektive ansökningsförfarande
  • Hur underlag, ansökningsförfarande, sammanställningar, statistik m.m. dokumenteras och hålls ordnat/förvaras
  • Hur ansökan om respektive statlig ersättning praktiskt går till och genomförs
  • Hur samarbete och information med ekonom, och i förekommande fall, andra aktörer går till
  • Ansvarsfördelning (vem/vilka som ansvarar och utför de olika uppgifterna i punkt 3

ANSVARSFÖRDELNING

Socialnämnden ansvarar, inom sitt område, för att säkerställa att Gislaveds kommun får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som man har rätt till.

Verksamhetschef beslutar vilka enheter som ska ansvara för återsökningar av statliga ersättningar i de fall en enhet ska återsöka medel för fler enheter utöver den egna.

Enhetschef ansvarar för att enheten har en framtagen och målgruppsanpassad enhetsspecifik rutin. Enhetschef beslutar om enhetsspecifika rutiner och följer upp att personalen arbetar enligt angivet arbetsätt. Enhetschef ansvarar för att utse nya nyckelpersoner vid behov samt se till att rutinen är känd hos medarbetarna.

Handläggare/administratör/utvecklingsledare/gruppledare/verksamhets-ledare ansvarar för de moment i den enhetsspecifika rutinen som enhetschefen beslutat att tilldela dem. 

Har du frågor?
Har du frågor om innehållet i denna rutin – vänd dig till Kvalitetsutvecklare vid Kansli- och utvecklingsenheten.


Senast ändrad 2019-07-04


 • Dokumentets namn: Rutin för att återsöka statlig ersättning från Migrationsverket
 • Dokumentet gäller för: Hela socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2019-06-01
 • Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare
 • Dokumentet beslutat av: Chef för Kansli- och utvecklingsenheten
 • Senast reviderad: 2018-09-14
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken