Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Våld i nära relationer

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas. Rent konkret kan ett adekvat samhälleligt stöd för en våldsutsatt utgöra skillnaden mellan liv och död. Våldsutsatta personer finns överallt i samhället - oavsett kön, könsöverskridande uttryck och identitet, funktionstillstånd, ålder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Män är kraftigt överrepresenterade som förövare av våld, vare sig det handlar om våld mot kvinnor, mot andra män eller mot sig själva. Men även om män är överrepresenterade som utövare av våld är det viktigt att påpeka att en majoritet av män inte utövar våld. När det gäller våld i nära relationer utövas det huvudsakligen, men inte uteslutande, av män mot kvinnor. Utgångspunkten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården är att det är viktigt att förebygga och motarbeta allt slags våld.

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer regleras bland annat i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL). Enligt 3 kap. 2 § och 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL ) ska vårdgivare arbeta för att förebygga ohälsa och vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Socialnämndens och vårdgivarens ansvar för stöd och hjälp till våldsutsatta regleras vidare i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4).

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken