Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Grunduppdraget

En socialnämnds och vårdgivares insatser ska vara av god kvalitet. Med insatser menas här alla åtgärder beträffande de målgrupper som socialnämnden har ansvar för, inte enbart beslutade insatser utan även förhandsbedömningar, myndighetsutövning, förebyggande arbete samt råd och service. Kraven på god kvalitet framgår bland annat av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL), 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Var och en, det vill säga all personal och de flesta uppdragstagare (familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer exkluderade) har ett individuellt ansvar för att bidra till att åtgärder och insatser håller god kvalitet. Det framgår av 14 kap. 2 § SoL, 24a § LSS och 6 kap. patientsäkerhetslagen.

Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras. Socialnämndens kvalitetsledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av kvalitetsledningsystemet finns på Kvalitetsfabriken. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har definierat ett antal kvalitetsområden eller grundprinciper som bland annat framgår av den uppföljningsmodell som Socialstyrelsen utgår ifrån i "öppna jämförelser". Dessa kvalitetsområden är:

  • Bemötande och förhållningssätt
  • Självbestämmande och integritet
  • Helhetssyn och samordning
  • Trygghet och säkerhet
  • Kunskapsbaserad verksamhet
  • Tillgänglighet
  • Effektivitet

Vad är god kvalitet i socialnämndens grunduppdrag?

God kvalitet i socialnämndens grunduppdrag är inte helt enkelt och självklart att definiera. Generellt kan kvalitet uttryckas som förhållandet mellan förväntan och upplevelse eller mellan mål och utfall. I författningen om ledningssystem, SOSFS 2011:9, framgår att kvalitet inom socialnämndens verksamheter kan ses ur tre perspektiv; lagen, verksamheten och målgruppen. Gislaveds styrmodell utgår från fyra perspektiv; målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Definitionen av kvalitet i grunduppdraget är olika beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Varje verksamhet behöver därför tydliggöra vilka krav och kvalitetsfaktorer som gäller i det egna grunduppdraget utifrån de fyra perspektiven i styrmodellen.

Senast ändrad 2019-04-25

Vill du veta mer?

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken