Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Kvalitetssäkring och utveckling

Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 är verksamheter (myndighetsutövning och utförare) som bedriver socialtjänst och hälso- och sjukvård skyldiga att klargöra vilken verksamhet man bedriver och göra en kartläggning av vilka krav och mål som gäller för respektive verksamhet. Verksamheten är även skyldig att bedöma vilka processer och rutiner som behöver identifieras, beskrivas och fastställas för att uppfylla dessa krav och mål. Föreskriften förtydligar också kravet på att vårdgivaren eller den som bedriver verksamhet enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) systematiskt förbättrar sin verksamhet. Förbättringsarbetet ska omfatta riskanalys, egenkontroll och utredning av händelser.

Här under kvalitetssäkring och utveckling finner du information, rutiner och blanketter gällande socialförvaltningens kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete. Sidorna vänder sig i huvudsak till dig som har en ledningsfunktion eller arbetar med kvalitetsfrågor oavsett område. Sidan avvikelsehantering, lex Sarah och Lex Maria vänder sig till samtliga verksamheter och medarbetare.

För mer information om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, se presentation och länk till höger.

Senast ändrad 2019-03-21

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken