Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Internkontroll och riskanalys

Egenkontroll/internkontroll och riskanalys är viktiga verktyg i kvalitetssäkringsarbetet. Egenkontroll/internkontroll innebär att regelbundet följa upp verksamheten för att säkra kvalitet. Exempel på egenkontroller och internkontroller kan vara jämförelser av resultat både internt och externt, målgruppsundersökningar, granskning av dokumentation och journaler, undersökning av förhållningssätt bland personalen gällande attityder och förhållningssätt som kan påverka kvalitén, analyser av uppgifter från patientnämnder samt inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter.

Riskanalys innebär att verksamheten bedömer om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i kvaliteten. Genom en riskanalys uppskattas sannolikheten att något inträffar och vilka negativa konsekvenser som kan bli följden av en sådan händelse. Analysen ska generera åtgärder för att förebygga riskerna. Riskanalys används bland annat vid verksamhetsförändringar och vid risk för hot och våld.

Händelseanalys innebär analys av ett händelseförlopp och används när något har inträffat som medfört en allvarlig skada eller kunde ha medfört en allvarlig skada. Genom händelseanalysen synliggörs hur och varför händelsen inträffade och vilka åtgärder som behövs för att förhindra likande händelser.

Nedan hittar du rutiner och material för risk- och händelseanalys samt för internkontroll och till höger finner du länk till SKL med material för händelseanalys.

Senast ändrad 2017-09-28

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken