Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Dina rättigheter och skyldigheter som medarbetare


Rättigheter och skyldigheter

 

Skyldigheter


Arbetsplikt och lojalitetsplikt: I och med att du ingår ett anställningsavtal och blir anställd innebär det att du åtar dig vissa grundläggande skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Dessa skyldigheter gäller oavsett om de anges i det skriftliga anställningsavtalet eller inte. Den mest grundläggande skyldigheten är att utföra arbete. Utöver detta finns några andra viktiga skyldigheter som följer av lag och avtal eller domstolspraxis. Detta finns reglerat i Allmänna bestämmelser, § 6 Allmänna åligganden.

Skyldigheter:

 

Utföra arbete : arbetsgivaren ”leder och fördelar arbetet” som det heter. Detta innebär att du är skyldig att följa din arbetsgivares anvisningar, om det ligger inom ramen för ditt anställningsavtal. Om du inte gör vad arbetsgivaren kräver, kan detta vara arbetsvägran och kan leda till uppsägning eller till och med avsked. Se även punkten ”arbetsskyldighet” längre ned

Följa ordningsregler: bemötandepolicy (mot brukare), internet- och användarpolicy, tobakspolicyVilka regler finns på er arbetsplats?

Följa arbetsmiljöregler:
rapportera risker, sjukdom, olycksfall, tillbudsanmälan, föreslå åtgärder, lämna synpunkter på det som gjorts

Samarbeta : med chef, med kollegor, med brukare

Vara lojal: innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet

I lojalitetsplikten ingår även arbetstagarens upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren. Den innebär att arbetstagaren är skyldig att lämna arbetsgivaren alla upplysningar som den senare behöver för att tillvarata sina intressen, exempelvis upplysningar om störningar i arbetsprocessen

Arbetsskyldighet: utföra arbetsuppgifter och åligganden (dels det som framgår i anställningsavtalet, desl övriga skyldigheter förbundna med anställningen; skyldigheter som gäller för arbetskategorin, ex. medverka i utbildning, vara handledare för praktikanter, introducera nya arbetskamrater eller bära tjänstedräkt. Ska inte förväxlas med vad som framgår i en arbetsbeskrivning – det kan vara saker utöver)Vikariera för annan arbetstagare (krävs giltiga skäl för att neka/vägra (ex. ingen möjlighet att få barnomsorg – man har uttömt alla alternativ, ingen kan vara barnvakt)

Byta schema, förskjuta arbetstiden eller arbeta utöver fastställd arbetstid – krävs giltiga skäl för att neka/vägra (ex. ingen möjlighet att få barnomsorg – man har uttömt alla alternativ, ingen kan vara barnvakt)Bli förflyttad (inom ramen för anställningsavtalet). Om man motsätter sig förflyttning à arbetsgivaren måste ha vägande skäl. Fullfölja jour eller beredskap, krävs giltiga skäl för att vägra (ex. ingen möjlighet att få barnomsorg – man har uttömt alla alternativ, ingen kan vara barnvakt).

Dessa skyldigheter gäller under hela anställningstiden. Det vill säga även under uppsägningstid, oavsett om arbetstagaren är arbetsbefriad eller inte, om inte något annat uttryckligen överenskommits.

Vad händer om man inte uppfyller sina skyldigheter?

 

Sanktioner: En arbetstagare som bryter mot sina skyldigheter kan drabbas av olika sanktioner.

De allvarligaste sanktionerna är: uppsägning eller avsked (vid brott som innebär ett grovt åsidosättande av arbetstagarens skyldigheter)

Andra sanktioner är: omplacering , varning, tillsägelse/skriftligt förtydligande, avstängning från arbetet

Det blir även allt vanligare att arbetsgivare stämmer arbetstagare för lojalitetsbrott och begär skadestånd avseende höga belopp.

Varning (disciplinär åtgärd)

 • Vid allvarlig förseelse (ex. kränkande handlingar mot brukare)
 • Varsel till fack och individ
 • Facket begär normalt överläggning
 • Facket kan lägga tolkningsföreträde
 • Hamnar i personalakten
 • Kan leda till uppsägning

Misskötsel: Om arbetstagaren inte följer sina skyldigheter enligt anställningsavtalet kan en situation med misskötsel uppstå.

Vid misskötsel:

 • Först muntlig tillrättavisning – misskötsel fortsätter à
 • Skriftligt förtydligande – misskötsel fortsätter à
 • Disciplinär åtgärd (varning) – stöd i lag och avtal – misskötsel fortsätter à
 • Sista utväg: uppsägning
 • En arbetstagare som drabbas av en tillrättavisning eller disciplinpåföljd har alltid möjlighet att med stöd av sin fackliga organisation begära en förhandling med arbetsgivaren om detta. Kontakta därför din fackliga organisation och diskutera hur du bör göra.
 • En disciplinpåföljd så som skriftlig varning har stöd i avtalsbilagan Allmänna bestämmelser § 11. Innan arbetsgivaren vidtar en disciplinär åtgärd ska detta förhandlas med den fackliga organisationen.
 • Ett skriftligt förtydligande är en påminnelse till den anställde om att hen enligt sitt anställningsavtal har vissa skyldigheter. Det är inte någon disciplinär åtgärd eller bestraffning och den behöver inte förhandlas med arbetstagarens fackliga organisation, även om det kan vara lämpligt att meddela organisationen.


Rättigheter

Bisyssla

Rätt till bisyssla. Arbetsgivaren avgör om den godkänns eller inte. Kan förbjudas på grund av:

 • Förtroendeskada,
 • Arbetshindrande,
 • Konkurrerande verksamhet
 • Viktigt – att vara fokuserad och utvilad hos sin huvudarbetsgivare (Gislaveds kommun)

KonverteringRätt till tillsvidareanställning om följande uppfylls:

 • Vikariatsanställning mer än 720 dagar inom 5 år
 • Allmän visstidsanställd (ava) mer än 720 dagar inom 5 år
 • Vid kombination av AVA och vikariat sker konvertering efter 3 av 5 år.

Företrädesrätt: företräde till anställning när din anställning upphör - inom samma förvaltning och tjänst

Rättigheter

 • få lön för arbete
 • begära ledighet
 • få anställningstrygghet
 • känna social trygghet om du blir sjuk, råkar ut för en arbetsskada eller går i pension
 • arbeta i en sund och säker miljö
 • få utöva medinflytande

Rätt till ledighet

 • Semester
 • Föräldraledighet
 • Fackligt uppdrag
 • Studier
 • Prova annat arbete
 • För att bedriva näringsverksamhet
 • Enskild angelägenhet


Vid frågor kontakta din närmaste chef  Senast ändrad 2017-12-01

Vill du veta mer?

 • Här kan du lägga in en egen länk

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken