Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för att lyfta ärende till sociala utskottet

I denna rutin finner du en kortfattad beskrivning av vilka steg som är centrala i handläggningen när ett ärende skall lyftas i sociala utskottet. Rutinen är fördelad på roller för att det ska vara tydligt vem som gör vad.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller på enheten för bistånd - Funktionshinder och Enheten för bistånd - Vård och omsorg och beskriver hur man lyfter ett ärende till sociala utskottet.

ORD OCH BEGREPP

System/verksamhetssystem

När det i denna rutin står system eller verksamhetssystem är det Magna Cura som åsyftas.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Bistånd/LSS-handläggare

1.Diskutera det aktuella ärendet med områdeschefen som du anser ska föredras för sociala utskottet.

2. Skriv beslutsunderlag till sociala utskottet med förslag till beslut.

3. Beslutsunderlag lämnas till enhetschefen (ej dubbelsidig eller häftad).

Informera brukaren, anhörig eller ställföreträdare att ärendet skall upp för beslut i sociala utskottet. De har rätt att närvara vid sammanträdet. Om de vill detta meddelas sekreteraren i sociala utskottet.

Enhetschef

1. Läs igenom beslutsunderlaget på det aktuella ärendet.

2. Kontakta sekreteraren i sociala utskottet 11 dagar före sammanträdet och informera om ett extra ärende till nästkommande sammanträde.

3. Skicka beslutsunderlaget till sekreteraren i sociala utskottet senast 8 dagar före sammanträdet.

4. Skicka ut e-post till alla handläggare hur dagordningen för sammanträdet ser ut.

Bistånd/LSS-handläggare/ Enhetschef

Närvara vid sociala utskottets sammanträde.

Bistånd/LSS-handläggare

Dokumentera i systemet att ärendet varit uppe på sociala utskottet och om brukaren var närvarande.

Administrativ handläggare

1. När sociala utskottets protokoll kommer med internposten stämplas besluten. Kopiera besluten och lämna till områdeschefen och aktuell handläggare.

Bistånd/LSS-handläggare

1. Dokumentera i systemet att protokollsutdraget inkommit och vad sociala utskottet beslutat i ärendet.

2. Arkivera protokollsutdraget i akten.

3. Meddela sociala utskottets beslut till brukaren.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för att lyfta ärende till sociala utskottet, enheten för bistånd - funktionshinder
  • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd - funktionshinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid:   2019-10-27
  • Dokumentansvarig: Enhetschef enheten för bistånd - funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef enheten för bistånd - funktionshinder
  • Senast reviderad: 2015-10-28
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken