Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för handläggning vid ansökan om ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 (personlig assistans), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Enheten för bistånd- funktionshinder.

I denna rutin finner du en kortfattad beskrivning av vilka steg som är centrala i handläggningen av ärenden som rör ansökan om personlig assistans, ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rutinen är fördelad på roller för att det ska vara tydligt vem som gör vad.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för handläggning av ärende som rör ansökan om personlig assistans, ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS på Enheten för bistånd- funktionshinder.

ORD OCH BEGREPP

Delegationsordning

I delegationsordningen framgår vem som, på delegation av nämnden, har rätt att fatta beslut i olika ärenden.

Expediera
När en handling expedieras innebär det att den skickas till den eller de personer som av någon anledning behöver ta del av informationen.

Fullmakt
Fullmakt används när en person för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda den andre eller sluta avtal med annan i dennes namn.

LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Samtycke
Frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller.

System/verksamhetssystem
När det i denna rutin står system eller verksamhetssystem är det Magna Cura som åsyftas.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Administrativagruppen
1. Ta emot ansökan, stämplar in.
2. Lämna över till avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare
3. Bekräfta inkommen ansökan till avsändaren via mail.
4. Dokumentera inkommen handling i anteckningar i systemet.
5. Öppna utredning i systemet.
6. Justera ärendehuvudet i systemet.
7. Kontrollera att ansökan är komplett och korrekt samt att fullmakt finns.
8. Kommunicera muntligt eller skriftligt handlingar/ärende. Dokumentera i anteckningar/systemet.
9. Skriv utredning i systemet.

LSS-handläggare
10. Gå igenom utredning i systemet.
11. Fatta beslut.
12. Lägga in beslutade insatser i verksamhetssystemet.
13. Signera utredningen, skriv ut utredningen.
14. Underteckna dokument och lägg till ansökningshandlingarna.

Avgiftshandläggare
15. a. Expediera gynnande beslut till assistansanordnaren.
b. Expediera avslagsbeslut med mottagningsbevis till assistansanordnaren, enligt separat rutin.
16. Dokumentera mottagningsbevis i systemet.
17. Lägg bevakning (4 v.) till ordinarie handläggare i systemet vid del/avslag.
18. Verkställa utbetalning till kassan.

LSS-handläggare
19. Kontera utbetalning i Fakturaportalen.
20. Verkställa beslutet i systemet.
21. Arkivera ärendehandlingarna inklusive mottagningsbevis i akten.

Enhetschef
22. Attestera beslutad utbetalning i Fakturaportalen.

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER utan inbördes ordning

Enhetschef
Ge stöd och råd till handläggare.

Avgiftshandläggare/LSS-handläggare
Bevaka om oegentligheter förekommer och väcka förslag till områdeschef om anmälan skall göras.
Samråd enligt delegationsordning.

Socialnämnden
Vid speciella ärenden enligt delegationsordningen dvs. ärenden utöver riktlinjerna ska sociala utskottet/sociala utskottets ordförande fatta beslut.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-05-16

  • Dokumentetsnamn:                   Rutin för handläggning vid ansökan om ersättning vid ordinarie assistans frånvaro enligt 9 § 2 (personlig assistans), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Enheten för bistånd-funktionshinder
  • Dokumentet gäller för:  Enheten för bistånd-funktionshinder
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Enhetschefen för enheten bistånd och stöd
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef
  • Senast reviderad: 2015-12-11
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken