Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för samverkan av ärenden enheterna för bistånd - Vård och omsorg och Funktionshinder

Denna rutin syftar till en tydlig samverkan och fördelning kring ärenden mellan Enheterna för bistånd Vård och Omsorg och Funktionshinder.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Gäller för Enheten för bistånd – vård och omsorg och Enheten för bistånd – Funktionshinder.

ORD OCH BEGREPP

Link Det system som används för samverkan mellan kommun och Region Jönköpings län.

Magna Cura Det verksamhetssystem som används i Socialförvaltningen.

VO Vård och omsorg.

FH Funktionshinder.

De som omfattas av rutinen är biståndshandläggare VO, bistånd/lss-handläggare FH samt enhetschefer VO och FH.

ANSVARSFÖRDELNING

Medarbetare

Samverkan kring Link och utskrivningsklara patienter

 1. VO bevakar systemet Link 3 ggr per dag, då flödet av brukare är större där åtar sig VO att dagligen bevaka åt FH.
 2. När en brukare som tillhör FH (har pågående ärende) eller om en brukare (som ej tillhör VO sedan innan) blir inskriven på psykiatrisk avdelning, meddelas FH via meddelandegruppen i MagnaCura. Efter det släpper VO bevakningen i Link och FH tar över sina brukare tills att ärendet är avslutat/SVPL genomförd.
 3. FH får till sig att de har ett ärende i Link. Ansvarig är då skyldig att bevaka Link 3 ggr per dag och sköta kontakten med Regionen enligt samverkansrutiner. Vid frånvaro av ordinarie FH-handläggare är det på FH-enheten som frågan hanteras.
 4. Om brukaren som är inskriven på psykiatrisk avdelning har lagts in av andra orsaker än psykisk ohälsa och inte tidigare är känd av FH lämnas ärendet över till VO.
 5. Om en brukare som tidigare har haft insatser från FH blir inskriven på somatisk avdelning ska en dialog föras kring vilken enhet som på bästa sätt kan hjälpa brukaren. Brukarens bästa ska alltid vara i fokus.

Samverkan kring nyansökningar/ärenden som vill lämnas över

 1. Se vad ansökan gäller.
 2. Ansökningar om boendestöd och LSS-insatser hanteras av FH.
  FH har ej delegation på att fatta beslut om vård- och omsorgsboende (vob). Om en brukare som sedan tidigare är känd av/har pågående ärende hos FH ansöker om vob ska den handläggaren utreda och lägga fram förslag till beslut till enhetschef VO.
 3. Vid ansökan om vob från person som ej är känd av varken FH eller VO ska ansökan hanteras hos VO.
 4. Om en brukare inte längre har hjälp med sin psykiska hälsa och endast har hemtjänstinsatser pga åldrande eller annan funktionsnedsättning (som inte har rätt till LSS), ska ärendet lämnas över till VO.

Du som tar emot ärendet tar ansvar för att ändra i huvudbilden och se till att bevakningarna följer med. Du som lämnar över ärendet dokumenterar detta i journalen och flyttar den fysiska akten till rätt ställe.

Om handläggare i VO och FH ej kan bedöma vilken enhet som ärendet ska tillhöra på egen hand, tas frågan vidare till enhetschefer för VO och FH.

Enhetschef Om medarbetare på enheterna ej kan göra en bedömning kring vilken enhet som ärendet ska tillhöra görs bedömningen av enhetschef för VO och FH. Cheferna gör en bedömning och beslutar gemensamt utifrån ansökan, grundproblematik, hjälpbehovet m.m.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta närmaste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-06-13

 • Dokumentets namn: Rutin för samverkan av ärenden enheterna för bistånd - Vård och omsorg och Funktionshinder
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Dokumentansvarig: Enhetschef enheten för bistånd - vård och omsorg respektive enhetschef enheten för bistånd - funktionshinder
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef enheten för bistånd - vård och omsorg respektive enhetschef enheten för bistånd - funktionshinder
 • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-04-29
 • Giltighetstid: 2021-05-01
 • Senast reviderad: 2019-04-29
 • Version: 1

Hänvisningar

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken