Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för urvalsärenden till sociala utskottet

I denna rutin finner du en kortfattad beskrivning av vilka steg som är centrala i handläggningen för urvalsärenden till sociala utskottet. Rutinen är fördelad på roller för att det ska vara tydligt vem som gör vad.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller på Enheten för bistånd – Vård och omsorg och Enheten för bistånd – Funktionshinder för urvalsärenden till sociala utskottet.

ORD OCH BEGREPP

När det i denna rutin står system är det Magna Cura som åsyftas.

ANSVARSFÖRDELNING

Administrativa gruppen

1. Enligt datumlista som finns i administrativa gruppens pärm skrivs delegationslistan ut för föregående månad.
2. Listan skickas med internpost till IFO, märk internkuvert med ”IFO SU”, skriv på en post-it ”SU” och fäst på listan.
3. När delegationslistan kommer tillbaka igen är vissa ärenden markerade som ska föredras i sociala utskottet.
4. Kopiera delegationslistan med urvalsärenden och lämna till aktuell enhetschef och aktuella handläggare.
5. Skicka information via e-post till alla i handläggargrupperna om vilka handläggare som har ärenden till sociala utskottet. Gäller det vård- och omsorgsboende nämns även utredande handläggare.

 

Biståndshandläggare/LSS-/biståndshandläggare

6. Kopiera i två (2) ex. ärende/beslutet och den sociala dokumentationen som rör beslutet.
7. Lämna en (1) kopia till enhetschefen.
8. Skicka en (1) kopia med internposten till IFO, märk internkuvertet med ”IFO SU” Skriv på en post-it ”SU” och fäst på beslutet (ej dubbelsidig eller häftad) senast 8 dagar före sammanträdet.
9. Dokumentera i systemet att ärendet skall föredras i sociala utskottet.

 

Enhetschef

10. Läs igenom handlingarna till urvalsärendet.
11. Skicka ut dagordningen för sammanträdet via e-post till alla handläggare.

 

Biståndshandläggare/LSS-/biståndshandläggare/enhetschef

12. Närvara vid sociala utskottets sammanträde.
13. Berätta om ärendet och svara på frågor från politiker.

 

Administrativa gruppen

14. När sociala utskottets protokoll kommer med internposten, datumstämplas besluten.
15. Lämna till aktuell handläggare.

 

Biståndshandläggare/LSS-/biståndshandläggare

16. Dokumentera i systemet att protokollsutdraget inkommit.
17. Arkivera protokollsutdraget i akten.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef. .

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-05-06

  • Dokumentets namn: Rutin för urvalsärenden till sociala utskottet
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschef Enheten för bistånd VO och FH
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef Enheten för bistånd VO och FH
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2017-05-01
  • Giltighetstid: 2 år
  • Senast reviderad: 2019-05-02
  • Version: 2

Hänvisningar

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken