Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Avvikelsehantering

I komplexa verksamheter som hälso- och sjukvården och socialtjänsten är det viktigt att fortlöpande undersöka vilka risker som finns i verksamheterna och vidta de åtgärder som behövs för att undanröja eller minimiera de risker som identifierats. Avvikelsehantering liksom rapportering av missförhållanden/vårdskador och risker för missförhållanden/vårdskador utgör ett led i kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbetet i verksamheten. Avvikelsehantering och rapportering är viktiga verktyg för att just upptäcka risker och missförhållanden.

Bestämmelserna om lex Sarah ska tillämpas inom socialtjänsten, i verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bestämmelserna i SoL gäller förutom i omsorger om äldre och personer med funktionsnedsättning, även inom individ- och familjeomsorg inklusive verksamheter inom familjerättens område. Bestämmelserna om lex Sarah gäller även i verksamheter när lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, tillämpas.

Information om rapporteringsskyldigheten ska ges till den som omfattas av skyldigheten när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. Informationen ska därefter ges återkommande och bör ges både muntligt och skriftligt minst en gång per år.

Nedan hittar du rutiner och blanketter gällande avvikelserapportering samt rapportering och utredning av missförhålllanden (Lex Sarah) och vårdskador (Lex Maria)

Mer information och rutiner kring lex Maria hittar du även under hälso- och sjukvård, avvikelserhantering/ anmälningar.

Senast ändrad 2019-06-25

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken