Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin då enskild försvunnit från kommunens vård- och omsorgboende, gruppbostäder eller korttidsverksamhet

Denna rutin gäller då en hyresgäst har försvunnit från något av socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden eller gruppbostäder och korttidsboende inom funktionshinderverksamheten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Den här rutinen gäller för vård- och omsorgsverksamheten och funktionshinderverksamheten. Det kan även finnas lokala tillämpningsrutiner.

För enheterna för ensamkommande barn och psykisk ohälsa gäller särskilda rutiner.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare
1. Så fort du upptäcker att en hyresgäst har försvunnit ska du ringa sjuksköterskan.
2. Du tittar i den enskildes pärm för att se om där finns särskilda råd för om just den personen "försvinner", vilka man kan ringa och fråga eller var personen kan vara.
3. Du deltar i sökandet efter den försvunne, sökandet leds av sjuksköterskan.

Sjuksköterska
1. Du får veta att en hyresgäst/brukare har försvunnit från boendet.
2. Du leder sökandet efter den försvunne och ansvarar för att sökandet sker enligt fastställda rutiner. Sökandet ska innefatta en grundlig avsökning av närområdet, t.ex. alla rum, toaletter, övriga avdelningar, biutrymmen, källare och förråd.
3. Om den enskilde fortfarande inte har återfunnits söker ni av närområdet med cykel och bil.
4. Du informerar anhöriga om att den enskilde har försvunnit.
5. Om den enskilde inte har påträffats inom 30-60 minuter, beroende på person, ska du överväga att kontakta polisen.
6. Du informerar berörd enhetschef eller chef i beredskap om försvinnandet.

Enhetschef/chef i beredskap
Du tar emot information om en försvunnen hyresgäst/brukare och och är vid behov behjälplig att hantera situationen.

TÄNK PÅ!
Bedömer ni att den försvunne har suicidrisk ska ni kontakta polisen omedelbart för assistans i letandet, ring tfn 114 14 eller tfn 112 för att rådgöra med polisen.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin då enskild försvunnit från kommunens vård- och omsorgboende, gruppbostäder eller korttidsverksamhet
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Socialförvaltningens verksamhetschefer
  • Dokumentet beslutat av: Socialförvaltningens ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2015-06-02
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken