Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för personliga assistenter som jobbar vaken natt

Rutinerna är ett steg i arbetet med att säkra upp brukarnas säkerhet och trygghet så väl fysiskt som psykiskt samt personalens arbetsmiljö.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Personliga assistenter som jobbar vaken natt inom LSS

ORD OCH BEGREPP

Fackord:
LSS innebär Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (1993:387)

RUTINEN

Lamporna i bostaden ska vara tända i vardagsrum och hall samt övriga rum vid behov t.ex. köket vid medicinhantering.

Läsa på white board, listor i köket och i kalender för att få aktuell information om vad som gäller.

Utföra sysslor på ett korrekt sätt och signera aktuella listor, sysslorna ska också fördelas över arbetspasset alla timmar för att undvika långa pass av inaktivitet.

Sysslorna är : att i första hand tillgodose brukarens behov av omsorg, medicinering och mat (t.ex. tillse att de hjälpmedel brukaren har används enligt aktuell föreskrift, att medicineringen sker på korrekt sätt och att maten ges enligt gällande föreskrift) Övriga sysslor är hantering av tvätt (sortera, stryka, vika och lägga in på rätt plats), städa ute rullstol, damma alla rum utom sovrum, inventera, gå igenom ekonomi pärmen, fylla på material som behövs t.ex. handskar, pappershanddukar m.m.

Rutiner finns i pärmarna bredvid skrivbordet, se även dagsnoteringar i kollegieblock

ANSVARSFÖRDELNING

Medarbetare
Medarbetarens ansvar enligt rutinen är att arbeta för brukarens säkerhet samt att efterfölja de rutiner som har fastställts och hålla sig uppdaterad vid förändringar. Samt att delta i de obligatoriska hälsoundersökningarna.

Enhetschef
Enhetschefens ansvar enligt rutinen är att säkerställa att alla anställda får tillgång till rutinerna så väl skriftligt som muntligt samt att säkerställa att man arbetar för brukarens säkerhet.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta enhetscheferna Louise Elverlind 0371-81296 och Bo Ramnemo 0371-81587

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-05-15

  • Dokumentets namn:  Rutin för personliga assistenter som jobbar vaken natt
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: enhetschef
  • Dokumentet beslutat av: enhetschef
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-04-15
  • Giltighetstid: 2022-04-15
  • Senast reviderad: 2019-04-15
  • Version: 1

Hänvisningar

Hälsokontroll/nattkontroll i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken