Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för samtycke inom hälso- och sjukvård

Det finns inom socialförvaltningen två olika verksamhetsgrenar som den enskilde kan få insatser från. En för sociala insatser där biståndsbeslut fattas enligt SoL och/eller LSS och den andra delen är när det finns behov av
hemsjukvård eller rehabilitering enligt HSL. Det är olika lagrum därför finns det två olika samtycken.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Socialförvaltningens verksamhetsområden är Vård- och omsorgsboende, Omsorg i ordinärt boende och hälso- och sjukvård och Funktionshinder när det gäller hälso-och sjukvård.

AVGRÄNSNING

Socialtjänsten

Biståndshandläggare frågar efter och informerar om samtycke vid varje ny kontakt/utredning och dokumenterar samtycke i huvudbilden under juridiska fliken och frågar efter samtycke till

 • att information får lämnas till personal som är delaktig i din vård, omsorg och service för i sammanhanget adekvata uppgifter. Att uppgifter får hämtas från och lämnas till annan vårdgivare (primärvård, sjukhusvård, eller enskilt företag som driver vård eller omsorg) för i sammanhanget adekvata uppgifter om din hälsa och dina behov
 • att information får lämnas till närstående

I samband med samtycke lämnas information om samtycke
Att information har lämnats, dokumenterar biståndshandläggaren i huvudbilden under juridisk flik. Om det finns begränsningar eller om samtycket är tidsbegränsat dokumenteras detta i ”skrivrutan, begränsningar/undantag från ovanstående” i huvudbilden med datum och signatur. I huvudbilden får vi då ett ”§ ” tecken som ska skicka en signal om att det finns viktig information om begränsningar att ta del av. OBS denna signal syns endast i huvudbilden inte inne i journalen men syns både i SoL och HSL. 

RUTIN

Hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Samtycke från den enskilde ska inhämtas vid hälso- och sjukvårdsinsatser.

Den legitimerade personal som först träffar den enskilde frågar efter samtycke. Samtycket gäller sedan för all personal som är delaktiga i vården av den enskilde under behandlingsperioden. Till exempel vid korttidsvistelse, boende på särskilt boende, inskriven i hemsjukvården, när det gäller enstaka insatser i hemsjukvården gäller samtycket endast vid det tillfället. Den enskilde har rätt begränsa sitt samtycke.

Samtycket gäller även hemtjänstpersonal om de går in och gör delegerade insatser i hemsjukvård eller handräckninng. Samtycket dokumenteras under Kategori ”Samtycke” i omvårdnadsjournalen.
När vi frågar efter samtycken så finns det flera och det gäller att hålla isär dem så att den enskilde förstår vad de samtycker till.

Följande samtycken frågar vi efter

 • Samtycke till informationsutbyte mellan personal och vårdgivare som är delaktiga i vården.
  Vårdgivare kan vara region, kommun eller privat aktör. Personalen kan arbeta utifrån olika lagstiftningar såsom SOL, HSL och LSS.
 • Samtycke till att vi får kontakta och lämna information till närstående
 • Samtycke till att vi hämtar information från läkemedelsförteckningen via Pascal samt från 2020 från den nationella läkemedelslistan
 • Samtycke till att vi får hämta information via NPÖ

Vi lämnar broschyr om samtycke (om de inte redan har fått denna)

Kvalitetsregister

När det gäller kvalitetsregister såsom Senior alert, Palliativ registret, BPSD, så informerar vi om att vi registrerar i dessa register i de fall detta är aktuellt. Syftet är att vi ska kunna säkra en god kvalitet på vården. Den enskilde ska informeras om att de har rätt att säga nej till att bli registrerade. Om de säger nej efter det att vi börjat registrera så ska all data raderas.

När den enskilde har svårigheter att lämna samtycke

Om det är möjligt gå tillbaka till tidigare dokumentation och titta på om det finns tidigare samtycken som den enskilde lämnat och om det har funnits några begränsningar. Med detta som grund görs en menprövning och ställning tas till om det finns risk för men för den enskilde eller dennes närstående om information lämnas. Hur samtycket har lämnats dokumenteras i journalen. (Se Rutin för journaldokumentation angående olika former av samtycken).

Begränsning i samtycket

Om den enskilde anger någon begränsning i samtycket så ska detta dokumenteras i huvudbilden under juridisk flik i ”skrivrutan, begränsningar/undantag från ovanstående”. Samma sak gäller om den enskilde tar tillbaka sitt samtycke. Här kan både personal från socialtjänsten och hälso- och sjukvården gå in och skriva. Anteckningen ska signeras och dateras i rutan. När en anteckning finns i ”begränsningsrutan” kommer ” §” upp i huvudbilden som ett tecken på att det finns viktig information att ta del av (syns inte inne i journalen). Ä synlig för både för SoL och HSL personal i huvudbilden.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Biståndshandläggare

Frågar den enskilde efter samtycke till informationsöverföring, informerar och dokumenterar samtycket i SoL och ev. restriktioner enligt rutin samt lämnar broschyr

Sjuksköterska, Sjukgymnast, Arbetsterapeut

Frågar om samtycke till informationsöverföring, informerar och lämnar ev. broschyr ”Information om samtycke”. Dokumenterar samtycket i journalen och ev. begränsningar i huvudbilden med datum och signatur.

Enhetschef

Informerar om rutinen om samtycken

MAS

Tar fram rutin och reviderar denna

(Rutin framtagen 2016-01-13

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Rutin för samtycke inom hälso och sjukvård
 • Dokumentet gäller för: Verksamhetsområdena Vård- och omsorgsboende, Omsorg i ordinärt boende och hälso- och sjukvård, Funktionshinder 
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2022-04-01
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2018-08-13
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken