Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för bedömning av egenvård

All hälso- och sjukvård, utom den som bedrivs enligt tvångslagarna, är frivillig och patienten har rätt att neka att ta emot vård. Hälso- och sjukvård omfattar sådan verksamhet som bedöms kräva personal med
utbildning inom hälso- och sjukvård, eller sådan personal i samarbete med annan personal.
Regionen och kommunen ska erbjuda god hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Att bedöma att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård får aldrig innebära avsteg från detta.
Verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med
egenvård

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa rutiner tillämpas vid bedömning av egenvård i samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Till rutinen finns en checklista för hur man utformar ett intyg om egenvård.

LAGRUM OCH FÖRESKRIFTER

Socialtjänstlagen(2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen(2017:30) och LSS (1993:387), SOSFS 2009:6 SOSFS 2005:27 ändrad till HSLF-FS 2017:23, SOSFS 2008:1 HSLF-FS 2017:37,

Meddelandeblad Nr 6/2013 från Socialstyrelsen

ORD OCH BEGREP

Egenvård: Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av annan kan utföra.

Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Hälso- och sjukvård: Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och

behandla sjukdomar och skador.

Socialtjänst: Verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387).

SVPL Samordnad vårdplanering

SIP Samordnad individuell plan är dokumentet som upprättas vid en SVPL

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

PROCESS

Hälso- och sjukvårdsuppgift?- kan den utföras som egenvård?- riskbedömning – information –dokumentation – ansvarig för bedömningen och uppföljning/omprövning

Den individuella bedömningen av vad som kan betraktas som egenvård Med dagens bestämmelser är det inte möjligt att generellt ange vilka ordinationer/insatser som ska bedömas som hälso- och sjukvård och vilka som är egenvårdsåtgärder. Läkemedelshantering eller enkla åtgärder kan vara ett ansvar för hälso- och sjukvården liksom relativt komplicerade åtgärder kan bedömas som egenvård utifrån vårdtagarens situation.

Om utförandet av ordinationen/insatsen är bedömd som egenvård men den enskilde är i behov av praktisk hjälp/handräckning, kan vårdtagaren ansöka om bistånd för hjälp med utförandet enligt socialtjänstlagen. Vem gör bedömningen? Den som ordinerat behandlingen ska se till att en bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård utförs. Bedömning ska göras av behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom sitt ansvarsområde. När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och utskrivning av vårdtagare i sluten vård ska den behandlande läkaren göra egenvårdsbedömningen. Riskbedömning Bedöms vårdtagaren kunna ta ansvar för eller med stöd av någon annan ansvara för att hälso-och sjukvårdsuppgift/ordination utförs på ett säkert sätt kan beslut fattas om egenvård. Någon annan kan vara t ex närstående, socialtjänst, skolpersonal. Bedöms förälder till barn under 18 år kunna förstå och ta ansvar för att en hälso- och sjukvårdsuppgift/ordination utförs på ett säkert sätt av dem eller någon annan, kan beslut fattas om egenvård Besluten ska alltid utgå ifrån en riskbedömning och en utredning av hur genomförandet kommer att gå till. Hur ser stödet ut kring vårdtagaren och vilka risker medför insatsen och hur ska dessa hanteras. Denna bedömning ligger till grund för om insatsen kan utföras som egenvård på ett säkert sätt av annan person till exempel närstående eller personlig assistent. 

Beslut, information och instruktion om egenvård Beslut om egenvård innebär att den som gör bedömningen avgör om utförandet av ordinationen/insatsen kan göras på ett säkert sätt under egenvård av den eller de personer som får ansvar för att utföra egenvården.

Vid beslut om egenvård ska:

 vårdtagaren/föräldern/närstående/personal informeras om vad egenvårdsbeslutet innebär

 information ges om att den ordination/insats som vårdtagaren utför själv eller med hjälp av annan person, inte räknas som hälso- och sjukvård

 den som ska utföra ordinationen/insatsen ska ha fått nödvändig utbildning/instruktion och känna sig förtrogen med uppgiften. Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för detta

 vårdtagaren eller någon i vårdtagarens närhet ansvara för att informera den som fattat egenvårdsbeslutet när förändringar sker eller om något inte fungerar som det ska som gör att beslut kan behöva omprövas.

Samordnad individuell plan (SIP) Oavsett om egenvården utförs av vårdtagaren eller annan person så ska:

Planeringen göras i samråd med samtliga parter som kan komma att beröras av egenvården Planeringen dokumenteras i ett egenvårdsintyg som vårdtagaren ska få en kopia av. Dokumentationen kan användas som underlag till ansökan om bistånd enligt SoL/LSS, Samordnad vårdplanering /SVPL/Vårdplanering Förutsättningarna för rutinen bygger på de beslutade samverkansformer som redan finns mellan huvudmännen.

om egenvård kan fattas i samband med utskrivning från slutenvård eller vid SVPL i hemmet enligt gemensamma rutiner. Dokumentationen kompletteras med blankett "Bedömning av förmåga att ansvara för egenvård". Vid beslut om egenvård i samband med besök på mottagning inom specialistsjukvård inklusive habilitering eller primärvård ska berörda parter ha kontakt och vid behov kallas till en SVPL. När uppföljning av beslut om egenvård sker eller vid förändrade behov kan ev. en vårdplanering/SVPL hållas. Beslut om egenvård inom den egna organisationen kan ske vid vårdplanering. Dokumentationen kompletteras med blankett " Bedömning av förmåga att ansvara för egenvård".

Dokumentation av beslut i patientensjournal och egenvårdsintyg Riskanalys och beslut ska dokumenteras i patientens journal. Samt blankett "Bedömning av förmåga att ansvara för egenvård " (Egenvårdsintyg) ska skrivas och innehålla följande.

 vilken ågäd som har bedöts som egenvåd

om vårdtagaren själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården

hur och av vem informationen och instruktioner ska ges till dem som ska utföra egenvården

vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om vårdtagaren har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården

vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om vårdtagarens situation förändras

när och av vem bedömningen av egenvården ska följas upp

när och av vem en omprövning av egenvården ska göras

Egenvårdsintyget ska lämnas till vårdtagaren, och ev. skickas till biståndshandläggare vid ansökan om SoL insats för egenvården. Kopia till patientjournal

ROLLER

Verksamhetschef Ansvarar för att chefer får information om vad egenvård innebär och vad de har för roll o ansvar när deras personal utför egenvård.

Enhetschef för legitimerad personal Ska vara väl insatt i rutin för egenvård och se till att legitimerad personal har kunskap om regelverk o rutiner när det gäller egenvård. Legitimerad personal Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren som inom sitt ansvarsområde fattar beslut om en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård och utfärdar intyg enligt rutin. Vid utskrivning från slutenvården är det behandlande läkare som ska besluta om åtgärden kan utföras som egenvård. När det gäller läkemedelshantering är det ordinatören som ska se till att en egenvårdsbedömning sker om det är behov av detta. Vid komplexa frågeställningar eller risker kan DSK/SSK/Rehab i samråd med behandlande läkare bedöma om en hälso-och sjukvårds uppgift kan bedömas som egenvård. Läkarens namn ska dokumenteras och tid för uppföljning ska anges och vem som ansvarar för uppföljningen. Detta kan ske vid en SVPL.

Enhetschef för personal inom SoL o LSS Ansvarar för att personalen har kunskap om egenvård och har fått utbildning i de moment som de ska utföra. Oavsett om det är att beteckna som egenvård eller hälso- och sjukvård ska personalen ha tillräckligt med kunskap om det som ska utföras. Utbildningsinsatser ska dokumenteras. För att det ska vara enklare ska all personal som utför läkemedelshantering under egenvård ha gått utbildning inför delegering och godkänts för delegering. Om enhetschefen får information om att det uppstår patientsäkerhetsrisker ska legitimerad yrkesutövare som skrivit intyget eller som har uppföljningsansvar av egenvården kontaktas.

Biståndshandläggare Bedömer om bistånd kan beviljas för egenvårdsinsats som utförs av personal enligt SoL och LSS alternativt om insatsen ryms inom redan befintliga insatser.

Omvårdnadspersonal Utför egenvård efter att en legitimerad personal fattat beslut om egenvård för den enskilde. Personalen ska ha kunskap om de moment som ska utföras så att de kan utföra uppgifterna på rätt sätt. De ska också veta till vem de ska vända sig om det uppstår problem med egenvården. Personalen ska få information om vad begreppet egenvård innebär och hur ansvaret regleras.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ansvarar för att det finns rutiner för egenvårdsbedömningar och följer upp dessa

 

AVGRÄNSNING

AVGRÄNSNING När en hälso- och sjukvårdsåtgärd inte kan bedömas som egenvård Om vårdtagaren/förälder/närstående eller annan person inte kan förstå eller ansvara för att åtgärden utförs på ett säkert sätt. Om det inte är en stabil personalsituation. När det krävs omfattande instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal är utförandet oftast hälso- och sjukvård. Om det anses förenligt med patientsäkerheten kan åtgärden i så fall delegeras.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta MAS

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-07-03

  • Dokumentetsnamn: Rutin för bedömning av egenvård
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen, Verksamhet Vård och omsorg och Funktionshinder samt socialpsykiatrin
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2021-09-01
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2019-04-16
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken