Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för åtgärder vid användning av tryckavlastande madrass

Det är viktigt med ett trycksårsförebyggande arbete. Det hjälper inte bara att lägga in en antidecubitusmadrass. En förebyggandemadrass ska användas när det finns risk för trycksår men det ska alltid kompletteras med nedanstående. Det är inte alltid det behövs luftväxlande madrasser detta är en individuell bedömning som ska göras av sjuksköterska

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen ska tillämpas i alla verksamheter inom särskilt boende, gruppboende, i hemtjänst och i hemsjukvård

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

All personal ska följa anvisningarna för att minska risken för trycksår

Enhetschef

Ska vara införstådd med rutinen och se till att den är känd och används i verksamheten. Enhetschefen har också ansvar för att det finns tillgång till avlastade hjälpmedel i verksamheten och att förutsättningar finns för preventivt teamarbete.

Sjuksköterska/DSK

Utreder trycksårsrisken och gör en plan för åtgärder med hjälp av omvårdnadspersonalen. Trycksårsrisk diskuteras på teammöten med rehab och ev. andra specialist funktioner t ex dietist.

Sjuksköterska/DSK förskriver madrasser enl." Rutin för sårvård" och följer upp de tryckavlastande åtgärderna

Sjukgymnast/arbetsterapeut

Utreder trycksårsrisk och arbetar med att minska risken för tryck, skjuv och friktion på olika sätt t ex genom förskrivning av olika hjälpmedel

Hjälpmedelstekniker

Gör regelbundna kontroller på antidecubitusmadrasser med luftväxlare som ägs av kommunen. Kontaktas vid behov av extra hög grind så de anpassars till sängen

RUTIN

Trycksår ska förebyggas

 • Inget sår kommer att läka om inte orsaken till trycket tas bort
 • Ansvarig SSK/DSK ska gå igenom hela sjukdomsbilden så att viktiga aspekter beaktas och dokumenteras i en vårdplan
 • Ansvarig Rehabpersonal provar ut hjäpmedel och dokumenterar

Åtgärder

 • Skydda huden mot yttre påverkan Fuktig hud bör två gånger per dag smörjas med en skyddande fuktavstötande barriärkräm t ex Cavilon kräm för att förebygga fuktskador
 • Torr hud som är torr och skör. Bör dagligen smörjas in med en fuktighetsbevarande fet kräm t ex Decubal, Locobase, vanliga kroppslotioner är sällan tillräckliga

Kostnad

 • Cavilon kan skrivas på recept eller köpas receptfritt av vårdtagaren själv.
 • Krämen ska appliceras tunt och är att föredra för att minska fuktskador främst i ryggslutet.
  När krämen används vid både sårvård och att förebygga inkontinensskador, ska två olika förpackningar användas för att minska risken för förorening av såret

Hjälpmedel för tryckavlastning som kan rekommenderas av sjuksköterska

 • Kilkuddar som ger 30 graders lutning, växla varannan till var fjärde timma efter individuell bedömning
 • Hälavlastare ska användas oavsett om man använder en antidecubitusmadrass eller inte
 • Heelift, Molly, Prevalon till häl och fot, mjuk avlastning, tvättbara kan köpas individuellt eller till en enhet

Hjälpmedel vid förflyttning förflyttning

 •  Rehab ska kontaktas för hjälpmedel vid förflyttning, glidlakan mm

Teamträffar med sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal

 • På träffen ska alla delar i vården diskuteras så som lägesändringar, underlägg, madrass val, berikning av kost, hjälpmedel, toalettbesök, mjukgörande kräm, lager på lager, glidlakan, tryckavlastning när man sitter och förflyttningshjälpmedel mm

Antidecubitusmadrass

 • Endast madrassen hjälper inte man måste även lägesändra regelbundet
 • Små läesädringar som individanpassas
 • Skapa en skön och omväxlande sitt och ligg miljö med hjälp av kuddar i olika storlekar
 • Minska lager på lager på madrassen för att den ska få full funktion
 • Vid dagsvila tänk på att minimera lager t ex förflyttningshjälpmedel, inkontinenshjälpmedel
 • Se till att individen har rätt anpassat inkontinensskydd för att minska fuktskador
 • Använd tvättbara underlägg i sängen om det behövs
 • Kilkuddar kan användas under förebyggande antidecubitusmadrasser i skum(men ej vid luftväxlande)

 Förskrivning av Antidecubitusmadrass

 • För att bedöma risken för trycksår ska Nortonskalan användas tillsammans med en kliniskbedömning och en hudinspektion
 • Förebyggande antidecubitusmadrass i tryckreducerande skum i används första hand vid risk för trycksår och trycksårsgrad 1 till 2 och i vissa fall luftmadrass med lågväxeltryck från grad 2
 • Vid trycksår grad 3-4 används behandlande luftväxlande antidecubitusmadrass med lågt anläggningstryck mot huden

Information om trycksår

 • Sårwebben se länk  

CHECKLISTA

Checklista inför förskrivning av trycksårsbehandlande madrass(luftväxlande)

 • Anamnes, skattningar, klinisk bedömning, nutritionsbedömning
 • Hur fungerar lägesändringarna idag? Hur ofta görs det? Dag/natt används förflyttnings hjälpmedel t ex glid och draglakan. Används dessa korrekt? Risk för friktionsskador?
 • Ligger det lager pålager i sägen? Dag/natt?
 • Ligger den förebyggande antidecubitusmadrassen på rätt håll (vänd rätt)
 • Har man provat hjäpmedel som kilkuddar, häavlastare?
 • Finns det något mer man kan göra nutritionsmässigt?
 • Finns risk för fuktskador i sacrum? Används barriärkräm x 2
 • Används mjukgörande kräm på utsatta ställen på kroppen x 2

Vid användning av behandlande luftväxlandemadrass

 • Kontrollera viktintervall på madrassen då de ofta inte lämpar sig för personer med låg vikt
 • Tänk på grindhöjden, grinden ska vara 22 cm hög i förhållande till en obelastad madrassyta
 • Kontakta hjälpmedelstekniker för att få rätt grind till rätt säng
 • Alla som kommer i kontakt med madrassen ska läsa bruksanvisningen
 • Vid omvårdnad i sängen finns en "omvårdnadsknapp" på vissa madrasser t ex Primo som ökar trycket tillfälligt i ungefär 10 minuter och återgår sedan till automatisk funktion detta underlättar omvårdnadsarbetet
 • Fortsätt att lägesändra som innan
 • Det ska inte läggas några kilkuddar under denna madrass
 • Kontakta arbetsterapeut vid återlämning av hyrd madrass
Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Rutin för åtgärder vid användning av tryckavlastande madrass
 • Dokumentet gäller för: Alla verksamheter, särskilt boende, gruppboende, hemtjänst och hemsjukvård
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-10-19
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2017-08-21
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken