Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för sårvård

Här finner du lokala rutiner och till höger under Länkar hittar du fördjupningar inom sårvård från tillförlitliga källor. Det finns instruktionsfilmer om dopplerundersökning, såromläggningar, VAC-pump och kompressionsbehandling med pumpstövel och lindning med olika former av kompressionsbandage.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom kommunal hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Läkare

Läkare utreder vårdtagaren och ställer diagnos med hjälp av ev. underlag från sjuksköterskan. Läkaren ska också följa upp ev. läkemedelsbehandling eller annan diagnos som kan påverka vårdtagaren status och skriva remisser för ev. specialistvård t ex kirurgi, fotvård. Läkaren ska i dialog med SSK/DSK följa upp sårbehandlingen och utvärdera behandlingen. Det är läkare som förskriver kompressionsbehandling så som pumpstövel, eller kompressionsstrumpor klass (1-2) 3 - 4.

Sjuksköterska/DSK

Är den som har omvårdnadsansvar för vårdtagaren och som i dialog med behandlande läkare ska utreda omvårdnadsbehovet, planera, utföra åtgärder och behandling samt följa upp och i dialog med läkare utvärdera behandlingen. Omvårdnaden är mer än bara behandling av såret det innefatta bl. a. att informera patienten och ge råd, bedöma nutritionsstatus, initiera läkemedelsgenomgång, vidta cirkulationsförbättrande åtgärder, genomföra ordinerad kompressionsbehandling, tryckavlastning mm. Alla insatser ska dokumenteras i vårdplan och förebyggande arbete ska bedrivas i team med rehabpersonal och omvårdnadspersonal. Metodik för behandling av olika typer av sår finns i faktadokument, sårwebben se angivna länkar.

Antidecubitusmadrass

Sjuksköterska kan förskriva antidecubitusmadrass från hjälpmedelscentralen(HMC) om behovet inte kan tillgodoses med den madrass som finns. Förskrivningen sker i Webbsesam information finns på hjälpmedelscentralenshemsida. Först ska kontakt tas med personal på HMC för att få en förskrivarkod utfärdad. Madrassen hyrs eller köps från HMC. När arbetsterapeuten förskriver en säng kan även madrass förskrivas. Se separat "Rutin för behandling av trycksår" och "Rutiner för åtgärder innan och under tiden man använder avlastandemadrass".

Kompressionsstrumpor

Det finns Doppler att tillgå inom kommunens verksamhet för att genomföra ankeltrycksmätning, denna undersökning kan utföras av sjuksköterska när kompetens för utförandet har förvärvats alternativt utförs undersökningen av läkare.

Vid ankeltryck under 80 mmHg eller ankelindexvärde lägre än 0,8 ska benen inte lindas utan läkarordination.

SSK/DSK som har reell kompetens kan förskriva kompressionsstrumpor klass 1 och 2 och beställa dessa via gemensamt avtal med regionsvården länkar finns till upphandlat sortiment, strumporna bekostas av kommunen för hemsjukvårdspatient. Kompressionsstrumpor klass 3-4 förskrivs av läkare och/el provas ut av lymfterapeut dessa strumpor bekostas av ordinatörens enhet. Se rutin för kompressionsstrumpor

Sjuksköterska/DSK som är beställningsansvarig för omläggningsmaterial

Omläggningsmaterial beställs från upphandlad leverantör av förbandsmaterial, OneMed är leverantör för kommunerna i GGVV. Beställningsansvarig sjuksköterska utses av områdeschef för SSK-organisationen och får behörighet till att göra beställningar via kommunens fakturaportal Raindans. Uppdatering av produktlistan sker 3 gånger per år 1 feb, 2 maj, 1 oktober. När det finns behov av att uppdatera produktlistan kontaktas MAS och vid utbildningsbehov områdeschef för SSK-organisationen. Beställningar ska ske med hög medvetenhet om kvalité, mängd och ekonomi. Om produkten inte finns upphandlad ska man överväga om liknade produkt finns och kan användas istället, rådgör med sårvårdssjuksköterskor eller ordinatören. När det gäller ekonomi ska avstämning ske med enhetschefen för SSK-organisationen.

Sårvårdssköterskor/ sårvårdsgrupp

Det finns 2 sjuksköterskor som har sårvård som sitt specialistområde, det innebär att de bevakar området och kommunicerar med kollegor och är de som håller sig uppdaterade inom området. De ska kunna ge stöd åt kollegor samt delta i nätverk för sårvård och kommunicera med MAS om behov av nya sårvårdsprodukter, nya rutiner mm

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Har ett övergripande ansvar för att det finns rutiner för en god sårvård samt uppföljning av dessa.
MAS arbetar tillsammans med kollegor i GGVV och upphandlingsenheten med upphandlingar av sårvårdsprodukter. MAS följer upp vårdhygienen vid sårvård. Samordnar träffar med sårvårdssjuksköterskor och stödjer kompetensutveckling inom området. Mas ansvarar för att kontroller sker av medicintekniska produkter inom sårvårdsområdet.

Enhetschef för SSK-organisationen

Har ansvar för att personalen får den fortbildning de har behov av inom området och har ekonomiskt ansvar för inköp av sårvårdsprodukter och medicintekniska produkter. Personalen ska ha kännedom om och kunna arbeta efter de metodanvisningar som ges både lokalt och övergripande.

Sjukgymnast

Sjukgymnast har i samband med sårvård ansvar för cirkulationsförbättrande träning och att ta ställning till om behandling med TENS kan vara aktuell. Sedan är det läkare som ordinerar behandlingen med TENS och följer upp den.

Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten ansvarar för att se till att tryckavlasta de områden som på grund av sår kan få en ökad belastning t ex avlastande dynor, stöd mm

Omvårdnadspersonal

Har ansvar för att informera SSK/DSK om de iakttagelser de gör i omvårdnaden som är viktiga utifrån ett sårvårdsperspektiv. De ska ha kunskap för att sköta enklare sårvård och förebyggande omvårdnad. De kan även få delegering att sköta vissa omläggningar och att återkoppla till SSK/DSK. De har ansvar för att genomföra skattningar av risk för trycksår och undernäring i senior alert och delta i teamarbete samt att följa de vårdplaner som upprättas.

Enhetschef särskilt boende/hemtjänst

Har ansvar för att personalen har kompetens för de uppdrag de utför och att de arbetar förebyggande för att förhindra att sår uppkommer. Det ska finnas rutiner för hur skattningar görs i senioralert och hur teamarbetet sker. Personalen ska ta del av de vårdplaner som SSK/DSK upprättar. För att sjuksköterskan ska kunna delegera sårvård krävs det att områdeschefen tar hänsyn till att det blir kontinuitet för utförandet av uppdraget som max 3-5 personal som utför uppgiften. Enhetschef har också ansvar för att en god nutrition kan erbjudas utifrån individens behov. OC inom särskilt boende ansvarar också för att det finns madrasser och annan utrustning som behövs för t ex tryckavlastning.

Utbildning för ankeltrycksmätning med doppler

Innan sjuksköterska gör denna undersökning ska man ha fått en genomgång av utrustningen och undervisning i metodiken. Det kan vara lämpligt att utföra mätningarna tillsammans med van kollega eller van läkare de första gångerna. Undersökningen ska genomföras i dialog med läkare innan behandling med stödstrumpor och lindning används. Mer information finns på Sårwebb länk

Pumpstövel/kompressionsutrustning

Det är läkare som förskriver denna utrustning i öppenvård som behandlingshjälpmedel med egenavgift. Förskrivningen sker via websesam eller kundservice, Hjälpmedelscentralen. Det är förskrivande enhet som betalar hyreskostnad till HMC

Förskrivning

Kompressionsstövel/ kompressionsärm är ett hjälpmedel som kan förskrivas vid:

 • venös bensårssjukdom där tillfredställande kompression ej uppnås med hjälp av kompressionslinda/strumpa
 • lymfödem
 • ödem av annan genes

Kompressionsstövel/kompressionsärm förskrivs inte till brukare:

 • med uttalade ödem med samtidig hjärtinsufficiens
 • pågående infektion
 • akut djup ventrombos
 • malignitet i ben
 • arteriell ytlig by-pass eller symtomgivande arteriell insufficiens.

Mer information se Sårwebb länk

Kompressionsstövel/kompressionsärm kan förskrivas vid behov av kontinuerlig behandling i hemmet. Om behandlingen sker på klinik eller vårdcentral skall respektive kliniks utrustning användas. Brukaren betalar 150 kronor per månad i egenavgift. Egenavgiften för behandlingshjälpmedel har ett högkostnadsskydd. Behandlingen kan när situationen är stabil delegeras till vårdpersonal av sjuksköterska/DSK

Nutritionsbehandling

En viktig del i sårläkningen är att man bedömer nutritionsstatus och om behov finns be läkare skriva remiss till dietist på medicinkliniken Värnamo Sjukhus alternativt det sjukhus där behandlande klinik finns. 

Sjuksköterska/DSK kan skriva en kostanvisning för de vårdtagare som bor inom särskilt boende, gruppboende eller som har matleverans i hemtjänsten. Kostanvisningen skickas till respektive kök varifrån matleveransen sker. Det kan handla om energi eller proteinberikad kost.

När det gäller kosttillägg ska köken tillhandahålla det för vårdtagare som betalar maten i hyran på särskilda boenden. För de som bor i servicelägenhet o gruppbostad eller är inskriven i hemsjukvården förskrivs kosttillskott av dietist eller läkare på livsmedelsanvisning.
För de som inte är inskrivna i hemsjukvården hänvisas till listad VC

Se lokala anvisningar i Nutritionshandboken
Se Rutiner för nutritionsbehandling i hemsjukvård och särskilda boenden

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Rutin för sårvård
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-10-30
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2015-04-10
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken