Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för användning av GPS-larm

GPS-larm är ett personbundet larm som kan användas för att öka tryggheten utan för hemmet. Olika former av larm efterfrågas av rädsla för att en person som har en kognitiv nedsättning inte ska hitta hem. GPS-larm skapar en ökad möjlighet för den enskilde att fortsätta vara aktiv utanför hemmet. Larmet är tänkt att ökar tryggheten både för och användaren, närstående och personal. GPS-larm använt på rätt sätt begränsar inte den enskildes rörelsefrihet.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom socialförvaltningen särskilda boenden och ordinärt boende

ORD OCH BEGREPP

Skydds- och begränsningsåtgärder

Skydds- och begränsningsåtgärder innebär alla åtgärder som på något vis begränsar den enskildes möjlighet att röra sig fritt.

GPS-larm

Det finns olika former av GPS-larm på marknaden. De flesta kan bäras som armband eller i ett halsband. Larmen är knutna till en dator eller smartphone för larmkontroll och har GPS och GSM som positioneringssystem, vissa har även en telefonfunktion. Det går också att lägga upp ett geofence (ett elektroniskt staket)det innebär att personen rör sig fritt inom ett område men när en viss gräns passeras så skickas ett larm till mottagande enhet.

Demensteam

Består av biståndshandläggare, demenssköterskan och arbetsterapeut samt ev. adjungerad personal.

Förskrivare

Det är arbetsterapeuten som tar fram beslutsunderlag och förskriver GPS-larm.

Samtycke

"Man kan använda larm med den enskildes samtycke. Det kan dels vara larm där den enskilde själv larmar, dels larm där andra kan söka efter den enskilde om han eller hon har försvunnit " Socialstyrelsen

Att lämna samtycke till användning av ett GPS-larm innebär att den enskilde själv godkänner att använda larmet.

MÅLSÄTTNING

Syftet med att använda trygghetsskapande teknik i form av larm med GPS är att ge stöd, större frihet och självständighet för personer med demensdiagnos eller demensliknande kognitiv nedsättning. Rätt använt kan GPS-larmet skapa möjlighet att vara aktiv och röra sig fritt och tryggt utan för hemmet.

Efterfråga samtycke

Samtycke ska inhämtas från den enskilde och dokumenteras. Det ska tydligt framgå i dokumentationen hur samtycket har inhämtats. Samtycke till GPS-larm dokumenteras i rehab plan.
I de fall där den enskilde inte har förmåga att uttrycka ett samtycke på grund av en kognitiv funktionsnedsättning, får den enskildes agerande och reaktion vara vägledande för om ett samtycke föreligger eller inte. I det fall den enskilde uttrycker motvilja mot att använda larmet ska användandet avbrytas.
Anhöriga, god man eller förvaltare kan inte samtycka istället för den enskilde men kan rådfrågas om hur de tror den enskilde skulle vilja ha det.

AVGRÄNSNINGAR

Andra larm

Det finns också andra larm t ex dörrlarm, mattlarm, sensorlarm och anhöriglarm dessa larm aktiveras när man passerar en viss gräns eller vid rörelse. Det är viktigt att demensteam/teamet samverkar kring den enskilde och att arbetsterapeuten provar ut det larm som passar den enskilde bäst.

GPS larm ska först komma ifråga när andra larm eller tekniska lösningar som finns på privata marknaden som t ex olika funktioner i telefonen inte är tillräckliga eller inte kan användas.
Det ska också finnas ett behov av personalinsatser som man samtycker till vid GPS larm.

De larm som kommunen tillhandarhåller är de som kommer att förskrivas.

GPS-larm som introduceras av närstående får de ta eget ansvar för och svara på. Kommunen tar inte ansvar för olika larm där närstående är larmmottagare.

Dokumentation

Utredningen, riskbedömning, förskrivning och uppföljning av GPS-larm ska dokumenteras i en rehabplan i hälso- och sjukvårdsjournalen av arbetsterapeuten. Att GPS-larm har beviljats ska också dokumenteras och följas upp i verksamhetssystemet enligt SoL av biståndshandläggare. Det blir underlaget till beslut för uppdrag till trygghetsteamet som installerar, instruerar både den enskilde och utbildar larmmottagande personal. Det blir också det beslut som är underlag till att hemtjänsten är larmmottagare.

Det ska upprättas en genomförandeplan innefattande en stöd och säkerhetsplan för GPS-larm som beskriver vilka insatser personalen ska göra för att ladda larmet och stödja användningen av larmet och vilka risker som ska beaktas. Det ska också framgå hur personalen agerar vid larm, positionering. Enhetschefen tillsammans med personal upprättar genomförandeplanen.

Omvårdnadspersonal dokumentera besvarat larm i SoL dokumentation i Magna Cura under löpande anteckningar.

 ROLLER

Trygghetsteamet/Hemtjänst (trygghetsteamet kopplas in tills hemtjänsten kan ta över)

Är den personal som kommer att hålla i administrationen(beställning, installation, funktion, användarinstruktion, vilka kontroller som ska ske) kring GPS-larmet och vara dem som har kunskapen om de tekniska och praktiska momenten. Personal i trygghetsteamet ansvarar för utbildning av personal som ska vara larmmottagare och av larmbäraren. De ger även instruktioner om hur larmet ska skötas, laddas och de kontaktas när GPS larmet inte fungerar som det ska. Om problem uppstår när trygghetsteamet inte är i tjänst får detta hanteras i dialog med chef i beredskap.

Omvårdnadspersonal/larmmottagare

Ska följa rutin för användandet av GPS-larm och ha fått instruktion i hur larmet ska laddas och användas. Personalen ska kunna ta emot larm och positionera och ansvara för den dagliga skötseln av larmet. Stöd och säkerhetsplan som upprättats är underlag till vilka åtgärder som vidtas vid larm. För detta krävs att personalen har utbildats i larmens funktion och hantering. De ska också vara observanta på hur den enskilde agerar vid användandet av larmet och om den enskilde uttrycker motvilja ska arbetsterapeuten omgående informeras.

Demenssköterska

Utför delar av demensutredningar. Demenssköterskan deltar i demensteamet med sin specialistkunskap inom demens. Har dialog med närstående och informerar om stödinsatser och olika typer av larm och deltar i teamet som tar ställning till lämpligheten av larm.

Arbetsterapeuten

Utför delar av demensutredningar och deltar i demensteamet med sin specialistkunskap. Arbetsterapeuten är den som står som förskrivare och ansvarar för uppföljningen och att larmet sägs upp när det inte används längre. Har regelbunden dialog med trygghetsteam/larm mottagare för att kontrollera om larmen är i bruk. Arbetsterapeuten ansvarar för att informera inblandade och avsluta GPS larm när de inte används längre.

Biståndshandläggare

Deltar i demensteamet och i dialogen om olika insatser och larm för den enskilde. Biståndshandläggaren fattar beslut om utförandet av larmmottagning enligt SoL och skickar en beställning till Trygghetsteamet. Arbetsterapeutens bedömning är underlag till biståndshandläggarens beslut, arbetsterapeutens förskrivning och handläggarens beslut ska överensstämma. Om det finns skilda uppfattningar får ny diskussion tas i Demensteamet

Enhetschef för personal som är larmmottagare i hemtjänst

Ansvarar för att personalen får utbildning i hur GPS-larm ska hanteras och hur de ska agera vid positionering och eftersök så det fungerar 24/timmar dygnet. Ser till att det finns en stöd och säkerhetsplan upprättad för hur larmmottagande personal ska agera vid larm samt att dokumentation sker i löpande anteckningar. På efterfrågan svarar Trygghetsteamet för att utbilda brukaren och larmmottagande personal i hanteringen av larmet och hur de ska agera vid behov av positionering mm.

(se även flödesbeskrivning av processen). Om GPS-larmet inte används kontaktas förskrivande arbetsterapeut.

Kostnad

Kostnaden för GPS-larmet för den enskilde är samma som för trygghetslarm. Besök registreras i Mobipen. 

Text

RUTIN ORDINÄRT BOENDE

Ett tvärprofessionellt team bestående av Demenssköterska, Arbetsterapeut, Biståndshandläggare ska tillsammans göra en bedömning av vilka insatser och vilket larm som kan ge den bästa funktionen för den enskilde.
Arbetsterapeuten i teamet är den som står som förskrivare och tar kontakt, initiera och följer upp användningen av GPS-larmet. I bedömningen ska alltid riskbedömning ingå. Arbetsterapeuten dokumenterar i Rehab plan i verksamhetssystemet.
Det är biståndshandläggaren som kontaktar trygghetsteamet och den områdeschef som är ansvarig för utförandet av larmmottagningen. Beslut dokumenteras i SoL och samma gäller genomförandeplan för larmmottagning.

RUTIN SÄRSKILT BOENDE

När det gäller behov av GPS-larm på särskilt boende ska frågan tas upp i teammöte på enheten.

Enhetschefen är med i teamet på enheten tillsammans med arbetsterapeut och sjuksköterska samt omvårdnadspersonal. Arbetsterapeut och/el Demenssköterska kan adjungeras till mötet när GPS-larm ska diskuteras. En bedömning av nyttan för den enskilde och riskbedömning ska göras. Beslutsunderlag om GPS-larm är lämpligt fattas av Arbetsterapeut. Områdeschef och kontaktpersonen upprättar en stöd och säkerhetsplan i genomförandeplanen i SoL för hur personalen ska agera när GPS-larmet tas i bruk.

Enhetschefen ansvarar sedan för information till vårdtagare och närstående samt inhämtande av samtycke och att personal får utbildning av trygghetsteamet i hanteringen av GPS-larmet.

Trygghetsteamet står för installation, utbildning och instruktioner om skötsel.

Arbetsterapeuten dokumenterar sitt ställningstagande till larmet och tid för uppföljning i Rehabplan i hälso- och sjukvårdsjournal.
Enhetschefen ser till att riskbedömningen beaktas och att en aktuell stöd och säkerhetsplan/genomförandeplan finns för larmmottagning och positionering.

Enhetschefen dokumenterar och ansvarar för uppföljning på enheten och att avsluta larmanvändningen när den inte längre fyller någon funktion i dialog med arbetsterapeuten.

Larmet bekostas av enheten och medför ingen extra kostnad för den enskilde.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-02-28

  • Dokumentetsnamn: Rutin för användning av GPS-larm
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningens verksamhetsområde
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-06-10
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Socialchef
  • Senast reviderad: 2019-02-28
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken