Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för åtgärder vid värmebölja

Inom kommunens verksamheter finns många som är känsliga för värmeböljors negativa effekter på hälsan.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinerna ska användas inom socialförvaltningens verksamhet innefattande särskilda boendeformer, gruppbostäder, i hemtjänst och i hemsjukvård. Informationen till allmänheten

ORD OCH BEGREPP

Värmebölja

SMHI skickar ut ett meddelande om höga temperaturer när man kan förvänta ökad risk för hälsoeffekter av värmen. Med upp till 48 timmars förvarning går meddelande ut när den maximala temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i följd. Syftet är att man lokalt skall sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. Om den maximala temperaturen förväntas bli minst 30 grader under 3 dygn i följd, kommer även information att gå ut direkt till allmänheten via massmedia (klass-1 varning). Vid temperatur på minst 30 grader under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn skickas en klass-2 varning.

Sårbara grupper

Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Ansvarsfördelning

Mottagare av information om höga temperaturer (värmebölja) från SMHI, via länsstyrelsen, bör så långt möjligt vara samma mottagare som för andra väder- varningar inom kommun och landsting, t.ex. tjänsteman i Beredskap.

Spridning av larmet i organisationen behöver vara väl förberett. När larmet mottagits måste det spridas så att samtlig personal inom vård- och omsorgsverksamheter får del av informationen. Det är viktigt att varningen från SMHI inte "fastnar" utan snarast kommer till den personal som har direkt kontakt med vårdtagarna.

Värmeböljor inträffar under semesterperioden, och det är viktigt att informationen kan nå fram även om enskilda befattningshavare inte är i tjänst. Larmmottagare bör helst vara en funktion och inte en person.

En larmkedja där informationen sprids från Tjänsteman i beredskap till ledningsgrupp för socialförvaltningen, MAS/ läkare, och områdeschefer inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende, funktionshinderomsorg och psykiatri.

Verksamhetschef

Har ansvar för att övervaka situationen och ev. samordna insatser och information. Se till att rutinerna finns för hur medarbetarna ska hantera situationen och följa upp insatserna

Enhetschef

Enhetschefen ska se till att personalen får ut information och checklistor att följa för att lindra verkningarna av en värmebölja. Det kan krävas extra insatser för att klara att möta behoven enhetschefen ansvarar för att planera och att insatserna kan genomföras.

Medarbetare

Ska få information om de insatser som krävs och stöd i planeringen av dessa samt checklistor att följa för att kunna genomföra de nödvändiga insatserna som en värmebölja medför

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2019-07-02

  • Dokumentetsnamn: Rutin för åtgärder vid värmebölja
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningens verksamheter
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2019-07-01
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken