Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker för individer 65 år och äldre samt riskgrupper

I Jönköpings län har vi ett vaccinationsprogram för säsongsinfluensa och pneumokocker som enheten för smittskydd ansvarar för. Alla som är 65 år och äldre samt riskgrupper erbjuds kostnadsfri vaccinering. Information om influensa, vaccinationer och rutiner Se länkar.

Vaccinationer regleras också i SOSFS 2000:1; HSLF-FS2015:11,1999:26 samt 2009:17. Information kan också inhämtas från www.1177.selänk till annan webbplats

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Regionen i Jönköpings län erbjuder vaccination mot influensa och pneumokocker till alla länsinvånare över 65 år samt riskgrupper. Vaccinet är gratis för alla som fyllt 65 år, (även de som fyller 65 år sent på året) och samtliga i riskgrupper samt (i vissa fall anhöriga). Även vårdpersonal med patientkontakt får vaccinera sig gratis

ORD OCH BEGREPP

Riskgrupp

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Se länk.

Vaccination mot influensa (Faktadokument)

Kontraindikationer

Influensa allvarlig allergi mot ägg

Se länk.

Vaccination mot pneumokocker

Kontraindikationer

Pneumokocker Gravida kvinnor rekommenderas inte vaccination med pneumokockvaccin annat än i undantagsfall

Se länk.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen efter vaccination är lokala besvär i form av rodnad och ömhet vid injektionsstället. Ibland förekommer kortvarig feber. Allvarliga överkänslighetsreaktioner är ytterst sällsynta. Men om det skulle förekomma ska dessa dokumenteras och rapporteras

Genomförande

Vaccinet ges vanligen oktober- januari inför den kommande säsongen.

Smittskydd informerar om vilken vecka vaccinationsstarten äger rum.

Generell ordination

Det kommer att skrivas en generell ordination för angivna riskgrupper som medför att sjuksköterska har rätt att bedöma lämplighet för vaccination och vaccinera. I de fall sjuksköterskan är tveksam till om vaccination ska ges eller det finns kontraindikationer ska ansvarig läkare kontaktas.

Skriftlig ordination på dos och kontraindikation finns på den generella ordinationen för influensavaccin respektive pneumokockvaccin.

Kontraindikationer kan anges av patienten på förfrågningsunderlaget.

Se till att följande finns som underlag:

 • Generellt direktiv för SSK att vaccinera som är underskrivet av ansvarig läkare (detta gäller då speciellt för de SSK som inte har specialistutbildning där vaccinationsrätt ingår)
 • Generell ordination mot överkänslighetsreaktion underskriven av ansvarig läkare (gäller alla)

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

DSK/sjuksköterska

I Distriktsköterskeutbildning får man kompetens för att ordinera och vaccinera enligt vaccinationsprogram.

Inom kommunen får SSK som tillägnat sig reell kompetens, vaccinera mot influensa o pneumokockinfektion. Under förutsättning att läkare har skrivit under generellt direktiv för ordination av vaccin.

Alla som vaccinerar ska ha reell kompetens och om man inte har vaccinerat tidigare eller det är länge sedan ska arbetsledning informeras och man ska få teoretisk genomgång och handledning av erfaren kollega.

Inför årets vaccinationer ska alla uppdatera sig gällande aktuella rutiner och information runt vaccineringen.

Läkare

Varje Vårdcentral har fått ut dokument för " Generella ordination" och "Generell ordination vid överkänslighetsreaktion" för underskrift Denna skickas sedan till MAS som ger klartecken när dokumenten har inkommit och lägger upp dem på nätet.

LOKALA RUTINER

Se länk. Information vaccination.

Samordna Beställning av vaccin till en eller två beställare i kommunen.

Ha alltid kundnummer och er identifikation tillhands vid beställning och när ni är i kontakt med leverantören. Avtala om leveransen så att den kan ske inom angiven tid.
Kontrollera vilken tid kyllådan är validerad för, vanligtvis transport i +2- +8°C i upp till 48 timmar.

Kontrollera att vaccinet kommit i tid genom informationen om vaccinets påbörjade leverans tid som finns på följesedeln.

OBS! Det är av yttersta vikt att meddela leverantören vid förändringar av telefonnummer, leverans eller faktureringsadress.

Detta för att leveranserna ska gå till rätt adress och att leverantören snabbt ska kunna komma i kontakt med er i händelse av oförutsedda händelser.

Förvaring av vaccin

När vaccin är beställt måste det finnas en sjuksköterska som tar emot det vid leverans.
Vaccin ska förvaras i kylskåp temperatur +2-+8 grader. Kontroll ska ske av vaccinets transporttid och temperatur vid leverans. Vaccinet får förvaras i rumstemperatur i max 24 timmar. Kylskåp ska ha en tillförlitlig termometer(min – max).

OBS vid förvaringen i kylskåpet får inte vaccinet komma i kontakt med kylelementet då risk för frysning finns det får inte heller förvaras i dörr där temperaturen kan bli för hög. Kylskåpet ska vara avfrostat och kontroll av temperatur ska ske 1/g per dag samt vid uttag av vaccin.

Kontrollerna signeras på temperaturlista under hela tiden vaccin förvaras där.
Blanketter för temperaturkontroll finns i kvalitetsfabriken - läkemedelshantering el under preventivt arbete- vaccination.
Vaccinet ska inte vara tillgängligt för obehöriga.

Övriga blanketter finns att skriva ut från kvalitetsfabriken eller Regionens sida Bra att veta inför Vaccination 2018/2019

Blankett/hälsodeklaration av vaccination mot säsongsinfluensa

Blankett/hälsodeklaration av vaccination mot pneumokocker

Blankett för vaccination av personer i hemsjukvård inom särskilt eller ordinärt boende.

Det finns informations material på (1177.se) " Vaccination mot influensa".

Akututrustning

Akututrustning och läkemedel i samband med vaccinering ska finnas tillgängligt enligt direktiv för överkänslighetsreaktion.

Åtgärder vid överkänslighetsreaktion

Ordination enligt generella direktiv - Åtgärder vid överkänslighetsreaktion ska också finnas denna ska vara underskriven av ansvarig läkare för respektive VC

Registrering i Svevac

Alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i Svevac. Utifrån registrerade vaccinationer får verksamheten sedan ersättning från Regionen.
Inloggning sker med ditt SITHS-kort på adressen

Se länkar.

SITHS-kortet måste sitta i datorn innan start av Internet Explorer

 • Välj logga in med SITHS-kort
 • Du måste legitimera dig genom att trycka din personliga legitimeringskod
 • Välj roll " Markera sjuksköterska"
 • Följ lathunden
 • Alla vaccinationer som blivit givna de senaste 12 åren ses i Svevac.
  Troligen finns de flesta av våra vårdtagare numera med i systemet.
  Om de inte finns registrera dem i systemet. De ska då lämna muntligt samtycke.
 • Dokumentation i Magna Cura behövs inte eftersom Svevac ses som journalsystem. Där emot kan det vara praktiskt att spara underlaget som man vaccinerat efter tills influensasäsongen är över för att ha en överblick över vilka som vaccinerats inom t ex särskilt boende.

Vaccination av vårdpersonal

Vårdpersonal med patientkontakter bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Regionen betalar vaccinkostnaden och registrering av vaccinationen sker i Svevac. DSK/SSK kan vaccinera varandra och registrera i Svevac.
Kommunal omvårdnadspersonal får vaccinera sig på vårdcentralernas ordinarie vaccinationsmottagningar. Man ska då ha med arbetslegitimation eller annat som styrker tjänstgöring i kommunen. Man har rätt att gå och vaccinera sig på arbetstid men får inte sätta upp tid om man går på ledig dag. Kontakta närmsta chef för dialog om tillvägagångssätt.

Mer Information finns på 1177.se

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Rutin för vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker för individer 65 år och äldre samt riskgrupper
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningens hälso- och sjukvård
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2019-10-10
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2018-10-16
 • Version: 5

Länkar

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken