Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

God hygienisk standard

Rutin och styrdokument för vårdhygien i verksamheter inom socialförvaltningen

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anger krav på att vården ska ha god hygienisk standard.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:09), Basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10), Smittskyddslagen (2004:168) föreskrifter om smittskyddsåtgärder
Arbetstagarens skydd mot smitta regleras i arbetsmiljölagstiftningen Smittrisker (AFS 2018:4)
 Livsmedelslagen (2006:804), Patientsäkerhetslagen (2010:659) Anmälningsskyldighet enl. Lex Maria, Folkhälsomyndigheten " Rena händer räddar liv"

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Socialförvaltningen, inom vård o omsorg, funktionshinder omsorg, psykiatri, gruppboenden, dagverksamhet, korttids, hemsjukvård och hemtjänst och i tillämpliga delar inom personlig assistans och boendestöd.

Mål
Målsättningen med vårdhygienarbetet är att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning inom kommunens vård och omsorg, genom en god hygienisk standard och goda rutiner

ANSVAR FÖRDELAT PÅ ROLLER
Vårdgivarens och verksamhetschefens, enhetschefs ansvar
Vårdgivaren har ansvar för att bedriva en god och säker vård med god hygienisk standard inom såväl socialtjänst, som inom hälso- och sjukvård. Det ska finnas de resurser och den utrustning och kompetens som krävs. Arbetsmiljöverkets reglering av området ska också följas.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för att
• rutiner och checklistor finns upprättade enligt regelverk och rekommendationer
• uppföljning av upp hur man tillämpar gällande rutiner
• bevaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner
• kontakt tas med enheten för smittskydd/vårdhygien, vid vårdhygieniska frågor

Enhetschef/arbetsledare har ansvar för att
• vårdhygieniska rutiner alltid tillämpas i verksamheten
• arbetsplatsen utrustas med skyddsutrustning i tillräcklig omfattning så att man kan tillämpa en god vårdhygien
• det finns lämpliga kortärmade arbetskläder som byts dagligen för personal som arbetar vårdnära o en säker tvätt hantering av dessa

• vid introduktion gör personalen webbaserad hygienutbildning med kunskapstest och skriver under hygienkontrakt
•  rutiner och checklista för god vårdhygien är tillgänglig, känd o tillämpas av berörd personal
• uppföljning sker av personal som är smittbärare el med riskfaktorer för smitta
• regelbunden repetition/utbildning/information sker inom området vårdhygien
• det finns personal som har ett speciellt ansvar för vårdhygieniska frågor vid enheten t ex
     Verksamhetsledarna/ hygienombud och att tid finns avsatt för arbetet
• när dubbelbeläggning sker ska riskanalys genomföras avseende risk för smitta
• riskbedömningar, analys och åtgärder vidtas vid avvikelser, eller bristande följsamhet till basala hygienrutiner
• vassa föremål som används i vården ska ha integrerat stickskydd när detta finns att tillgå
• rutiner för hantering av riskavfall sker enligt regelverk


Sjuksköterska har ansvar för att

Vara insatta i basala hygienrutiner, vårdhygien och smittsspridning
• följa gällande rutiner och bedömer risker och förebygger smittspridning
• genomföra ordinerad behandling, ha dialog och informera vårdtagare ev. närstående om ev. smitta
• informera personal och enhetschef vid olika smittor
• dokumentera i omvårdnadsjournal, och ange" upplysning" när personal behöver information om vårdrelaterad smitta
• hålla sig uppdaterad inom området och handleda personal
• rapportera avvikelser
• medverka i mätningar av vårdrelaterade infektioner t ex HALT
• meddela områdeschef och MAS vid misstanke om pågående smittspridning eller vid risk för sådan t ex MRB, influensa, magsjuka samt att begränsa och registrera utbredningen


Verksamhetsledare/hygienombud ansvarar för att
• ha gått utbildning via enheten för smittskydd och vårdhygien
• ha översikt för hur vårdhygienen fungerar på enheten/området och återkopplar till enhetschef om behov av åtgärder
• introducerar ny personal i basala hygienrutiner och enhetens rutiner för god vårdhygien
• sprida kunskap gällande vårdhygien och rutiner, informera personalen om nya rön och genomför repetitionsutbildning för personal i t ex handdesinfektion
• Ansvara för att följsamhetsmätning utförs minst 1g/år


Vårdpersonal/omsorgspersonal har ansvar för att
• inhämta kunskap om och följa basala hygienrutiner
• skriva under hygienkontrakt och vara insatt i och tillämpa vårdhygieniska rutiner
• stödja vårdtagarna/omsorgstagare att upprätthålla en god hygien
• informera sin chef om man varit utsatt för smitta eller är bärare av t ex Multiresistenta bakterier,fått en stickskada eller har riskfaktorer för smitta t ex handeksem

• rapportera misstänkt smittspridning till sjuksköterska/enhetschef


 Rutiner
Rutiner för specifika områden och mer detaljerade finns utarbetade och tillgängliga på kvalitetsfabriken. Där finns också hänvisning till smittskydds hemsida och vårdhandboken. Checklistor är framtagna för både särskilt och ordinärt boende för att säkra kvalitén på vårdhygienen.


Kontroller uppföljningar inom särskilda boenden

 • En hygienrond ska utföras vart fjärde år och verksamheten ska arbeta   med de förbättringsåtgärder som framkommer. 
 • Infektionsregistreringar genomförs regelbundet
 • Registrering av insjuknade sker vid infektionsutbrott som t ex vinterkräksjukan
 • Varje år ska basala hygienrutiner och rutiner för god vårdhygien repeteras inom enheterna/verksamheterna för samtlig personal
 • Webbutbildning i basala hygienrutiner och vårdhygieniskarutiner ska ske vid introduktion. 
 • Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner sker minst en gång per år genom följsamhetsmätning.

Här anges övergripande rutiner för arbete i hemtjänst, hemsjukvård och i tillämpliga delar psykiatri, dagverksamhet och personlig assistans

 • Varje år ska basala hygienrutiner och rutiner för god vårdhygien repeteras inom enheterna/verksamheterna för samtlig personal
 • Webbutbildning i basala hygienrutiner ska ske vid introduktion
 • Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner sker minste en gång per år genom kollegialgranskning 
 • Uppföljning av följsamhet till hygienrutiner sker v fjärde år

         Uppföljning på övergripande nivå sker genom att 

 •  resultat av infektionsregistrering
 • protokoll från kontroller av spol- och diskdesinfektor följs upp och ev. brister åtgärdas.
 • enheternas hygienrutiner följs upp genom besök eller uppföljning av hygienprotokollen från hygienronder
 • uppföljning sker av egenkontroll i form av följsamhetsmätning
 • egenkontroll vid livsmedelshantering följs upp via enheten Miljö o hälsa

  Dokumentation
  Hygienprotokoll och uppföljningar av MAS sammanfattas till Kvalitet och patientsäkerhetsberättelsen. Vårdhygienarbetet på enheten dokumenteras av områdeschefen. Protokoll ska finnas efter kontroll av spol- och diskdesinfektor

Sammanställning av infektionsregistrering sker årligen

 Specialist kompetens
Enheten för vårdhygien/smittskydd finns tillgänglig för vårdhygieniska frågor. De ger även råd vid nybyggnationer och renoveringar samt vid utbrott av olika former av smitta. De bistår med utbildning/information till personal.
Det finns en hygien- sjuksköterska som jobbar med kommunfrågor samt ett hygienråd i länet som träffas regelbundet med representanter från kommunerna(MAS), hygiensköterska och vidbehov smittskyddsläkaren som tar fram länsgemensamma dokument.

Senast ändrad 2019-05-21

Länkmenyn

Dokumentetsnamn: Rutin för vårdhygien i verksamheter inom socialförvaltningen

Dokumentet gäller för: Vård & omsorg, funktionshinderomsorgen, psykiatri

Dokumenttyp: Rutin

Giltighetstid: 2021-06-30

Dokumentansvarig: MAS

Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp

Senast reviderad: 2018-11-26

Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken