Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för omvårdnad vid MRB

Med MRB(multiresistenta bakterier är) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Vid vård och omsorg inom socialförvaltningens verksamheter

ORD OCH BEGREPP

MRSA

Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus, är gula stafylokocker, en vanlig bakterie som man kan vara bärare av i näsan, på hud el slemhinnor som blivit resistent mot de vanliga formerna av antibiotika De kan orsaka olika former av infektioner t ex sår- hudinfektioner, blodförgiftning, lunginflammation mm. MRSA förekommer på sjukvårdsinrättningar och i samhället och blir vanligare. Infektioner av MRSA är svårbehandlade och det kräver stora insatser i vårdmiljöer för att eliminera risk för spridning.

ESBL

ESBL är enzymer som medför resistens mot flera antibiotikum. Bakterier som bär på ESBL är ofta samtidigt resistenta mor andra typer av antibiotika, vilket gör dem svår behandlade. ESBL kan hittas hos flera olika tarmbakterier som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomsten av riskfaktorer hos vårdtagare gynnar spridning

ESBLcarba

ESBLcarba är enzym som har motståndskraft mot de flesta antibiotika. ESBLcarba kan hittas hos flera olika tarmbakterier som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomsten av riskfaktorer hos vårdtagare gynnar spridning.

VRE(vancomycin resistenta enterokocker)

VRE är en multiresistent tarmbakterie som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomst av risk faktorer hos vårdtagaren gynnar spridning


Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig undanhållas vårdtagare på grund av att han/hon har MRB.

 

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Personal

Vid vård av vårdtagare med MRB är basala hygienrutiner grundläggande och ska följas, utöver det kan vissa specifika rutiner tillämpas utifrån vilken typ av smitta det rör sig om. Följ rutiner framtagna från enheten Vårdhygien och smittskydd

Verksamhetschef

Övergripande ansvar för att verksamheterna känner till rutiner och har resurser att följa dem

Hygiensjuksköterska på Smittskydd/Vårdhygien Regionen

Det finns en hygiensjuksköterska som jobbar mot kommunal vård i länet . Uppdraget är att ge stöd med information, utbildning, handledning, rådgivning och minska risken för vårdrelaterad smittspridning.

Sjuksköterska/DSK

Ansvarar för att vårdtagarens vård fungerar på ett bra sätt. Håller kontakt med behandlande läkare i primärvården/specialistvård. Har kontakt med hygiensjuksköterskan och förmedelar de rutiner som ska följas samt handleder personalen i metodiken.

Enhetschef

Ansvarar för att berörd personal har fått utbildning/ information om arbetssätt och rutiner och har kunskap som gör att man är trygg med arbetet. Det ska också finnas den utrustning som krävs för att kunna arbeta på rätt sätt. Planering av arbetet ska ske så att det blir kontinuitet och att personal med ev. riskfaktorer inte deltar i vården.

RUTIN

Vi har länsgemensamma rutiner som gäller i alla länets kommuner. Dessa ligger på Smittskydd och vårdhygiens hemsida. Kvalitetsfabriken – Hälso- och sjukvård – Vårdhygien- Smittskydd i högerspalten Vårdhygieniska riktlinjer i Jönköpings län; välj MRB så kommer man till rutiner för kommuner

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-05-20

  • Dokumentetsnamn: Rutin för omvårdnad vid MRB
  • Dokumentet gäller för: Vid vård o omsorg i socialförvaltningens verksamhet
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2022-06-28
  • Dokumentansvarig: MAS
  • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2018-06-25
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken