Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för vinterkräksjuka lokal anpassning utöver länsgemensam rutin

Kommunerna i länet har tillsammans med smittskydd/vårdhygien tagit fram gemensamma rutiner för hur vi hanterar utbrott av vinterkräksjuka. Se under  Länk till länsgemensamma dokument rutinermärkta (kommun)

Till denna rutin ska finnas en lokal rutin (denna) som beskriver hur varje kommun organiserar arbetet

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Verksamheter inom socialförvaltningen där vård eller omsorg utförs. Det finns rutiner för både ordinärt boende och särskilt boende denna lokala rutin är en lokal anpassning.

ORD OCH BEGREPP

 Kohortvård 

I detta sammanhang innebär begreppet att avdelad personal arbetar med enbart de sjuka och smittade och följer skärpta hygienrutiner. Det gäller 24 timmar om dygnet tills 48 timmar passerar sedan senaste symtom på insjuknande. Det kräver oftast en utökning av bemanningen under de kritiska dagarna i början av ett utbrott.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

 Alla medarbetare ska följa de rutiner som finns framtagna för att bromsa och minska smittspridning av vinterkräksjuka.

Enhetschefer inom särskilt boende och i tillämpliga delar inom ordinärt boende

Enhetschefen ansvarar för

 • att rutinerna är kända i verksamheten och att regelbunden information ges till personalen
 • att den utrusning som krävs finns för att kunna följa de rutiner som är fastslagna
 • att i dialog med sjuksköterska göra riskbedömning och organisera arbetet så smittspridningen begränsas
 • att informera personal som kommer i kontakt med verksamheten t ex kökspersonal, vaktmästare, städpersonal, rehab personal samt besökare genom information och skyltar
 • att skapa förutsättningar för så kallad kohortvård genom att vidta tillfälliga rutiner för att minska smittspridningen. Detta innebär ofta att det kräver en personalförstärkning 24 timmar om dygnet tidigt i förloppet när vinterkräksjukan börjar spridas
 • att utöka städning under utbrott och att den sker så smittan inte sprids
 • att dokumentera hur många vårdtagare och personal som insjuknat och sammanställa slutrapporten för enheten som skickas till MAS
 • att återkoppla till personal på APT erfarenheter från utbrottet t ex vad fungerade bra och vad som måste förbättras
 • att MAS kontaktas när det är ett större utbrott som drabbar flera avdelningar, vårdtagare eller pågår under längre tid
 • att personal i kök får information och följer gällande rutiner för god livsmedelshygien och vidtar de åtgärder som krävs för att begränsa eventuell smittspridning

Verksamhetschef

Ska se till

 • att rutinerna är kända hos enhetscheferna och stödja cheferna i deras uppdrag att minska smittspridningen

Verksamhetsledare/hygienombud

Ansvarar för

 • att utbilda kollegor i rutiner för hur smittspridning begränsas och repetera inför vinterkräksjuke säsongen
 • att se till att utrustning finns tillgänglig inför eventuellt utbrott
 •  att i dialog med chef och sjuksköterska planera och genomföra rutiner för att begränsa smittspridning samt att drabbade vårdtagare får en god vård
 •  informera om tvätt och städrutiner vid vinterkräksjukan
 • se till att checklistor finns ute på enheterna

Sjuksköterska/DSK

Ansvarar för

 • att redan när en vårdtagare uppvisar symtom öka vaksamheten
 • att vid misstanke om utbrott av vinterkräksjuka, (fler än 2 insjuknade)snabbt vid ta de åtgärder som krävs för att minska spridningen och informera chef för respektive verksamhet
 • att ta prov på patient med symtom tidigt i förloppet för att kunna fastställa vilken smitta det rör sig om
 • att tillsammans med enhetschefen göra riskbedömning och vidta de åtgärder som krävs för att minska smittspridningen
 • att om det är jourtid vidta de akuta åtgärder/rutiner som krävs för att minska risk för smittspridning
 • att se till att patienten får den vård o omsorg som tillståndet kräver och att bedöma patienter som ev. drabbats av komplikationer
 • informerar kollegor och MAS vid större utbrott
 • kontakta smittskydd om det finns behov av rådgivning

Vård och omsorgspersonal

Ansvarar för

 • att följa de rutiner som finns i verksamheten om hur man minskar smittspridningen
 • att ge patienter som insjuknat god vård o omsorg utifrån deras behov
 • att kontakta sjuksköterska när patienten har behov av detta

MAS

Ansvarar för

 • att det finns rutiner för hur all personal i verksamheten ska agera vid utbrott av vinterkräksjuka och att rutinerna aktuella
 • att slutrapporterna sammanställs varje år i patientsäkerhetsberättelsen och återkoppling sker till enhetschefer

LOKALA RUTINER FÖR TVÄTT HANTERING OCH STÄD

 • Tvätt som ska skickas till tvätteri ska märkas upp som smittfarlig när det finns fläckar av t ex kroppsvätskor och tvätt som kommer från sjuka
 • Blöttvätt bör tvättas direkt på enheten läggs i plastpåse och tas direkt till tvättmaskinen
 • Smutstvätten ska inte lagras
 • Vid städning är det viktigt att städa drabbade enhet i slutet av städpasset. Avtorkning av städmaterial med desinfektionsmedel och moppar som går direkt till tvättmaskinen.
 • Avfallspåsar knyts ihop och vid risk för läckage ska dubbla plastpåsar användas

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta MAS om du har ytterligare frågor kring denna rutin.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2019-05-21

 • Dokumentetsnamn: Rutin för vinterkräksjuka lokal anpassning utöver länsgemensam rutin
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningens verksamheter
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2021-05-05
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2019-05-21
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken