Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för stickincident


TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Gäller allpersonal inom socialförvaltningen som arbetar med vård och omsorg där en stickincident kan inträffa

ORD OCH BEGREPP

Med skada avses här:

 • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
 • Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun)
 • Blodkontakt på skadad hud (blödande sår/eksem)

Med blodburen smitta avses här:

 • Hepatit B, hepatit C och hiv

Person som kan utgöra möjlig smittkälla benämns ”indexpatient”

Personal/studerande som kommit i kontakt med blod eller kroppsvätska benämns ”exponerad”.

Risk för blodburen smitta

Risk för överföring i arbetet av blodburen smitta finns vid:

 • stick- och skärskada av föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
 • blodkontakt med slemhinnor (ögon, näsa, mun)
 • blodkontakt med blödande sår/eksem

 

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Till höger  finns länkar länsgemensamma rutiner som är framtaga i samverkan mellan smittskydd/Vårdhygien och MAS i länets kommuner.

 MAS  Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador.

Medarbetare Ska följa de rutiner som finns för att förebygga incidenter och ha fått information om hur de ska agera om det ändå inträffar en stickskada.

Sjuksköterska

Ska i samband med delegeringen informera om risken för stickskada och hur man förebygger dessa samt vad man gör om det ändå inträffar.

Enhetschef Ansvarar för att personalen är informerad om de riskmoment de utför och hur de ska utföra momenten samt vilka åtgärder som ska vidtas när ett tillbud eller skada inträffar.  Varje stickskada o skärskada ska rappoteras, anmälas och följas upp.

Programområdeschef Har ett övergipande ansvar för att chefer får information om sitt arbetsmiljö ansvar. De ska också se till att cheferna kan göra riskbedömningar

Smittskydd/ vårdhygien rekommenderar  All hälso- och sjukvård- samt omsorgspersonal som utför arbetsmoment där risk för blodburen smitta föreligger bör profylaktiskt erbjudas vaccination mot Hepatit B.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta MAS

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2019-05-27

 • Dokumentetsnamn: Rutin stick incident
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2021-05-27
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef HSL
 • Senast reviderad: 2019-05-27 ( 2018-10-30)
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken