Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för hantering av riskavfall inom särskilda boende och hemsjukvård

Inom socialförvaltningens verksamhetsområden uppstår ofta frågor om hanteringen av stickande/ skärande avfall, smittförande avfall och särskilt farliga läkemedel. Felaktig hantering kan medföra stora arbetsmiljörisker både inom verksamheten och för de som hanterar avfall från verksamheterna.

Det finns ett regelverk som styr detta: Avfallsförordningen 2011:927, Förordning transport av farligt gods 2006:311, Förordning om miljöfarlig verksamhet o hälso- skydd1998:899, Transporter av farligt gods ADR-S, MSBFS 2011:1, Förordning om producentansvar för läkemedel 2009:103, SOSFS 2005:26
AFS Smittrisker 2018:4, 2005:5, 2009:02

Referenslitteratur: Handbok i hantering av smittförande, stickande/skärande avfall samt läkemedel rapport U2013:01

Att tillämpa dessa regler helt i hemmiljö är svårt och därför måste ibland riskbedömningar utföras och speciella rutiner upprättas i enskilda situationer.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för hantering av riskavfall bestående av skärande/stickande, smittförande avfall samt farliga läkemedel inom särskilda boenden, gruppboenden och hemsjukvård.

ORD OCH BEGREPP

Riskavfall

Är avfall som behöver omhändertas med särskilda rutiner, i detta dokument regleras följande

Skärande/stickande

Är vassa föremål som ej varit i kontakt med kroppsvätskor och ej är farligt avfall utifrån den synvinkeln men som ändå ska hanteras med försiktighet, så de inte förorsakar arbetsskador vid hantering av avfall.

Smittförande/skärande/stickande

Är vassa föremål inom vård och annan verksamhet som varit i kontakt med kroppsvätskor oavsett om det föreligger någon känd smitta. För detta avfall krävs insamling i punktionssäkra behållare.

För att annat avfall som förorenats med blod eller andra kroppsvätskor från person med allvarlig infektionssjukdom ska utgöra en risk för smitta och kräva särskild hantering ska det vara stora mängder av kroppsvätskor som inte går att innesluta i någon form av plastförpackning.

Detta förekommer mycket sällan inom kommunal hälso-och sjukvård, i en sådan situation får separat riskbedömning göras.

Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall omfattar alla läkemedel som kasseras oavsett om det uppstår i hushållen eller i boenden där flera bor tillsammans men ändå har egna läkemedel. Enligt förordningen om producentansvar för läkemedel är det Apoteken som kostnadsfritt ska ta emot läkemedel från hushållen.

Farligt läkemedelsavfall

Läkemedel som klassas som farligt avfall är t ex cytostatika och toxiska läkemedel t ex antibiotika.

Brandfarliga ämnen ska i första hand hanteras genom återlämning på återvinningsstationer.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare/vård- och omsorgspersonal

När medarbetare hanterar riskavfall ska detta göras så att inte medarbetaren, enskild, närstående eller nästa led i hanteringen av avfallet utsätts för fara. Rekommenderade riskavfallsemballage som upphandlats ska användas på föreskrivet sätt. För detaljerad information se lathund för sortering av riskavfall.

Sjuksköterska/Distriktssköterska/Rehabpersonal inom särskilt boende/ hemsjukvård

Gör en riskbedömning om riskavfall hanteras med tillräcklig säkerhet för personal och anhöriga som ska hantera avfallet. Ser till att adekvat skyddsutrustning finns tillgänglig och utför beställning av riskavfallskärl enligt upphandlat sortiment.

Enhetschef

Ansvarar för att rutiner för hantering av riskavfall är kända i verksamheten och att skyddsutrustning som riskavfallsburkar, handskar mm. finns tillgängliga så att medarbetarna kan följa angivna rutiner. Enhetschefen svarar för att hantering av riskavfall sker på ett säkert sätt och att eventuella avikelser följs upp och åtgärdas. Är också ansvarig för hantering av risker i arbetsmiljön som t ex stick eller skärskador som medför hälsorisker för medarbetarna och att dessa anmäls enligt "Arbetsskada eller tillbud i arbetsmiljön". Enhetschefen ska också se till att förvaring av riskavfall i väntan på transport till destruktion sker i låst utrymme.

Fastighetsskötare

Följer regelverk och framtagna rutiner för avfallshantering och ser till att förvaring av riskavfall sker i låst utrymme och på ett säkert. Ansvarar för avtransport enligt lokala rutiner. Om brister i hanteringen uppmärksammas ska avvikelse skrivas till berörd verksamhet.

Verksamhetschef

Har ett övergripande ansvar för att introducera områdescheferna i gällande rutiner. Verksamhetscheferna samordnar förvaltningsövergripande frågor rörande hantering och upphandling så att gällande regelverk kan följas.

Verksamhetschef hälso- och sjukvård/förvaltningschef

Ansvarar för att verksamheten har rutiner och följer dem och att eventuella avikelser åtgärdas fortlöpande så att risker ellimineras.

AVGRÄNSNING

I hemmet uppstår skärande/stickande, smittförande avfall då patienter ger sig själva eller anhöriga läkemedel via spruta, insulinspruta eller motsvarande så kallad egenvård. Detta avfall behöver inte hanteras som riskavfall men får inte läggas i vanligt avfall. Allmänheten kan på Apoteken hämta punktionssäkra behållare alternativt Safe-Clip för insulinnålar. Avfall som är stickande/skärande men ej varit i kontakt med kroppsvätskor kan slängas i hushållsavfall men ska packas så att skär o sticksskador elimineras. Från allmänheten kan cytotoxiska o cytostatika läkemedel i normal mängd lämnas till apotek.

Hemsjukvård

När vårdpersonal och delegerad personal är involverad i vård i hemmet ska skärande/stickande/smittförande och farligt avfall omhändertas enligt sjukvårdshuvudmannens rutiner. Riskbedömning får utföras för om riskavfallemballage kan finnas i hemmet eller om det finns på närmsta arbetsplats. Vid det senare samlas riskavfall ihop och transpoteras till arbetsplatsen detta ska då ske på betryggande sätt.

Transport av riskavfall får ske av vårdpersonal till ordinarie arbetsplats i föreskrivet emballage med märkning t ex gul burk/låda. Annat avfall (ej riskavfall) som förorenats med kroppsvätskor t ex kompresser, blöjor mm ska inneslutas så ingen risk för läckage finns och hanteras i hushållsavfall.

Lathund för hantering av riskavfall

Avfall / Hantering

 • Läkemedel och läkemedelsförpackningar med rester av läkemedel såsom tabletter, kapslar, plåster, inhalatorer, insulinpenna och obrutna ampuller. Ytterförpackningen avlägsnas och sorteras separat, ej i riskavfall. 
  Lämnas till apotek. Använd påse för kasserade läkemedel som apoteket tillhandahåller.                                                                                           
 • Narkotikaklassade läkemedel och använda läkemedelsplåster.
  Lämnas till apoteket i påse för kasserade läkemedel. Överlämnas av legitimerad personal, får ej lämnas obevakat.
 • Kanyler, lancetter, insulinnål, skalpell, sticksäkranålarbrutna ampuller med läkemedelsrest som ej går att tömma eller toxiskt läkemedel.    
  Riskavfall; skärande/stickande/smittförande. Särskilda punktionssäkra behållare, märkta med symbol för smittförande ämnen, som fylls till max 2/3 och försluts permanent
 • Näringslösningar utan läkemedel. Töms i avlopp. Plastförpackningen sorteras som plastavfall. Tömd infusionsförpackning och aggregat utan rester av cytostatika eller toxiska läkemedel.
  Tömda glasflaskor, ampuller (från ej toxiska läkemedel).
  Glasflaska – bryt infusionsspetsen i flaskan; sortera flaskan som glas (övrigt som konventionellt avfall) Sorteras som glas ofärgat/färgat i separata behållare.
 • Flytande läkemedelsrester från ampuller.  
  Samlas i plastflaska märkt med Etikett Kasserade läkemedel hålls försluten och sänds till apoteket.
 • Avfall vid behandling med cytostatika eller cytotoxiskt läkemedel t.ex. antibiotika.(originalförpackning, kontaminerat avfall som ex. sprutor, handskar, torkpapper, aggregat, brutna ampuller etc.).

  Innesluts i plastpåse och läggs sedan i riskavfallskärl (gul låda märkt med cytotoxiskt läkemedel/cytostatika) kanyler läggs i burk för skärande/stickande/smittförande avfall som ställs i lådan håll lådan stängd, skickas för destruktion vid avslutad behandling el. när den är fylld. Förvaras i förstahand i hemsjukvårdenslokaler, Inneslut avfallet i dubbla plastpåsar/plastkärl och ta med det från hemmet till arbetsplatsen) eller efter riskbedömning o godkännande av vårdtagaren kan gul låda i hemmet förvaras i hemmet, säkerställ att inga obehöriga kan komma åt avfallet.
 • Glasflaskor.  
  Glasåtervinning.
 • Emballage.   
  Sorteras som konventionellt avfall.
 • Ovan angivna avfallsslag.
  Ställs på anvisad plats på enheten och omhändertas av avfallsentreprenör.  
Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2018-11-26

 • Dokumentetsnamn: Rutin för hantering av riskavfall inom särskilda boende och hemsjukvård
 • Dokumentet gäller för: socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-05-28
 • Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2018-09-12
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken