Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för val mellan ren rutin och steril rutin

SOSFS 2007:19, Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvård mm. Vårdhandboken, Att förebygga vårdrelaterade infektioner - ett kunskapsunderlag; www.socialstyrelsen.se Sårbehandling, katalog över svenska sårprodukter; Förlagshuset Gothia 2011

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Inom hälso- och sjukvård i socialförvaltningens verksamhet

Val av rutin

Vid allt arbete med specificerad renhetsgrad gäller aseptiskt arbetssätt dvs. att behålla det rena rent. Vid tveksamhet om rutin rådgör med behandlande läkare.

Ren rutin rekommenderas vid:

 • förorenad, infekterade sår där mekanisk rengöring är viktig, t.ex. kroniska bensår, trycksår,
 • traumatiska skador där det kommit synlig smuts i såret, t.ex. jord, grus,
 • okomplicerade operationssår efter första postoperativa dygnet,
 • katetrisering av urinblåsan, såväl vid kvarliggande kateter som vid intermittent katetrisering,
 • blåssköljning av urinblåsan sker med steril NaCl 9 mg/ml, kranvatten eller annan av läkare ordinerad spolvätska.

Ren rutin innebär att höggradigt rena instrument och förband ska användas. Val av vätska bör finnas angivet i lokal rutin vilket är kranvatten om inget annat har ordinerats. Hanteringen ska vara sådan att renhetsgraden kan behållas i alla moment.

Steril rutin rekommenderas vid:

 • sår i förbindelse med led eller djupare liggande normalt, steril vävnad,
 • sår som ska sutureras,
 • operationssår första postoperativa dygnet,
 • operationssår med dränage eller som vätskar och blöder
 • infektionskänslig patient

Steril rutin innebär att sterila instrument, vätskor och förband ska användas och hanteras så att steriliteten behålls. NaCl används om inget annat ordinerats.

Produkter och gods

Hantering

För ren rutin gäller att de produkter som används ska vara höggradigt rena. För kompresser och förbandsmaterial ska fabrikanten kunna garantera att produkterna är höggradigt rena och att de är producerade enligt god tillverkningssed, GMP (Good Manufacturing Practice). Avdelningsbundna utensilier och gods som används, t.ex. rondskålar, pincetter och saxar, ska vara rengjorda och desinfekterade. Bäst är att göra detta i diskdesinfektor. Finns inte tillgång till någon görs kemisk desinfektion. Kontrollera alltid att godset är synligt rent efter desinfektion.

Allt material ska hanteras aseptiskt. Detta innebär handdesinfektion före och efter hantering av gods och material.

Förvaring av material

Rengjort, desinfekterat gods och höggradigt rent material ska förvaras i särskilda rum, skåp eller i lämplig tättslutande förpackning så att de skyddas för damm och fukt. För att renhetsgraden ska bevaras från tillverkning till användning ska förvaringsutrymmet erbjuda avgränsade områden för produkter. Sker förvaring och hantering på annat sätt än vad som är angivet, är fabrikanten inte längre ansvarig för produktens renhetsgrad. Vidare ska produkterna lagras så att de används med hänsyn taget till utgångsdatum.

Kranvatten

Om kranvatten används ska det vara färsk tappat och kroppstempererat. Vattnet ska tas från ett tappställe som används regelbundet. Låt vattnet rinna en minut innan portion för såromläggning tappas upp i väl rengjort och desinfekterat kärl. Finns behov kan handdusch användas, t.ex. vid stora, smetiga sår eller sår där förbandet lätt häftar vid och ger vårdtagaren smärta då förbandet avlägsnas. Kranvatten kan också användas vid fuktning av hydrofil tappningskateter.

Finns osäkerhet om vattenkvalitet kan bakteriologisk odling göras enligt riktlinjer från Mikrobiologiska laboratoriet. Alternativet är då att använda NaCl istället.

Praktisk tillämpning av ren rutin

Kontaktsmitta via händerna är den vanligaste smittvägen inom vården, därefter kommer kläderna. Det är därför av yttersta vikt att basala hygienrutiner tillämpas i samband med sårvård/katetrisering.

Detta innebär:

 • handdesinfektion före och efter handskanvändning
 • aseptiskt arbete dvs. sårvård, katetrisering, med hantering av höggradigt rena produkter
 • engångsplastförkläde ska användas för att minska risken för smittspridning med arbetskläderna,
 • engångshandskar ska användas med handskbyte mellan smutsigt och rent arbete handskar som används ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att dess renhet kan garanteras,
 • att ta hand om använt material snarast se riktlinjer avfall, tvätt
 • att såromläggning och katetrisering inte ska utföras samtidigt som bäddning, städning och mat utdelning pågår
 • att uppdukning görs individuellt för varje individ och ytan där uppdukningen sker ska vara rengjord och desinfekterad,
 • att arbeta aseptiskt och inte växla mellan rena och orena moment
 • att produkterna hanteras och förvaras så att definierad renhetsgrad behållits
Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2018-11-26

 • Dokumentetsnamn: Rutin för val mellan ren rutin och steril rutin
 • Dokumentet gäller för: Hälso- och sjukvård inom socialförvaltningens
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-10-21
 • Dokumentansvarig: MAS
 • Dokumentet beslutat av: Ledningsgrupp
 • Senast reviderad: 2018-09-12
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken