Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för fastställande av faderskap, enkel handläggning efter barnets födsel

Ett barns genetiska ursprung är grundläggande för dess identitet. Vem som är far till ett barn anses givet om föräldrarna är gifta (faderskapspresumtionen), medan det måste utredas och fastställas om de inte är gifta, om presumtionen ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävs av domstol. Denna rutin gäller handläggning av fastställande av faderskap enligt S-protokoll, när föräldrarna är sammanboende.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för IFOs administration och familjerätt.

RUTINEN

 1. Underrättelse om nyfött barn från Skatteverket inkommer och läggs i administratörens postfack.
 2. Administratören upprättar hushåll och aktualiserar samt inleder utredning. Administratören och handläggaren för kontinuerligt aktanteckningar över vad som händer i ärendet och en bevakning sker var 5:e dag.
 3. Brev samt informationsfolder om faderskapsutredningen och gemensam vårdnad skickas av administratör till mamman. I brevet ombeds föräldrarna att höra av sig för att boka tid hos handläggaren.
 4. Om handläggaren inte får svar från föräldrarna inom en månad skickar administratören en påminnelse till föräldrarna. Hör föräldrarna inte av sig, försöker handläggaren få kontakt med mamman, t ex genom att ringa. Får handläggaren inte kontakt inom 2 månader överlämnas ärendet till familjerätten.
 5. När handläggaren får svar från mamman/föräldrarna bokar de in en tid för utredningen så snart som möjligt. Vid kontakten med mamman/föräldrarna fyller handläggaren i ”checklistan för inledande möte faderskap”, detta görs oavsett om det är handläggaren som fortsatt ska handlägga ärendet eller om det ska lämnas över till familjerätten. Handläggaren frågar mamman/föräldrarna hur mycket barnet vägde och om naturlig eller assisterad befruktning har skett. Om det är assisterad befruktning lämnar handläggaren över ärendet till familjerätten. Fråga om föräldrarna är sambor, är de inte sambor (folkbokförda på samma adress), lämnar handläggaren över ärendet till familjerätten.
 6. a) Utredningen utgår från S-protokollet. Beräkna konceptionstiden utifrån barnets vikt och födelsedatum. Vid mötet med föräldrarna ger handläggaren dem information om faderskapsutredningen och varför den görs och informerar även om innebörden av konceptionstiden och gemensam vårdnad. Inhämta legitimationshandlingar för respektive part.
  b) Om paret tidigare har fått barn tillsammans och förutsättningarna för faderskapet inte har förändrats sedan föregående faderskapsutredning erbjuds föräldrarna att få S-protokollet, faderskapsbekräftelsen och anmälan om gemensam vårdnad samt informationsfolder hemskickat för underskrift. Tillsammans med dokumenten skickas då även ett informationsblad med instruktioner och senast inlämningsdatum. Inkommer inte uppgifterna till detta datum tar handläggaren kontakt med föräldrarna för påminnelse eller tidsbokning. Om föräldrarna inte vill ha dokumenten hemskickade bokas ett vanligt utredningsmöte in.
 7. Föräldrarna undertecknar protokollet och faderskapsbekräftelsen samt eventuellt gemensam vårdnad. Det ska vara två vittnen till underskriften (utöver ansvarig utredare). Handläggaren godkänner bekräftelsen genom att skriva under. Samtliga papper skrivs på arkivbeständigt papper
 8. Efter att handläggaren godkänt faderskapet fylls underrättelsen i och lämnas över till administratör som skickar in underrättelsen till skatteverket och gör en aktanteckning att ”Underrättelse om nyfött barn skickats till Skatteverket”. Kopia lämnas till handläggaren som avslutar ärendet
 9. Kopia på underrättelse, S-protokoll, bekräftelse och eventuell anmälan om gemensam vårdnad insorteras i aktuell pärm i arkivet av administratör.

ANSVARSFÖRDELNING

Administratör

Administratör har ansvar för att ta emot och skicka tillbaka underrättelse från/till Skatteverket. Administratör skapar hushållsbild, aktualiserar och bevakar ärendet. Administratören ansvarar för att skicka inledande information till föräldrarna om faderskapsutredning och om tidsbokning. Administratör för aktanteckningar kontinuerligt under ärendets gång.


Handläggare

Handläggare genomför faderskapsutredningen vid förenklade utredningar, d.v.s. om parterna är sambor och de samstämmigt uppger att barnet är deras gemensamma och det inte under samtalet, eller på annat sätt, kommer fram något som gör att utredaren ifrågasätter detta. Handläggaren ansvarar för att boka in en tid med mamman/föräldrarna, genomför utredningssamtalet och handlägger faderskapsbekräftelsen. Handläggaren för aktanteckningar kontinuerligt under ärendets gång.

Familjerätssekreterare

Familjerätten genomför faderskapsutredning om förhållandena inte är sådana att det är en förenklad utredning.


Enhetschef
Enhetschef ansvarar för uppföljning av rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-06-10

 • Dokumentets namn: Rutin för fastställande av faderskap, enkel handläggning efter barnets födsel
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Dokumentansvarig:Enhetschef Vuxen och administration
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef IFO
 • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-05-23
 • Giltighetstid: 2023-05-22
 • Senast reviderad: 2019-05-23
 • Version: 1

Hänvisningar

Checklista vid inledande telefonsamtal med mamman/förälder: Checklista för inledande möte faderskap

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken