Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för fsatställande av faderskap, enkel handläggning innan barnet är fött

Ett barns genetiska ursprung är grundläggande för dess identitet. Vem som är far till ett barn anses givet om föräldrarna är gifta (faderskapspresumtionen), medan det måste utredas och fastställas om de inte är gifta, om presumtionen ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävs av domstol. Denna rutin gäller handläggning av fastställande av faderskap enligt S-protokoll, när föräldrarna är sammanboende.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för IFOs administration och familjerätt.

RUTINEN

 1. Föräldrarna initierar en faderskapsutredning. Mötet kan hållas innan barnet har fötts. Faderskapsutredningen kan göras tidigast i graviditetsvecka 23. Vid kontakten med mamman/föräldrarna fyller administratören i ”checklistan för inledande möte faderskap”, detta görs oavsett om det är handläggaren som ska handlägga ärendet eller om det ska lämnas över till familjerätten. Administratören informerar att handläggaren kommer att ringa för att boka tid för personligt möte med föräldrarna. Administratören frågar mamman/föräldrarna när barnet är beräknat och om naturlig eller assisterad befruktning har skett. Om det är assisterad befruktning lämnar administratör över ärendet till familjerätten. Fråga om föräldrarna är sambor (folkbokförda på samma adress), är de inte sambor, lämnar administratören över ärendet till familjerätten.
 2. a) Administratören informerar att handläggaren kommer att ringa för att boka tid för personligt möte med föräldrarna.
  b) Om paret tidigare har fått barn tillsammans och förutsättningarna för faderskapet inte har förändrats sen föregående faderskapsutredning erbjuds föräldrarna att få S-protokollet, faderskapsbekräftelsen och anmälan om gemensam vårdnad hemskickat för underskrift. Tillsammans med dokumenten skickas då även ett informationsblad med instruktioner och senast inlämningsdatum. Inkommer inte uppgifterna till detta datum tar handläggaren kontakt med föräldrarna för påminnelse eller tidsbokning. När dokumentet inkommit godkänner handläggaren bekräftelsen.
  Hoppa över punkt 4.
 3. Administratören skapar nästkommande arbetsdag ett fiktivt personnummer på barnet, detta går inte att göra samma dag p.g.a. systemet. Man väljer datum för kontakt som tillfälligt personnummer och upprättar ett hushåll, aktualiserar och startar utredning. Administratören antecknar kontakten i journalen och lämnar över ärendet till handläggaren för tidsbokning och vidare handläggning. Handläggaren meddelar administratören den bokande tiden för utredningssamtalet. Administratören skickar därefter brev med den inbokade tiden samt informationsfoldern till mamman. Administratören och handläggaren för kontinuerligt aktanteckningar över vad som händer i ärendet och en bevakning sker var 5:e dag.
 4. Utredningen utgår från S-protokollet. Vid mötet med föräldrarna ger handläggaren dem information om faderskapsutredningen och varför den görs och informerar även om innebörden av konceptionstiden och gemensam vårdnad. Inhämta legitimationshandlingar för respektive part. Handläggaren beräknar konceptionstid innan födsel.
 5. Föräldrarna undertecknar protokollet, faderskapsbekräftelsen och eventuellt gemensam vårdnad. Det ska vara två vittnen till underskriften (utöver ansvarig utredare). Samtliga papper skrivs på arkivbeständigt papper. Handläggaren undertecknar fortsättningsbladet på bekräftelsen, vilket visar att faderskapsbekräftelsen gjorts innan barnet är fött.
 6. När barnet är fött och Skatteverkets underrättelse om nyfött barn inkommit ändrar administratören till rätt personnummer och gör journalanteckning om att underrättelsen har inkommit och personnummerbyte gjorts. Administratören lämnar över till handläggaren. Handläggaren beräknar en ny konceptionstid utifrån en generell vikt på 3 500 g och födelsedatum. Handläggaren jämför denna med den konceptionstid som beräknats ursprungligen och bedömer om det utifrån detta framkommit uppgifter som kan ifrågasätta faderskapet. Om faderskapet kan ifrågasättas lämnas utredningen över till familjerätten. Om faderskapet inte ifrågasätts och uppgifterna i utredningen är korrekta godkänner handläggaren bekräftelsen. Ingen vidare kontakt med föräldrarna behövs.
 7. Efter att handläggaren godkänt faderskapet fylls underrättelsen i och lämnas över till administratören som gör en aktanteckning att ”Underrättelse om nyfött barn skickats till Skatteverket” och skickar underrättelsen till Skatteverket samt lämnar kopia till handläggaren som avslutar utredningen.
 8. Kopia på underrättelse, S-protokoll, bekräftelse och eventuell anmälan om gemensam vårdnad insorteras i aktuell pärm i arkivet av administratören.

ANSVARSFÖRDELNING

Administratör

Administratör har ansvar för att ta emot och skicka tillbaka underrättelse från/till Skatteverket. Administratör skapar hushållsbild, aktualiserar och bevakar ärendet. När barnet är fött ändrar administratören till rätt personnummer. Administratören ansvarar för att skicka inledande information till föräldrarna om faderskapsutredning och meddela handläggaren om tidsbokning. Vid inledande samtal med mamman/föräldrarna fyller administratören i checklista för inledande möte faderskap. Administratör för aktanteckningar kontinuerligt under ärendets gång.


Handläggare

Handläggare genomför faderskapsutredningen vid förenklade utredningar, d.v.s. om parterna är sambor och de samstämmigt uppger att barnet är deras gemensamma och det inte under samtalet, eller på annat sätt, kommer fram något som gör att utredaren ifrågasätter detta. Handläggaren ansvarar för att boka in en tid med mamman/föräldrarna, genomför utredningssamtalet och handlägger faderskapsbekräftelsen. Handläggaren för aktanteckningar kontinuerligt under ärendets gång.


Familjerätssekreterare

Familjerätten genomför faderskapsutredning om förhållandena inte är sådana att det är en förenklad utredning.


Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar för uppföljning av rutinen.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-06-10

 • Dokumentets namn: Rutin för fastställande av faderskap, enkel handläggnimg innan barnet är fött
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Dokumentansvarig: Enhetschef vuxen och administration
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef IFO
 • Ursprungligt upprättandedatum: 2019-05-23
 • Giltighetstid: 2023-05-22
 • Senast reviderad: 2019-05-23
 • Version: 1

Hänvisningar

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken