Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för hantering av hot och våld mot personal eller arbetsskada/arbetsolycka bland personal

Om personal blir utsatt för våld, hot om våld eller annan incident ska det tas på största allvar och polisanmälan ska övervägas. Arbetsskador och tillbud ska anmälas via blankett på intranätet, allvarliga arbetsolyckor ska omgående anmälas till Arbetsmiljöverket.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Den här rutinen är förvaltningsgemensam och gäller för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen.

KOMMUNGEMENSAM INFORMATION OCH RUTINER M.M.

Information om kommunens rutiner för Hot, våld och kränkningar finns på intranätet, i arbetsmiljöpärmen flik 10. Rutiner och information om anmälan av arbetsskada och tillbud samt blanketter finns på intranätet på kommunhälsans sida (alternativt sök på tillbud i sökfunktionen).

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Medarbetare

 1. Om du blir utsatt för hot eller våld under arbetstid ska du alltid meddela din chef. Du tar i samråd med din chef ställning till om polisanmälan ska göras.

Om du råkar ut för en arbetsskada ska det meddelas din chef så snart som möjligt. Vid allvarliga arbetsskador/arbetsolyckor ska din chef meddelas omgående, utanför kontorstid ska chef i beredskap meddelas.

 2. Chefen erbjuder dig individuellt samtal om det inträffade så snart som möjligt, högst två vardagar efter incidenten.

 3. Då en incident inträffar ska alltid en incidentrapport skrivas, mallen finns bland rutinerna för anmälan av arbetsskada och tillbud på intranätet (se ovanstående avsnitt om kommungemensam information och rutiner m.m.).

Enhetschef/cfef i beredskap

Tar emot information om inträffad händelse. Tillbud som har inneburit allvarlig olycka eller dödsfall ska anmälas omgående till Arbetsmiljöverket, i första hand via mejl till arbetsmiljoverket@av.se och i andra hand på telefon 010-730 90 00.

Övriga instruktioner och aktuella blanketter för allvarlig olycka/dödsfall, olycka/allvarligt tillbud och tillbud finns på intranätet bland rutinerna för anmälan av arbetsskada och tillbud (se ovanstående avsnitt om kommungemensam information och rutiner m.m.).

Chef i beredskap vidtar de åtgärder som behöver omhändertas omedelbart, övriga åtgärder görs av ordinarie chef då denne har trätt i tjänst. Har en allvarlig händelse skett bör du som enhetschef/chef i beredskap finnas på plats i arbetsgruppen för att vägleda och ge stöd i hanterandet av situationen. Ta ställning till om polisanmälan ska göras.

Följ Rutin för att avgöra om polisanmälan ska göras

Utöver den arbetsmiljömässiga bedömningen kan det finnas behov av att ta kontakt med aktuell handläggare/socialjour för bedömning av insatser för den enskilde klienten/brukaren. Kontakt med handläggare görs under kontorstid. För ärenden som rör individ- och familjeomsorgen kontaktas socialjouren vid behov under kvällar, nätter och helger. Socialjouren nås via tfn 112.  

TÄNK PÅ? 

Vid en akut situation, tillkalla polisen tfn 112.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din chef om du har frågor om rutinen.

Senast ändrad 2019-08-05

  • Dokumentetsnamn: Rutin för hantering av hot och våld mot personal eller arbetsskada/arbetsolycka bland personal
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Verksamhetschef Funktionshinder
  • Dokumentet beslutat av: Socialchef
  • Senast reviderad: 2017-02-07
  • Version: 4

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken