Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för familjehemsutredning

Denna checklista beskriver hur en familjehemsutredning gå till. Checklistan är utformad utifrån lagar och förordningar samt interna rutiner.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller för familjehemssekreterare på enheten för barn och familjestöd men kan även ansvändas av andra som genomför familjehemsutredningar.

ARBETSMOMENTEN/SÅHÄR GÖR DU

Familjehemssekreterare
Förarbete

 • Du får information från handläggare att ett barn/ungdom är i behov av en familjehemsplacering, ni bokar in ett möte för matchning.
 • Du och socialsekreteraren har ett möte gällande matchning. Där ska du få information om barnets/ungdomens ålder, behov och intressen samt om det finns kulturella och religiösa aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i fråga om familjehemmet.
 • Undersök först möjligheterna till placering i barnets/ungdomens nätverk (6:5 SoL). Dokumentera detta i barnets/ungdomens utredning. 

Hitta familjehem

 • Om det ej är möjligt med en nätverksplacering tar du kontakt med Familjehemsresursen Jönköpings län. Beskriv barnet/ungdomen och dennes behov (utifrån matchningssamtalet).
 • Familjehemsresursen Jönköpings län gör en matchning utifrån barnets/ungdomens behov och deras tillgång till familjehem. Familjehemsresursen Jönköpings län kontaktar dig och lämnar uppgifter om tilltänkt familjehem.
 • Om Familjehemsresurs Jönköpings län inte har något hem så går vi ut med annons för att kunna hitta ett familjehem.

Familjehemsutredning

Under nedanstående process har du kontinuerliga samtal med barnets/ungdomens handläggare gällande matchning och processen.

 • Du kontaktar familjehemmet och bokar in tid för ett informationssamtal (hembesök).
 • Innan hembesöket skickar du BRA-Fam (Bedömning vid rekrytering av familjehem) till familjehemmet. De ska fylla i detta och lämna till dig vid hembesöket.
 • Vid hembesöket (ta gärna med dig barnets/ungdomens handläggare) lämnar ni information om sekretess, ersättning och familjehemsuppdraget till det tilltänkta familjehemmet. Gör en första bedömning om dess lämplighet och utgå från Kälvestens punktlista vid hembesök. Boka in tid för intervjuer.
 • Begär in registerutdrag från: Misstanke och belastningsregistret, Försäkringskassan, Kronofogden, Socialregistret (senaste fem åren i boendekommunen/kommunerna). Innan du begär in uppgifterna bör du be om ett skriftligt samtycke (4:5 SOSFS 2012:11).
 • Samråd med kommuner (boendekommun/placeringskommun). Samråd med boendekommunen om familjehemmet inte bor i vår kommun. Samråd med placeringskommunen om familjen redan är familjehem. Om familjen är eller har varit familjehem (under senaste fem åren) håll referenssamtal med placeringskommunen (4:7 SOSFS 2012:11).
 • Ta minst två av varandra oberoende referenser för varje familjehemsförälder (4:6 SOSFS 2012:11).
 • Håll intervjuer med familjehemsföräldrarna enligt Kälvesten, var och en för sig och tillsammans. Du bör även samtala med hemmavarnade barn (både biologiska och placerade) för att inhämta deras inställning till den eventuella placeringen (SOSFS 2012:11).
 • Uppmärksamma särskilt våld mot närstående, annan brottslighet, missbruk eller andra omständigheter i det tilltänkta familjehemmet som kan äventyra ett barn eller ungdoms trygghet (4:2 SOSFS 2012:11).
 • Sammanställ utredningen. Väg samman vad som framkomit från både intervjuer och annat material som inhämtats under utredningen. Belys särskilt hur familjehemmet matchar barnet/ungdomen och dennes behov (5:1 SOSFS 2012:11). Om placeringen inte sker i nätverket, beskriv att nätverket har beaktats (6:5 SoL).
 • Kommunicera familjehemsutredningen med familjehemmet.

Beslut och formalia

 • Ta upp ärendet för beslut i Sociala utskottet tillsammans med barnavårdsutredningen.
 • Beslut tas om att placera barnet i det specifika familjehemmet. Beslutet tas i barnets akt.
 • Skicka placeringsmeddelande till boendekommunen.
 • Upprätta ett familjehemsavtal med familjehemmet (6:6 b SoL).
 • Lämna ersättningsuppgifter till administrativ assistent.
 • Ändra folkbokföringsadress, utbetalning för barnbidrag. Skicka in begäran om upphörande av underhållsstöd.
 • Kontakta skola, BVC, tandläkare och andra aktörer som är inblandade i barnets/ungdomens skolgång, hälsa och vård.
 • Pröva föräldrarnas ersättningsförmåga (detta görs en gång per år) (8:1 SoL).

Verkställighet

 • Utse särskild socialsekreterare för barnet/ungdomen (6:7 c första stycket SoL).
 • Bedöm barnets/ungdomens behov av en hälsoundersökning om hälsoundersökning inte är gjord innan placeringen.
 • Erbjud familjehemmet utbildning genom Familjehemsresursen Jönköpings län samt extern handledning (6:6c och 7a SoL).
 • Få in vårdplanen från barnets/ungdomens handläggare och upprätta en genomförandeplan (7:2 SOSFS 2012:11). Genomförandeplanen ska utgå från vårdplanen. Barnet/ungdomen och vårdnadshavarna ska vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen
 • Följ placeringen löpande och ge stöd till familjehemmet.
 • Barnets/ungdomens särskilt utsedda socialsekreterare ska ha samtal med barnet/ungdomen minst fyra gånger per år (7:3 SOSFS 2012:11).
 • Lämna till Sociala utskottet för övervägande/omprövning minst var sjätte månad (6:8 SoL).
 • Överväg om vårdnadsöverflytt ska ske när barnet/ungdomen har varit placerat i tre år i samma familjehem (6:8 2 stycket SoL).
 • Vid större förändringar i familjehemmet, t.ex. vid dödsfall eller skilsmässa bör familjehemsutredningen kompetteras eller göras om.

HAR DU FRÅGOR?

Om du har frågor kontakta gruppledare för barnteamet, enheten för barn och familj

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för familjehemsutredning
 • Dokumentet gäller för: Enheten för barn och familj
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2020-02-08
 • Dokumentansvarig: Gruppledare barnteamet
 • Dokumentet beslutat av: Gruppledare barnteamet
 • Senast reviderad: 2017-02-09
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken