Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för placering enskilt hem/familjehemsplacering

Om det utifrån utredning enligt 11 kap 1§ SoL bedöms att barnet/ungdomen ska beviljas insatsen familjehemsplacering krävs samarbete mellan ansvarig socialsekreterare och familjehemssekreterare. Checklistan är upprättad utifrån interna rutiner och socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller på socialförvaltningen, enheten för barn- och familjestöd.

ARBETSGÅNGEN

 • Ta upp med familjehemssekreterare om behov av familjehem. Beskriv barnet och dess behov. Överväg släktingsplacering och övrigt nätverk.
 • Om ni direkt placerar barnet i ett hem som inte är vårt jourhem - är det ett beslut om ”SoL b/u placering enskilt hem”. Socialsekreterare har delegation. Skall det bli en familjehemsplacering är det bara SU som har delegation. För att SU skall kunna ta beslut måste en familjehemsutredning på familjehemmet göras, vilket familjehemssekreterare gör.
 • Vid placering av ett barn i enskilt hem – diskutera alltid ersättningsnivån med familjehemssekreterare alternativt gruppledare. Utgå från Kommunförbundets rekommendationer. Enhetschef har delegation.
 • När det blivit bestämt vilket ersättning som skall utgå meddela detta till Cora Eriksen, administrationen. Cora behöver namn på barnet, hemmet och ersättningsnivån samt datum när placering skedde. Utbetalning sker den 27:e.
 • Ta beslut i Procapita om enskilt hem. Verkställ insatsen och tilldela resurs. Familjehemssekreterare kan lägga in familjen i resursregistret om de inte redan finns där.
 • Samarbete är viktigt mellan ansvarig socialsekreterare och familjehemssekreteraren. Färdig 11:1 SoL utredning skall upp på SU tillsammans med en familjehemsutredning. Vårdplan skall finnas med. Barnet skall ha genomgått en hälsoundersökning inför placering. Särskild blankett finns för detta i den gemensamma servern.
 • När SU beslutat om familjehemsplacering, ta beslut i procapita och tilldela resurs. Om du tidigare tagit beslut om enskilt hem avslutar du den insatsen. I verkställigheten av beslutet om familjehemsplacering gör du en genomförandeplan.
 • Meddela ev. BVC, förskola, skola om att barnet är placerat.
 • När SU tagit beslut om en familjehemsplacering kommer familjehemssekreteraren att göra överväganden var 6:e månad. Barnet skall tilldelas en särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet (6:7c SoL). Barnets särskilt utsedda socialsekreterare kan vara en familjehemssekreterare alternativt handläggande socialsekreterare, beroende på vad som är bäst för barnet. Familjehemssekreterare skriver avtal med familjehemmet.
 • I normalfallet gäller ändring av folkbokföringsadress, besked till FK ang. ev. underhållstöd (utgår inte till barn som är familjehemsplacerade) utbetalning av barnbidrag först efter SU-beslut. Detta sköts av familjehemssekreterare
 • Om det aldrig blir en familjehemsplacering utan barnet går hem. Meddela detta direkt till Cora Eriksen så att hon avslutar ersättningen till familjen. Därefter avsluta placeringen i Procapita.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta gruppledare för barnteamet, enheten för barn och familj

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för placering enskilt hem/familjehem
 • Dokumentet gäller för: Enheten för barn- och familjestöd
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2020-05-21
 • Dokumentansvarig: Gruppledare barnteamet
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef för barn- och familjestöd
 • Senast reviderad: 2017-05-22
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken