Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för placering i jourhem

Om det i en akut situation eller utifrån utredning enligt 11 kap 1§ SoL bedöms att barnet/ungdomen ska beviljas insatsen jourhemsplacering krävs samarbete mellan ansvarig socialsekreterare och familjehemssekreterare. Checklistan är upprättad utifrån interna rutiner och socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller för enheten barn- och familjestöd.

ARBETSGÅNGEN

 • Om det blir aktuellt med en akut placering i jourhemmet. Kolla med familjehemssekreterare alternativt gruppledare om det finns ledig plats i jourhemmet. Kan även kolla i jourhemmets akt för där skall finnas noterat om de har pågående placering. Ring jourhemmet och beskriv kort om barnet. Bestäm när och hur placering skall göras.
 • Fyll i blanketten - Information vid placering i jourhem/enskilt hem (ligger i kvalitetsfabriken). Om man inte hinner göra det direkt vid placeringen kan den som har gjort placeringen fylla i den senare. Blanketten skall lämnas/skickas till jourhemmet.
 • Den som placerar skall skriva in i jourhemmets akt att det blivit en placering i hemmet. Datum, kön och ålder på barnet räcker.
 • Öppna utredning enligt 11:1 SoL om det inte redan finns en pågående utredning på barnet.
 • Ta beslut i Procapita "SoL B/U vård utanför eget hem enligt 4:1 SoL bifall" Socialsekreterare har delegation. Tilldela resurs.
 • Den som gjort placeringen SKALL OMGÅENDE meddela Cora Eriksen, administrationen att ni gjort en placering i jourhemmet. Hon behöver namn, personnummer och placeringsdatum. Jourhemmet har stadigt en arvodesdel som utgår men får vid placering en omkostnad utifrån kommunförbundets rekommendationer.
 • Under jourhemsplacering görs ingen ändring av folkbokföringsadress, ingen ändring av barnbidrag, studiebidrag eller av underhållsstöd.
 • När barnet går hem SKALL Cora Eriksen OMGÅENDE meddelas att placeringen upphört.
 • Skriv in i jourhemmets akt att barnet inte längre är placerat.
 • Ta beslut i Procapita att placering i jourhemmet upphör, avsluta resurs.

Om placering i jourhem gjorts av socialjouren gäller följande:

 • Vardagen efter helg tar mottagningssekreterare alt. barnets handläggare beslut om att inleda utredning från den dag placeringen blev gjord om det inte redan finns en pågående utredning.
 • Ta beslut i Procapita "SoL B/U vård utanför eget hem enligt 4:1 SoL bifall". Tilldela resurs.
 • Skriv in i jourhemmets akt att det skett en placering. Datum, kön och ålder på barnet.
 • Meddela OMGÅENDE cCora Eriksen om placeringen, datum, namn och personnummer.
 • Handläggare för barnet alt. mottagnings sekreterare tar direktkontakt med jourhemmet för fortsatt planering/handläggning.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta närmste chef eller gruppledare.

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för placering i jourhem
 • Dokumentet gäller för: Enheten för barn- och familjestöd
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2019-04-06
 • Dokumentansvarig: Enhetschef barn- och familjestöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef barn- och familjestöd
 • Senast reviderad: 2018-09-20
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken