Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista yttrande LUL

Vid inkommen begäran om yttrande LUL från åklagarmyndigheten eller polismyndigheten har socialtjänsten skyldighet att lämna yttrande till den myndighet som har begärt det. Vid begäran om yttrande LUL ska även utredning enligt 11 kap 1§ SoL inledas. Denna checklista är upprättad efter interna rutiner, SoL, LUL och socialstyrelsens handbok gällande barn och unga som begår brott.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller för socialförvaltningen, enheterna för barn-och familjestöd och ensamkommande barn.

ARBETSGÅNGEN

 • Aktualisera ärendet, inled utredning enligt LUL. I yttrandeutredning öppnas ett yttrande dokument (hittas i dokument i Procapita). Vid behov inleds även en 11:1 SoL utredning direkt.
 • Boka in besök med den unge och dennes vårdnadshavare.
 • Under besöket ska socialsekreteraren informera om medling. Den unge måste frivilligt gå med på medling. Vid intresse av medling skicka remiss till medlingsverksamheten, remiss finns på G-serven samt förtryckt.
 • Under yttrandeutredningen ska socialsekreteraren bedöma den unges lämplighet samt inställning till att utföra ungdomstjänst.
 • Under yttrandeutredningen ska socialsekreteraren bedöma den unges behov av särskild vård. Vid behov av särskild vård upprättas ungdomskontrakt med den unge. Under yttrandeutredningen ska socialsekreteraren även bedöma behov av vidare utredning enligt 11:1 SoL.
 • Färdigställ yttrandeutredningen och kommunicera utredningen med den unge och dennes vårdnadshavare.
 • Lämna utredningen till enhetschefen för underskrift.
 • Fatta beslut i yttrandeutredningen: att avge yttrande. Beslutsfattare är enhetschefen. Både socialsekreterare och enhetschef ska underteckna yttrandet.
 • Skicka yttrandet till den unge och dennes vårdnadshavare.
 • Faxa eller skicka yttrandet till den myndighet som begärt in yttrandet.
 • Avsluta yttrandeutredningen.
 • Vid beslut om ungdomskontrakt, ungdomstjänst eller annan insats, öppnas en 11:1 SoL utredning och beslutet (strukturerat öppenvårdsprogram/samtal med behandlare/ungdomstjänst) tas i SoL utredningen. Beslutsfattare är socialsekreteraren. Verkställ insatsen och tilldela resurs så att öppenvården kan dokumentera.
 • Avsluta SoL utredningen.
 • Skriv genomförandeplan i insatsen (obs ej vid ungdomstjänst).
 • När insatsen är genomförd avsluta ärendet.

Tänk på

 • Vid bedömning av ungdomstjänst: Det är inte lämpligt med ungdomstjänst vid missbruk, bristande utveckling och våldsbenägenhet. För mer information se rutin för yttrande LUL.
 • Den unge kan dömas till vård enligt ungdomskontraktet eller få åtalsunderlåtelse/ straffvarning. Om den unge vill kan vård enligt ungdomskontraktet påbörjas innan domen.
 • Om det inkommer underställning till socialnämnden från Tingsrätten gällande straffvarning/förhandling bör ansvarig socialsekreterare närvara via telefon. Ring till tingsrätten och kom överens om deltagandet.
 • Om det inkommer dom om ungdomstjänst, ta kopia på domen och lämna till fältsekreterarna. För mer info se rutin yttrande LUL
 • Vid misskött ungdomsvård/ungdomstjänst meddela åklagarmyndigheten.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta närmste chef eller gruppledare.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista yttrande LUL
 • Dokumentet gäller för: Enheterna för barn och familjestöd och ensamkommande barn
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2018-03-09
 • Dokumentansvarig: Enhetschef barn och familjestöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef barn  och familjestöd
 • Senast reviderad: 2016-03-10
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken