Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för förhandsbedömning barn och unga

Denna rutin talar om hur en förhandsbedömning som gäller barn och unga ska gå till. Förhandsbedömningen ska ske skyndsamt och avslutas inom fjorton dagar.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för socialförvaltningen, enheten barn och familj

RUTINEN

1.En anmälan eller ansökan som kommer in till enheten för barn- och familjestöd lämnas till mottagningsenheten. Akut skyddsbedömning görs samma dag anmälan inkommer. Inkommer anmälan eller ansökan gällande ett pågående ärende görs en bedömning om mottagningssekreterarna eller ansvarig socialsekreterare ska ansvara för förhandsbedömningen.

Andra myndigheter så som skola och BUP har möjlighet att efterfråga ett anmälningsmöte tillsammans med socialtjänsten. Detta innebär att mottagningssekreterarna närvarar på möte tillsammans med myndigheten, den unge och dennes vårdnadshavare. Anmälan gås igenom på plats och lämnas till mottagningssekreterana.

 

2. Mottagningssekreterarna informerar vårdnadshavare och barn över 15 år att anmälan inkommit. Informationen kan ges per telefon eller brev. Beroende på anmälans art och skyddsbehovet är det ibland nödvändigt att undvika initial kontakt med vårdnadshavare.

 

3. Förhandsbedömningen består i att mottagningssekreteraren talar med den enskilde, föräldrarna och eventuellt med anmälaren. Det är möjligt att träffa ungdomar vid ett eller ett par tillfällen utan att informera vårdnadshavarna. Detta i syfte att klarlägga den unges situation och bedöma skyddsbehovet. Om den som anmälan berör har en personakt är det tillåtet att hämta information därifrån. Förhandsbedömningen ska göras skyndsamt och avslutas inom 14 dagar. Mottagningssekreterare kan samråda med kollegor, gruppledare och enhetschef under förhandsbedömningen.

 

4. Förhandsbedömningen dokumenteras i aktualiseringsdokument BBiC. Beslut om att inleda utredning tas av mottagningssekreterare. Beslut om att ej inleda utredning tas av enhetschef. Vid beslut om att ej inleda utredning ska enhetschef underteckna beslutet. Dokumentet förvaras sedan i kronologisk ordning i aktualiseringspärm i arkivet. Finns en upprättad personakt förvaras förhandsbedömningen där.

 

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef eller gruppledare.

SE VIDARE

Rutin för utredning barn och unga.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Rutin för förhandsbedömning barn
  • Dokumentet gäller för: Enheten barn och familj
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-11-02
  • Dokumentansvarig: Programområdeschef IFO
  • Dokumentet beslutat av: Socialförvaltnigens lednigsgrupp
  • Senast reviderad: 2015-11-03
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken