Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för utredning barn och unga

Denna rutin gäller för utredningar som avser barn och ungdomsärenden. Grunden till rutinen är socialtjänstlagen, förvaltningslagen, och lagen om vård av unga i vissa fall. Rutinen baseras på Socialstyrelsens böcker ”Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten” och ”Barn och unga i socialtjänsten – utreda, planera och följa upp beslutade insatser”.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för socialförvaltningen, enheten barn och unga

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

1. Anmälan/ansökan inkommer
En anmälan kan tas emot i olika former, muntligen genom besök eller telefonsamtal och skriftligen genom brev eller e-post. Anmälan tas emot av mottagningssekreterarna. Om ingen i mottagningen finns tillgänglig tas anmälan emot av, socialsekreterare, gruppledare, områdeschef för barn och ungdom, IFO-chef eller annan tillgänglig områdeschef. Vid skriftlig anmälan ska den stämplas in av receptionen och aktualiseras i Procapita av mottagningssekreterare. Vid muntlig anmälan, använd därtill avsedd checklista för att få så mycket information som möjligt. Aktualisera i Procapita. Vid anmälan ska skyddsbedömning göras samma dag anmälan inkommit.

      Ett ärende kan även aktualiseras på annat sätt såsom att nämnden gör iakttagelser, information inkommer från andra myndigheter eller genom begäran om yttrande. Vid begäran om yttrande LUL från annan myndighet ska utredning alltid inledas, följ rutiner för yttrande LUL.

      Enskild eller dennes biträde kan göra ansökan. Ungdomar kan ansöka själva från det att de fyller 15 år. En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt, det finns inga särskilda krav. Däremot ankommer det på mottagande tjänsteman att dokumentera ansökan och göra en aktualisering i Procapita. Vid ansökan inleds utredning.

2. Förhandsbedömning
En förhandsbedömning ska göras skyndsamt när ett ärende kommit in, särskilt i fall då det finns information att det finns ett skyddsbehov för barn. Vid inkommen anmälan ska akut skyddsbedömning göras samma dag. Förhandsbedömningen ska avslutas inom 14 dagar. Förhandsbedömningen görs för att besluta om ärendet ska leda till en utredning. För mer utförlig information om förhandsbedömning se ”Rutin för förhandsbedömning för barn och unga”.

3. Beslut att inte inleda utredning
En förhandsbedömning kan leda till beslut om att inte inleda utredning – ett sådant beslut ska fattas av områdeschef. Beslutet dokumenteras i aktualisering. Dokumentationen ska innehålla beslut om att utredning ej inleds, datum för ställningstagande, en motivering till ställningstagandet samt namn och befattning på den som fattat beslutet.

4. Särskild pärm eller personakt
Ärende som avslutas utan att utredning inleds ska efter påskrift av områdeschef sättas i kronologisk pärm i registret. Tänk på att samla all dokumentation och häfta ihop, då det annars är svårt att söka efter den senare. Enhetschef måste skriva på innan aktualiseringen avslutas i Procapita, annars går information förlorad. Om den enskilde redan har en personakt läggs materialet där.

5. Inleda utredning
Beslut om att inleda utredning fattas av en mottagningssekreterare eller socialsekreterare, vid behov i samråd med guppledare eller områdeschef och dokumenteras i Procapita. Barnet (över 15 år, i vissa fall även yngre barn där bedömning görs utifrån barnets mognad och anledningen till utredningen) och dennes vårdnadshavare informeras om att utredning inleds och vad som är syftet med utredningen. Information om att utredning inletts kan inte sekretessbeläggas inför vårdnadshavarna. I vissa fall är det möjligt att avvakta med att informera vårdnadshavare, samråd i sådana fall med områdeschef.

      Utredningens genomförande planeras i en utredningsplan tillsammans med barnet och vårdnadshavare, arbetsrutiner för detta finns i Procapita och BBiC.

      Vid utredning utifrån ansökan ska barn över 15 år och vårdnadshavare godkänna de kontakter som tas i utredningen. Vid utredning utifrån anmälan får kontakter tas utan den enskildes samtycke. En utredning utan samtycke går till på liknande sätt som en vanlig utredning men här tas nödvändiga kontakter utan den enskildes medverkan. Viktigt också att i så fall dokumentera att samtycke saknas.

6. Genomföra utredning
Socialtjänstlagen och förvaltningslagen lägger båda grunden för genomförandet av en utredning. I Gislaved använder vi BBiC som är integrerat med datasystemet Procapita och alla utredningar rörande barn och ungdom styrs av det. Planering av utredningen, samtal med den enskilde och dess föräldrar och andra i nätverket samt inhämtande av uppgifter genomförs i samråd med kollegor och enhetschef.

      Utredningsförfarandet sker enligt utredningsplanen. Socialsekreteraren för utredningssamtal med barnet och vårdnadshavarna. Vid behov tas kontakt med skola och BHV genom konsultationsdokument och referenssamtal. Även referenssamtal med närstående kan hållas vid behov. Under utredningen insamlas relevant information för att bedöma behovet av stöd och skydd av socialtjänsten. Bedömning görs alltid utifrån barnets bästa.

      En utredning måste vara klar inom fyra månader, beslut om förlängning kan tas i sällsynta fall och det är då områdeschef som ska fatta ett sådant beslut.

      Vid beslut om placering skrivs en vårdplan i utredningen. Vid öppenvårdsinsatser skrivs genomförandeplan i insatsen.

      Socialnämnden ska så långt som möjligt eftersträva att insatser sker med samtycke från den enskilde och dennes föräldrar. Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt LVU om de situationer som anges i 2 eller 3§§ LVU föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges barnet med samtycke av vårdnadshavarna eller barnet själv om hen har fyllt 15 år (vård enligt 3§ LVU kan även beredas den som har fyllt 18 år men inte 20 om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.) 


2 och 3 §§ LVU:
2§ Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utvecklig skadas.


3§ Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5§ BrB vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.

22§ LVU

Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter och om vården inte kan ges med samtycke får socialnämnden besluta (1) att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden har utsett eller (2) att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

 

Utredning vid misstanke om brott mot barn
I enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp när socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha (1) utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående eller (2) bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående. Socialnämnden ska även bedöma risken för att barnet kommer utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

     Utredningar som innefattar misstanke om brott mot barn innebär i vissa delar ett särskilt förfarande med samarbete med andra myndigheter och polisutredning. Kommunerna i Jönköpings län har gemensamt antagit riktlinjer genom Barnahus om hur dessa ärenden ska handläggas och det finns färdiga samrådsgrupper som kan sammankallas med kort varsel och där man kan ta upp ärenden anonymt för konsultation. Se särskilda riktlinjer som utarbetats med Barnahus.

7. Kommunicering
Innan beslut fattas, ska den som är part få möjlighet att ta del av utredningen och material som har tillförts av någon annan samt få möjlighet att yttra sig över det. Kommunicering bör ske skriftligt, men om det även kan ske vid ett personligt möte är detta positivt. Part ska få rimlig tid på sig att yttra sig över materialet.

8. Beslut
Utredningen utgör beslutsunderlaget. Ett beslut ska formuleras skriftligen med beslutsmening och beslutsmotivering. Ange alltid vem som fattat beslutet. Beslut fattas enligt delegationsordning och om beslutet ska fattas av det sociala utskottet ska ärendet anmälas i god tid och handlingar inlämnas. Se särskild arbetsordning för sociala utskottets sammanträden.

9. Expediering, underrättelse om beslut
Alla parter i ärendet ska snarast underrättas om beslutet och få information om hur man överklagar. Om det skriftliga beslutet dröjer, till exempel vid beslut av sociala utskottet, ska den enskilde informeras muntligt. Erbjud hjälp vid överklagande.

10. Eventuell omprövning, handläggning av överklagande
Då ett överklagande inkommer ska beslutet omprövas och om det inte ändras skickas det till förvaltningsrätten. Alla handlingar i ärendet skickas till förvaltningsrätten och socialnämnden ska yttra sig i ärendet.

11. Verkställa beslut
Ett för den enskilde gynnande beslut ska verkställas snarast möjligt. Om verkställande ska ske senare ska detta ske i samråd med klienten. Dokumentera i journalen när beslutet verkställts.

12.Uppföljning, omprövning av beslut
En genomförandeplan (vid placering även vårdplan) ska upprättas som anger mål mm för insatsen. Insatsen som den enskilde fått ska följas upp och journalföras. Journalanteckningarna ska utgå ifrån den genomförandeplan/vårdplan som upprättats och vilka mål som uppnåtts. Det är viktigt att dokumentera eventuella förändringar i insatsen.

      Omprövning eller uppföljning av beslut ska ske minst var sjätte månad. Om beslut om fortsatt insats fattas är det viktigt att detta journalförs med motivering om varför insatsen fortsätter. Vid icke tidsbegränsade beslut görs uppföljning av insatsen. I dessa fall tas inget nytt beslut, uppföljningen och motivering till fortsatt insats ska dock dokumenteras.

 

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef eller gruppledare

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Rutin för utredning barn och unga
  • Dokumentet gäller för: Enheten för barn och familj
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2019-11-02
  • Dokumentansvarig: Verksamhetschef IFO
  • Dokumentet beslutat av: Socialförvaltningens ledningsgrupp
  • Senast reviderad: 2015-11-03
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken