Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för verkställande av insatsen kontaktperson

Om det utifrån utredning enligt 11 kap 1§ SoL bedöms att barnet/ungdomen ska beviljas insatsen kontaktperson krävs samarbete mellan ansvarig socialsekreterare och familjehemssekreterare. Checklistan är upprättad utifrån interna rutiner och socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller på socialförvaltningen, enheten för barn- och familjestöd.

ARBETSGÅNGEN

 • Ta upp med familjehemssekreterare om behov av kontaktperson. Beskriv kort om barnet och tanken med insatsen.
 • När ni fått namn på eventuell kontaktperson gör förfrågan till kontaktpersonen.
 • Om kontaktpersonen är positiv bestäm hur de första mötena skall ske mellan socialsekreterare, barnet/ungdomen, dess vårdnadshavare och kontaktpersonen. Bestäm innehåll, omfattning och när insatsen skall påbörjas.
 • Diskutera alltid med familjehemssekreterare alternativt gruppledare ersättningsnivå utifrån kommunförbundets rekommendationer.
 • Skriv ett avtal (ligger i gemensam server) och ge till kontaktpersonen med medföljande sekretessblankett. Barnet och dennes familj skall inte ha kopia på avtalet. Det råder sekretess för familjen vad kontaktpersonen har för ersättning.
 • Ta kopia på avtalet och ge till Cora Eriksen på administrationen. Hon lägger in kontaktpersonen på lönelista vilket innebär att kontaktpersonen sedan kommer få sin ersättning löpande varje månad. Utbetalning den 27:de.
 • Ta beslut i Procapita om insats. Verkställ insatsen och tilldela resurs. Om inte aktuell kontaktperson ligger inne i resursregistret be familjehemssekreterarna göra detta.
 • Upprätta genomförandeplan och gå igenom den med barnet/ungdomen och dennes vårdnadshavare samt kontaktpersonen. Familjen och kontaktpersonen ska ha varsin kopia av genomförandeplanen. Planera uppföljning.
 • Löpande kontakt med barnet/ungdomen och dennes vårdnadshavare och med kontaktpersonen. Uppföljning minst var sjätte månad. Vid bedömning om att fortsätta insatsen ska ny genomförandeplan upprättas om målen eller insatsen ska förändras.
 • När insatsen avslutas meddela omgående till Cora Eriksen. Om detta inte görs fortsätter ersättning att utgå till kontaktpersonen.
 • Avsluta insatsen och resursen i Procapita.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmste chef eller gruppledare.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 7

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för verkställande av insatsen kontaktperson
 • Dokumentet gäller för: Enheten barn- och familjestöd
 • Dokumenttyp: checklista
 • Giltighetstid: 2020-05-21
 • Dokumentansvarig: Enhetschef barn- och familjestöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef barn- och familjestöd
 • Senast reviderad: 2017-05-22
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken