Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för verkställande av insatsen kontaktfamilj

Om det utifrån utredning enligt 11 kap 1§ SoL bedöms att barnet/ungdomen ska beviljas insatsen kontaktfamilj krävs samarbete mellan ansvarig socialsekreterare och familjehemssekreterare. Checklistan är upprättad utifrån interna rutiner och socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller på socialförvaltningen, enheten för barn- och familjestöd.

ARBETSGÅNGEN

 • Ta upp med familjehemssekreterare om behov av kontaktfamilj. Beskriv kort om barnet och tanken med insatsen.
 • När ni fått namn på eventuell kontaktfamilj - ring till kontaktfamiljen.
 • Om kontaktfamiljen är positiv bestäm hur de första mötena skall ske mellan socialsekreterare, barnet/ungdomen, dess vårdnadshavare och kontaktfamiljen. Bestäm därefter när insatsen skall påbörjas och vilken omfattning som gäller.
 • Diskutera alltid med familjehemssekreterare alternativt gruppledare om ersättningsnivån utifrån kommunförbundets rekommendationer.
 • Skriv ett avtal, finns i gemensam server. Skicka avtalet samt medföljande sekretessblankett till kontaktfamiljen. OBS barnet och dennes familj skall inte ha avtalet, det är sekretess på vilken ersättningsnivå som kontaktfamiljen har.
 • Ta kopia på avtalet och ge till Cora Eriksen på administrationen. Cora skickar ut välkomstmaterial där bl.a. månadsrapport ingår. Kontaktfamiljen ska fylla i varje månad hur mycket de har haft barnet och skicka in till Cora. Cora ser sedan till att familjen får sin ersättning via kommunens lönekontor. Månadsrapporten måste komma in till Cora senast den 27 varje månad för att familjen skall få sin ersättning den 27 månaden därpå.
 • Ta beslut i Procapita om insats. Verkställ insatsen och tilldela resurs. Om inte aktuell kontaktfamilj är inlagd i resursregistret, be familjehemssekreterare göra detta.
 • Upprätta genomförandeplan och gå igenom den med barnet/ungdomen, dennes vårdnadshavare samt kontaktfamiljen. Familjen och kontaktfamiljen skall ha varsin kopia på genomförandeplanen. Planera uppföljning.
 • Löpande kontakt med barnet/ungdomen och dennes vårdnadshavare och med kontfamiljen. Uppföljning minst var sjätte månad. Vid bedömning om att fortsätta insatsen ska ny genomförandeplan upprättas om målen eller insatsen ska förändras.
 • När insatsen skall avslutas meddela omgående till Cora Eriksen.
 • Avsluta insatsen och resursen i Procapita.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmste chef eller gruppledare.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Checklista för verkställande av insatsen kontaktfamilj
 • Dokumentet gäller för: Enheten för barn- och familjestöd
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2020-05-21
 • Dokumentansvarig: Enhetschef barn- och familjestöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef- och familjestöd
 • Senast reviderad: 2017-05-22
 • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken