Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för LVU

Checklistan är utformad utifrån bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Checklistan gäller vid bedömning av att det föreligger en påtaglig risk för ett barns/ungdoms hälsa och utveckling och att vården inte kan ges frivilligt.

Om det under en förhandsbedömning eller en utredning framkommer uppgifter som överensstämmer med 2 och 3 §§ LVU men situationen inte kräver ett omedelbart omhändertagande ska en utredning för ansökan om LVU genomföras.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Checklistan gäller för socialförvaltningen.

ARBETSMOMENTEN/SÅ HÄR GÖR DU

 • SoL-utredning 11:1-2 §§ öppnas i akt om det inte redan är en pågående utredning.
 • Meddela Förvaltningsrätten om behov av offentligt biträde för parterna, enligt 39 § LVU.
 • Använd blankett som finns på Kvalitetsfabriken.
 • Genomför utredning.
 • Kartlägg barnets/ungdomens behov och föräldrarnas förmåga. Gör en risk och skyddsanalys och bedöm barnets/ungdomens behov. Redogör för tidigare vidtagna åtgärder. Bedöm samtycke från föräldrar och ungdom om över 15 år. Beskriv varför nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg. Bedöm och motivera uppfyllelsen av 2 och/eller 3 §§ LVU. Hur ska barnets/ungdomens behov tillgodoses? Vilka insatser och vilken vård behöver barnet/ungdomen? Utgå från barnets bästa.
 • Hitta och förbered för familjehem/HVB-hem (följ därtill gällande rutiner)
 • Se till så att barnet/ungdomen genomgår en läkarundersökning inför LVU- vård.
 • Använd blankett för Hälsoundersökning av barnet i samband med placering och eller socialtjänstens utredning av ett barn. Att läkarundersökning är utförd ska noteras i beslutsunderlaget
 • Upprätta beslutsunderlag, beslut och vårdplan.
  • Beslutsunderlag- se punkten genomföra utredning.
  • Beslut- ange förslag till beslut.
  • Vårdplan – vilken vård är barnet/ungdomen i behov av, vilka mål ska uppfyllas, hur ska de uppfyllas och vad krävs för att vården ska avslutas.
 • Kommunicera beslutsunderlag, beslut och vårdplan med föräldrar och barnet/ungdomen.
 • Anmäl ärendet till Sociala utskottet och skicka in handlingarna.
 • Kontakta sekreterare för sociala utskottet angående tid för inställelse. Glöm ej att förtydliga att sociala utskottets beslut skall justeras omedelbart
 • Meddela föräldrarna, barn/ungdom och deras offentliga biträden om tid för Sociala utskottet.
 • Föredra ärendet för Sociala utskottet. Sociala utskottet beslutar om ansökan om LVU ska göras till Förvaltningsrätten eller inte.
 • Justerade beslut och attsatser från sociala utskottet skall faxas till förvaltningsrätten och barnet/den unge, vårdnadshavare samt ombud. Justerat beslut från sociala utskottet skall finnas i originalversion i fysisk akt
 • Meddela förvaltningsrätten beslutet.
 • Om Sociala utskottet beslutar att ansöka om LVU för barnet/ungdomen skickar du in ansökan om LVU jml 4 § LVU till Förvaltningsrätten (finns på Kvalitetsfabriken) och beslutsunderlaget, beslutet samt vårdplanen.
 • Om Sociala utskottet beslutar att inte ansöka om vård enligt LVU ska du meddela förvaltningsrätten detta
 • Invänta eventuell tid för förhandling i Förvaltningsrätten.
 • Förhandling i förvaltningsrätten


Glöm ej!

 • Dokumentera alla flöden och beslut i ProCapita
 • Meddela alltid Sociala utskottet utfallet. Domen ska registreras centralt på Socialförvaltningen. Om domen inte är registrerad i postlistan av huvudregistratorn (är då datumstämplad) när den kommer till dig som handläggare ska den skickas till Socialförvaltningens huvudregistrator på kansli- och utvecklingsenheten.
 • Vid dom om vård enligt LVU - Verkställ beslutet först när domen har vunnit laga kraft.
 • HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din närmsta chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2019-07-03

 • Dokumentetsnamn: Checklista för LVU
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2019-10-02
 • Dokumentansvarig: Enhetschef för barn och familjestöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef för barn och familjestöd
 • Senast reviderad: 2017-08-31
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken