Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för omedelbart omhändertagande 6 § LVU

 Checklistan är utformad utifrån bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. De allmänna råden har upphört att gälla men kan fortfarande tjäna som stöd för handläggningen då inget i sak ändrats. Checklistan gäller vid bedömning av

 • att det föreligger ett (eller flera) missförhållande som innebär en påtaglig risk för att barnets/ungdomens hälsa och utveckling skadas,
 • att vården inte kan ges frivilligt och
 • att det är sannolikt att barnet/ungdomen behöver vårdas med stöd av LVU och
 • att rättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till att vårdbehovet är akut eller av utredningsskäl

Således vid bedömning av att omedelbart omhändertagande är nödvändigt för att skydda barnets eller den unges hälsa och utveckling. Ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU gäller barn under 18 år samt unga som fyllt 18 men inte 20 år.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Checklistan gäller för Individ- och familjeomsorgen, enheterna Barn- och familjestöd samt Vuxen.

ARBETSGÅNGEN


 • SoL-utredning 11:1-2 §§ öppnas i akt - Om utredning redan är öppnad skall enbart ett nytt utredningsdokument öppnas.
 • Skriv beslutsunderlag i utredningsdokumentet
  • Bedöm och motivera det akuta vårdbehovet.
  • Exempel på frastexter:
   • ”Det föreligger en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling”.
   • ”Bedömning görs att frivilliga insatser ej i den akuta situationen kan tillgodose barnet/den unges behov av skydd/vård”.
   • ”Rättens beslut om vård kan ej avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling"
  • Glöm ej att dokumentera läkarundersökning/beställning av läkarundersökning i utredningsdokumentet
 • Skriv och fyll i följande dokument/blanketter:
  • Placeringsbeslut 11 § LVU
  • Beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU, blankett
  • Underställningsbeslut
  • Handräckningsbegäran
  • Ansökan om plats, SiSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Skriftligt och via telefon
 • Kontakta ordförande alt vice ordförande för underskrift av dokument
  • Se Checklista för mail till ordförande inför ordförandebeslut samt Rutin för digital signering vid ordförandebeslut
 • Kommunicera utredningen samt beslut för berörda 
  • Glöm inte att skicka med information kring överklagan samt beslutshänvisning gällande 11 § LVU.
  • Barn/ungdom, vårdnadshavare
 • Faxa in alla dokumenten:
  • Polismyndigheten - Handräckningsbegäran - Ring även till vakthavande befäl och beskriv situationen
  • HVB/SiS – behandlingshemmen - Faxa allt utom underställning samt handräckningsbegäran
  • Förvaltningsrätten
   • Beslutsunderlag 6,11 §§ LVU
   • Beslutsunderlag/utredningsdokument + vårdplan
   • Underställning
 • Dokumentera alla flöden och beslut i ProCapita
  • Ordföranden fattar alla beslut
   • Placeringsbeslut LVU 11 §, om det är möjligt tilldela resurs
   • Handräckningsbegäran
   • Omedelbart omhändertagande 6 § utifrån 2,3 §§
  •  Socialsekreterare fattar beslut:
   • Ansökan om plats SiS
 • Läkarundersökning av barnet/den unge
  • ”Resursen” får i uppdrag att verkställa läkarundersökning. Om barnet/den unge vägrar skall ändå dokumentation kring erbjudande göras. Var noggrann med detta
 • Vänta in Förvaltningsrättens fastställande (sker inom 2 veckor från omhändertagandet)
  • Dokumentera beslut från Förvaltningsrätten: fastställande alt. ej fastställande
 • Färdigställ utredningen inom fyra (4) veckor från beslut kring omedelbart omhändertagande
  • Kommunicera utredning och vårdplan med barnet/den unge, vårdnadshavare samt ombud.
  • Kontakta sekreterare för sociala utskottet angående tid för inställelse. Meddela tid för inställelse på SU för alla berörda.
 • Socialnämndens ansökan om vård alt. ej ansökan om vård skall meddelas Förvaltningsrätten inom fyra veckor från fattat beslut kring omedelbart omhändertagande.
  • Glöm inte att förtydliga att sociala utskottets beslut skall justeras omedelbart.
  • Justerade beslut och att-satser från sociala utskottet skall faxas till förvaltningsrätten samt barnet/den unge, vårdnadshavare samt ombud.
  • Justerat beslut från sociala utskottet skall finnas i originalversion i fysisk akt.
 • Invänta tid för eventuell muntlig förhandling i Förvaltningsrätten
  • Förutsatt att sociala utskottet beslutat kring att ansöka om vård enligt 2,3 §§ LVU
 • Förhandling i Förvaltningsrätten
 • Meddela alltid sociala utskottet utfallet
  • Domen ska registreras centralt på socialförvaltningen. Om domen inte är registrerad i postlistan av huvudregistratorn (är då datumstämplad) när den kommer till dig som handläggare ska den skickas till socialförvaltningens huvudregistrator på kansli- och utvecklingsenheten.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta din närmaste chef.

Senast ändrad 2019-07-08

 • Dokumentetsnamn: Checklista för omedelbart omhändertagande 6§ LVU
 • Dokumentet gäller för: Enheten för Barn- och familjestöd samt Enhet för vuxen
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2017-09-23
 • Dokumentansvarig: Enhetschef Barn- och familjestöd
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef Barn- och familjestöd
 • Senast reviderad: 2017-08-31
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken