Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för digital signering vid ordförandebeslut (dagtid)

Vid situationer då beslut inte kan avvakta kan ordförande/vice ordförande fatta beslut enligt 6 kap. 36 § KL samt gällande omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. För att underlätta processen ska ordförande i första hand signera beslutet digitalt. Digital signering kan i dagsläget dock inte användas gentemot SiS-hem.

Nedan följer rutin för digital signering. Se även checklista för mail till ordförande vid ordförandebeslut.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för Socialförvaltningen.

ORD OCH BEGREPP

Digital signering
Innebär att beslutet signeras digitalt med hjälp av e-legitimation. Digital signering kan spåras så länge som den digitala hanteringen inte bryts, dvs. så länge dokumentet hanteras digitalt. Skulle den digitala hanteringen brytas ska signeringens giltighet vidimeras. Digital signering har i stort samma giltighet som en fysisk signering. Vissa myndigheter, så som SiS, kan dock har krav på att signeringen ska vara fysisk.

Vidimering
Vidimering innebär här att bekräfta signaturens giltighet. Detta ska ske om dokumentet som är digitalt signerat skrivs ut (det vill säga när den digitala hanteringen bryts). Vidimeringen sker genom att du signerar dokumentet och därmed bekräftar dess giltighet.

BESLUT SOM KAN FATTAS AV ORDFÖRANDE

Ordförande och vice ordförande har delegation på att fatta vissa beslut gällande LVU och LVM samt vissa beslut som inte kan avvakta så som akut behov av omplacering vid SoL placering. Se delegeringsförteckningen.

Ordförandebeslut ska används restriktivt och endast vid behov av omedelbara beslut. I den mån det går ska besluten tas enligt delegation av Sociala utskottet. Vid beslut om omplacering vid SoL placering tar ordförande/vice ordförande endast ett tidsbegränsat beslut och placeringen ska upp för beslut i nästkommande SU.

SiS godkänner i dagsläget inte digital signering. Vid beslut om placering i SiS-hem ska därför ordförande signera manuellt och denna rutin är inte tillämpbar. Använd dock Checklista för mail vid ordförandebeslut.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Socialsekreterare

 • Du bedömer att det finns behov av ett omedelbart ordförandebeslut.
 • Du resonerar med din chef/gruppledare om behovet av ett ordförandebeslut (det är chefen som beslutar om kontakt ska tas med ordförande)
 • Du utreder och handlägger ärendet enligt för ärendetypen gällande rutin.


Enhetschef/gruppledare

 • Du får information från handläggaren om ärendet och beslutar om kontakt ska tas med ordförande/vice ordförande för ett ordförandebeslut.
 • Du skickar mail till ordförande enligt checklista för mail till ordförande/vice ordförande inför ordförandebeslut.
 • Du skickar ärendet till digital signering.
 • När beslutet är digitalt signerat lägger du in det i verksamhetssystemet (OBS, dokumentet finns kvar i socialjour.se i en månad och raderas sedan, det är därför viktigt att det läggs över i procapita innan dess).
 • Om beslutet inte kan skickas digitalt till mottagande myndighet skriver du ut det och vidimerar beslutet.
 • Hantera beslutet enligt gällande rutiner för den typen av ärende. 

Ordförande/vice ordförande

 • Du mottar mail från enhetschef/gruppledare och hanterar det enligt checklista för mail till ordförande inför ordförandebeslut.


Du mottar ärendet för digital signering, fattar beslut och signerar digitalt.

DIGITALT SIGNERADE DOKUMENT FRÅN SOCIALJOUREN

Gruppledare
Gruppledare ansvarar för att det signerade dokumentet hämtas från socialjour.se och läggs in i verksamhetssystemet (OBS, dokumentet finns kvar i socialjour i en månad och raderas sedan, det är därför viktigt att det läggs över i procapita innan dess).

HAR DU FRÅGOR?

För mer information om digital signering se ”Manual skicka utredning för digital signering av ordförandebeslut”.

Se även Checklista för mail till ordförande inför ordförandebeslut.

Senast ändrad 2019-04-17

 • Dokumentetsnamn: Rutin för digital signering vid ordförandebeslut (dagtid)
 • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-06-05
 • Dokumentansvarig:: Utvecklingsledare IFO
 • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef IFO
 • Senast reviderad: 2017-06-06
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken