Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för att tillsätta särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett barn eller ungdom beviljas uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det (10 § Lgeb).

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller på Socialförvaltningen, enheten för ensamkommande barn, myndighet.

ORD OCH BEGREPP

Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV)
Barn med avlidna föräldrar (6 kap. 9 § FB) eller barn vars föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § FB) ska tilldelas särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir då också förmyndare för barnet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnets personliga angelägenheter och ska se till att barnets behov enligt 6 kap. 1 § FB tillgodoses.

Precis som för gode män för ensamkommande barn, står särskilt förordnade vårdnadshavare i sin egenskap av förmyndare, under överförmyndarens tillsyn (12 kap. 9 § FB).

Särskilda skäl till att inte väcka talan
Särskilda skäl till att inte väcka talan om särskild förordnad vårdnadshavare kan vara att barnet inom kort fyller 18 år. Vid sådant förhållande kan god man kvarstå i sitt uppdrag fram till dess att barnet blir myndigt. Ett annat skäl kan vara att socialförvaltningen har säkra och exakta uppgifter om att barnets föräldrar har beviljats uppehållstillstånd och befinner sig på väg till Sverige. Samråd mellan socialnämnden och god man behövs dock för att nämnden i sådana fall ska kunna låta bli att väcka talan om en särskild förordnad vårdnadshavare.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

 1. När ett ensamkommande barn eller ungdom får uppehållstillstånd och är i behov av en särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB ska en utredning inledas.
 2. Tänk på att det finns två paragrafer att tillämpa. Dubbelkolla att du valt rätt.
  • Om båda föräldrarna är avlidna tillämpas 6 kap. 9 § FB (Föräldrabalken). Använd inte denna paragraf om en förälder är i livet.
  • Om båda föräldrar eller en ensam förälder är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden tillämpas 6 kap. 8 a § FB (Föräldrabalken). T.ex. om föräldern/föräldrarna befinner sig i ett annat land och inte fått beslut om uppehållstillstånd.
 3. Socialsekreteraren gör först en bedömning om ungdomen och god man haft en fungerande kontakt och om god man anses lämplig för uppdraget. Har kontakten och samarbetet fungerat väl, fråga god man om hen kan tänka sig uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare.
 4. Träffa barnet/ungdomen och förklara på ett åldersadekvat sätt vad en vårdnadshavare är och varför hen behöver en sådan.
 • Om god man inte är intresserad eller inte bedöms lämplig för uppdraget - kolla om det finns kvar någon utredd SFV i ”banken” eller om intresseanmälningar kommit in.
 • Om god man är intresserad av uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Fråga barnet/ungdomen om hen kan tänka sig att ha god man som särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Utredning av en ny särskilt förordnad vårdnadshavare:
  • Skicka frågeformuläret ”Frågor inför uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare”, finns på servern
  • Begär utdrag från Misstanke- och belastningsregistret, Socialregistret, Kronofogdens- och Försäkringskassans register.
  • Inhämta personbevis för tilltänkt SFV samt för barnet.
 • Tilltänkt vårdnadshavare träffar barnet/ungdomen tillsammans med socialsekreterare. God man kan, men behöver inte närvara vid mötet. God man ska dock vara informerad om att mötet äger rum. Syftet med mötet är att tilltänkt vårdnadshavare och barnet/ungdomen får möjlighet att träffas och berätta om sig själva.
 • Personen som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare skriver på ett åtagandeintyg och ungdomar över 15 år skriver på ett intyg om att de vill ha Namn Namn som särskilt förordnad vårdnadshavare.
 • Socialsekreteraren skriver en utredning enligt SoL 11:1 om varför det finns ett behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.
 • Försök kontakta barnets föräldrar för att klargöra deras inställning.
 • Färdigställd utredning kommuniceras muntligt.
 • Den färdigställda och kommunicerade utredningen gällande barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare samt utredning gällande särskilt förordnad vårdnadshavare lämnas till Sociala utskottet som beslutar att föreslå socialnämnden att: ansöka hos Tingsrätten om en vårdnadsöverflyttning, föreslå XX som särskilt förordnad vårdnadshavare samt att enligt SoL 19 kap 2 § som ombud föreslå socialsekreterare XX att föra nämndens talan i ärendet.
 • Nämnden fattar beslut om att ansöka om vårdnadsöverflyttning hos Tingsrätten. Socialsekreterare gör ett beslut i Procapita att ansöka om vårdnadsöverflytt, med Socialnämnden som beslutsfattare.
 • Socialsekreteraren sammanställer ansökan till Tingsrätten genom att fylla i Tingsrättens blankett om stämningsansökan och bifoga:
  • Utredning enligt SoL 11:1 gällande behovet av särskilt förordnad vårdnadshavare
  • Åtagandeintyg från blivande SFV
  • Om ungdomen är över 15 år, intyg från ungdomen
  • Beslut från Sociala utskottet
  • Beslut från Socialnämnden
  • Personbevis för barn/ungdom
  • Personbevis för blivande vårdnadshavare
 • Kommunicera utredning med tilltänkt uppdragstagare, ungdomen och god man.
 • Ansökan skickas i två original till berörd tingsrätt (vanligtvis; Jönköpings Tingsrätt, Box 2243, 550 02 Jönköping).
 • När handlingar skickats till Tingsrätten meddela Överförmyndarkansliet att processen nu ligger i Tingsrätten, detta för att de ska veta och planera för sina uppdragstagare.
 • Ring Tingsrätten och begär målnummer för att kunna betala ansökningsavgift
 • Gå in på Tingsrättens hemsida och fyll i ”Betaltjänst för ansökningsavgifter”. Välj fakturabetalning, skriv ut faktura och lämna till personalredogörare.
 • Tingsrätten fattar sitt beslut och skickar till Socialtjänsten. Det tar tre veckor innan beslutet vinner laga kraft.
 • När socialsekreteraren får beslut från Tingsrätten meddelar hen vårdnadshavare, god man och ungdom.
 • NÄR BESLUTET VUNNIT LAGA KRAFT
  • gör ett beslut i Procapita under barnets utredning med Tingsrätten som beslutsfattare och stäng utredningen på barnet.
  • Gör beslut om SFV i uppdragstagarens utredning med Tingsrätten som beslutsfattare. Verkställ beslutet, för över till verkställighet och stäng utredningen.
  • Möte bokas in med alla parter där ungdomen ger sin tillåtelse att god man lämnar kopior till vårdnadshavare. När beslutet vinner laga kraft ordnar god man och vårdnadshavare så att ungdomens konto och pengar går till vårdnadshavare.
  • Meddela boende om bytet
 • God man finns kvar fram till den dag beslutet vinner laga kraft. Överförmyndarkansliet har hand om gode männen och deras ersättningar fram till dess. Överförmyndarkansliet kan eftersöka kostnaderna för god man fram till 30 dagar efter att ungdomen fått PUT. Efter det läggs kostnaden för detta på kommunen.
 • Socialsekreteraren skickar beslutet med namnuppgifter på vårdnadshavare till:
       Överförmyndarkansliet GGVV
       Att: Elma Travancic
       Stadshuset
       331 83 Värnamo

         Dels för att hon ska veta när god man uppdraget upphör,
         dels för att de kommer ansvara för förmyndaruppdraget
         som vårdnadshavaren har. Sluträkningen ska den särskilt
         förordnade vårdnadshavaren lämna till överförmyndaren när
         uppdraget upphör.

  24. Uppdraget upphör dagen innan ungdomen fyller 18 år eller om
        ungdomen återförenas med en förälder (6 kap. 10 § FB).
        Återförenas ungdomen med en förälder innan 18-årsdagen
        måste en ny ansökan skickas till Tingsrätten. En
        vårdnadshavare kan även avsäga sig uppdraget på egen önskan
        genom att skicka in en begäran till Tingsrätten.

HAR DU FRÅGOR?

Fråga chef eller gruppledare på enheten för ensamkommande barn, myndighet.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2018-11-14

 • Dokumentetsnamn:Rutin för att tillsätta särskild förordnad vårdnadshavare
 • Dokumentet gäller för: Enheten för ensamkommande barn, myndighet
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2020-09-11
 • Dokumentansvarig: Gruppledare ensamkommande barn, myndighet
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef ensamkommande barn, myndighet
 • Senast reviderad: 2017-09-12
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken