Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för avslutningssamtal vid öppenvårdsinsats vuxna insatser

När beslut har tagits om att öppenvårdsinsatsen ska avslutas ska ett avslutningssamtal hållas. Syftet med avslutningssamtalet är att knyta ihop insatsen, att följa upp hur insatsen har fungerat och dess resultat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller på socialförvaltningen för Vuxenenheten

ORD OCH BEGREPP

Skattningsskala
Skattningsskala 1-5 ska användas för samtliga målområden.

CHECKLISTAN

Behandlaren ska inför mötet
Inför avslutningssamtalet ska behandlaren och den enskilde åter skatta den enskildes situation och behov. Skattningen jämförs med den första och föregående skattningen. Resultatet av skattningen tas med till avslutningssamtalet.

Socialsekreteraren ska inför mötet
Inför mötet ska socialsekreteraren gå igenom journalanteckningarna för behandlingen.

Vid avslutningssamtalet

 • Avslutningssamtalet ska ske med socialsekreterare, behandlare och klient. Det är socialsekreteraren som kallar till, håller i och ansvarar för mötet. Mötet hålls med fördel med alla inblandade tillsammans. Om det finns anledning till det kan mötet hållas med klienten och behandlaren var för sig vid två skilda möten.
 • Avslutningssamtalet ska utgå från vårdplanen och genomförandeplanen.
 • Be klienten och behandlaren beskriva hur behandlingen har utförts och den upplevda effekten av behandlingen. Det är viktigt att klienten får komma till tals och är delaktig i uppföljningen.
 • Klienten och behandlaren ska redovisa resultatet av skattningen.
 • Innan mötet avslutas sammanfattas det som framkommit på mötet.
 • Avslutningssamtalet journalförs av både socialsekreteraren och behandlaren.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din närmsta chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-05-31

 • Dokumentetsnamn:Checklista för avslutningssamtal vid öppenvårdsinsats vuxna insatser
 • Dokumentet gäller för: Enheten för vuxna
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2022-05-30
 • Dokumentansvarig: Enhetschef för vuxna
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef för vuxna
 • Senast reviderad: 2019-05-31
 • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken