Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för uppföljningssamtal

En öppenvårdsinsats inom enheten vuxna insatser ska följas upp var tredje månad. Syftet med uppföljningen är att se om insatsen har någon effekt och om klienten uppnår målet. Uppföljningen ska leda till en bedömning om hur och ifall insatsen ska fortsätta. En uppföljning kan leda till att en insats fortsätter som innan, att insatsen på något vis förändras, att mål är uppfyllda och tas bort från genomförandeplanen eller att nya mål läggs till. Om situationen har förändras mycket och helt nya behov har uppstått ska en ny vårdplan och genomförandeplan skrivas. Om uppföljningen visar att alla behov är tillgodosedda eller att insatsen inte fungerar leder uppföljningen till ett avslut och ett avslutningssamtal ska hållas (se checklista för avslutningssamtal).

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller på socialförvaltningen för Vuxenenheten.

ORD OCH BEGREPP

Skattningsskala
Skattningsskala 1-5 ska användas för samtliga målområden.

SÅ HÄR GÖR DU

Behandlaren ska inför mötet

Inför uppföljningen ska behandlaren och den enskilde åter skatta den enskildes situation och behov. Skattningen jämförs med den första och föregående skattningen (om uppföljningar har gjorts tidigare). Resultatet av skattningen tas med till uppföljningsmötet.

Socialsekreteraren ska inför mötet
Inför mötet ska socialsekreteraren gå igenom journalanteckningarna för behandlingen.


Vid uppföljningsmötet

 • Uppföljningsmöte ska ske med socialsekreterare, behandlare och klient. Det är socialsekreteraren som kallar till, håller i och ansvarar för mötet. Mötet hålls med fördel med alla inblandade tillsammans. Om det finns anledning till det kan mötet hållas med klienten och behandlaren var för sig vid två skilda möten.
 • Uppföljningen ska utgå från genomförandeplanen.
 • Be klienten och behandlaren beskriva hur behandlingen har utförts och den upplevda effekten av behandlingen.
 • Klienten och behandlaren ska redovisa resultatet av skattningen.
 • Klienten och behandlaren får framföra sin synpunkt om hur de vill att insatsen ska fortsätta eller om de anser att insatsen bör avslutas. Det är viktigt att klienten får komma till tals och är delaktig i uppföljningen.
 • Innan mötet avslutas sammanfattas det som framkommit på mötet.
 • Om möjligt informerar socialsekreteraren sin bedömning om hur och om insatsen ska fortsätta. Om detta inte kan göras på mötet ska bedömningen och beslutet lämnas till klienten och behandlaren så snart som möjligt.
 • Uppföljningsmötet journalförs av både socialsekreteraren och behandlaren.


Vid bedömning att insatsen ska fortsätta

 • Om behoven har förändrats ska en ny vårdplan upprättas inom två veckor efter uppföljningen. Den nya vårdplanen ska läggas synlig för behandlaren i verksamhetssystemet.
 • Om mål har uppfyllts eller tillkommit och om insatsen ska förändras ska en ny genomförandplan upprättas senast tre veckor efteruppföljningen.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din närmsta chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-05-31

 • Dokumentetsnamn: Checklista för uppföljningssamtal
 • Dokumentet gäller för: Enheten för vuxna
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2022-05-30
 • Dokumentansvarig: Enhetschef för enheten vuxna
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef vuxna
 • Senast reviderad: 2019-05-31
 • Version:2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken