Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista för uppstart och uppstartsamtal

När beslut har tagits om öppenvårdsinsats och ärendet har tilldelats en behandlare ska behandlaren, socialsekreteraren och klienten träffas för ett uppstartssamtal. I inledningen av en insats är det mycket information som ska gås igenom. Det är viktigt att klienten får information om vad insatsen kommer innebära och hur det ska utformas samt vad som krävs av klienten och vilka rättigheter klienten har.

Nedanstående punkter ska gås igenom vid uppstarten av en insats och vid uppstartsamtalet.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller på Socialförvaltningen för Vuxenenheten.

ORD OCH BEGREPP

Skattningsskala
Skattningsskala 1-5 ska användas för samtliga målområden.

SÅHÄR GÖR DU

Uppstartssamtal socialsekreterare, behandlare och klient

 • Gå igenom vårdplanen. Prata om vad som kommer att krävas för att insatsen ska avslutas och målen har uppnåtts.
 • Informera om dokumentationsskyldigheten, att ni kommer att föra journal över insatsen och att den enskilde har rätt att veta vilken dokumentation som förs gällande den själv och att den enskilde har rätt att begära ut sin journal.
 • Informera om att behandlaren och klienten tillsammans ska planera behandlingen i en genomförandeplan. Berätta om möjligheter för hur behandlingen kan utformas och vilken kontakt som behandlaren och den enskilde kommer att ha.
 • Informera om att insatsen kommer att följas upp var tredje månad och att den kommer att avslutas när målen är uppnådda eller då den enskilde begär att insatsen ska avslutas.
 • Planera in ett uppföljningsmöte.
 • Se till så att den enskilde har kontaktuppgifter till både socialsekreteraren och till behandlaren.


Uppstart behandlare och klient

 • I början av behandlingen ska behandlaren och klienten genomföra en skattning av den enskildes nuvarande situation och behov (denna skattning följs sedan upp vid uppföljning och avslut).
 • Genomförandeplanen upprättas senast efter tre veckor. Den enskilde ska så långt som möjligt vara delaktig i utformandet av planen.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din närmsta chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 5

Senast ändrad 2019-05-31

 • Dokumentetsnamn:Checklista för uppstart och uppstartssamtal
 • Dokumentet gäller för: Enheten för vuxna
 • Dokumenttyp: Checklista
 • Giltighetstid: 2022-05-30
 • Dokumentansvarig: Enhetschef enheten för vuxna
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef vuxna
 • Senast reviderad: 2019-05-31
 • Version:2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken