Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från beslut till verkställighet för öppenvårdsinsats, vuxna insatser

När en enskild har beviljats öppenvård är det flera professionella som ska samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att beslut om öppenvård är fattat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Denna rutin gäller vid beslut om kommunens vuxna insatser, öppenvård.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Socialsekreterare

 1. När en ansökan har inkommit och beviljats (för arbetsgång under utredning, se rutin för handläggning vuxen) fattar du beslutet i Procapita och skapar ett uppdrag.
 2. Du tar kontakt med enhetschefen för att ge information om ärendet.
 3. När enhetschefen har meddelat dig vem som blir behandlare tilldelar du behandlaren uppdraget i Procapita och startar uppdraget.
 4. Behandlaren tar kontakt med dig för att få mer information om ärendet.
 5. Du skickar vårdplanen genom Procapita till behandlaren.
 6. Du och behandlaren bokar in ett möte tillsammans med den enskilde.
 7. Du samordnar och deltar i uppföljning av insatsen (minst var tredje månad) tillsammans med den enskilde och behandlaren.
 8. Vid förändringar i behov ska vårdplanen förändras, detta ska kommuniceras med den enskilde och behandlaren.
 9. Du samordnar och deltar i ett avslutningssamtal tillsammans med den enskilde och behandlaren.


Enhetschef

 1. Du får information om beslutet och tilldelar ärendet en eller flera behandlare/kuratorer.
 2. Du ger en första information om ärendet till behandlaren.
 3. Du meddelar socialsekreteraren vem som tilldelats ärendet.Behandlare/kurator

 1. Du blir tilldelad ett ärende, om ni är flera behandlare/kuratorer i ärendet stämmer ni av med varandra.
 2. Du tar kontakt med socialsekreteraren för att få mer information om ärendet och bokar in en tid för att träffa socialsekreteraren och den enskilde.
 3. Du tar del av vårdplanen.
 4. Efter det inledande mötet tillsammans med socialsekreteraren inleder du behandlingen tillsammans med klienten.
 5. Inom tre veckor skriver du, tillsammans med klienten, en genomförandeplan.
 6. Du deltar i uppföljningen tillsammans med den enskilde och socialsekreteraren. Vid behov uppdateras genomförandeplanen.
 7. Vid förändringar i behandlingen ska genomförandeplanen förändras, detta ska kommuniceras med klienten och med socialsekreteraren.
 8. Du deltar i avslutningssamtal tillsammans med den enskilde och socialsekreteraren.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor kontakta din närmste chef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 6

Senast ändrad 2018-11-12

 • Dokumentetsnamn: Rutin från beslut till verkställighet för öppenvårdsinsatser, vuxna insatser
 • Dokumentet gäller för: Enheten vuxna och vuxna insatser
 • Dokumenttyp: Rutin
 • Giltighetstid: 2019-06-02
 • Dokumentansvarig: Enhetschef vuxna och vuxna insatser
 • Dokumentet beslutat av: Enhetschef vuxna och vuxna insatser
 • Senast reviderad: 2016-06-07
 • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken