Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin för information mellan socialtjänsten och socialjouren

Socialförvaltningen i Gislaveds kommun har en socialjour tillsammans med andra kommuner. Denna socialjour utgår från Värnamo. I dialog med socialjouren används i huvudsak den digitala plattformen samarbetsytan.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller för socialförvaltningens myndighetsenheter.

ORD OCH BEGREPP

Samarbetsytan
Kommunikationen mellan socialtjänsten och socialjouren sker via den digitala plattformen samarbetsytan.

Enheter med myndighetsutövning inom IFO
Innefattar enheten för barn och familj, enheten för ensamkommande barn myndighet, enheten för vuxna och enheten för försörjningsstöd.

Enheten bistånd och stöd
Enheten bistånd ligger under verksamhetsområde Funktionshinder och innefattar biståndshandläggare gällande psykisk ohälsa och LSS-handläggare samt biståndshandläggare gällande SoL.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER GÄLLANDE ENHETER MED MYNDIGHETSUTÖVNING INOM IFO, INKOMNA ÄRENDEN

Administrationen på IFO Åbjörnsgatan
Administrationen på IFO har huvudansvaret för att kolla om ärenden har kommit in i samarbetsytan från socialjouren. Detta görs 2 ggr/dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

Om det har kommit in ett ärende i samarbetsytan skickar administrationen ett mail till det mottag som berörs.

Mottag
Mottaget öppnar och hanterar ärendet enligt rutin för inkommen orosanmälan/information på annat sätt. Mottaget lägger in dokumentationen i procapita.

När ärendet är hanterat raderar mottaget ärendet från samarbetsytan.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER GÄLLANDE ENHETER MED MYNDIGHETSUTÖVNING INOM IFO, INFORMATION TILL SOCIALJOUREN

Socialsekreterare
Socialsekreterare som har ett ärende som kan bli aktuellt på socialjouren lämnar informationen om ärendet till mottagningssekreterare/gruppledare eller administrationen som sedan lägger in det i samarbetsytan.

Mottag/gruppledare/administrationen på IFO Åbjörnsgatan
Tar emot information från socialsekreterare och lägger in i samarbetsytan till socialjouren.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER GÄLLANDE ENHETEN BISTÅND OCH STÖD, INKOMNA ÄRENDEN

Administrationen på IFO Åbjörnsgatan
Administrationen på IFO har huvudansvaret för att kolla om ärenden har kommit in i samarbetsytan från socialjouren. Detta görs 2 ggr/dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

Om det har kommit in ett ärende i samarbetsytan tillhörande enheten Bistånd eller enheten Bistånd och stöd skriver administrationen ut informationen och skickar ner till berörd enhet via internposten.

Administrationen raderar från samarbetsytan när de fått tillbaka bekräftelsen om att dokumentationen är mottagen.

Enheten Bistånd och stöd
Tar emot informationen från socialjouren via internposten och hanterar den enligt rutin för inkommen orosanmälan/information på annat sätt. När ärendet är mottaget och hanterat meddelar handläggare administrationen på IFO Åbjörnsgatan att ärendet kan raderas från samarbetsytan.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER GÄLLANDE ENHETEN BISTÅND OCH STÖD, INFORMATION TILL SOCIALJOUREN

Biståndshandläggare/LSS handläggare
Handläggare som har ett ärende som kan bli aktuellt på socialjouren lämnar informationen om ärendet till administrationen på IFO Åbjörnsgatan som sedan lägger in det i samarbetsytan.

Administrationen på IFO Åbjörnsgatan
Tar emot information från socialsekreterare och lägger in i samarbetsytan till socialjouren.

HAR DU FRÅGOR?

Har du frågor gällande samarbetsytan kontakta Utvecklingsledare IT med inriktning mot IFO.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 2

Senast ändrad 2018-09-14

Länkar

  • Dokumentetsnamn: Rutin för information mellan socialtjänsten och socialjouren
  • Dokumentet gäller för: Socialförvaltningens myndighetsenheter
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: 2020-07-01
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare IFO
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef IFO
  • Senast reviderad: 2018-07-02
  • Version: 1

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken