Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Checklista vid orosanmälan som skrivs i befintlig journal

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Enheten för bistånd – vård och omsorg

CHECKLISTA

Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om (5 kap. 1 § SOSFS 2014:5)

 vad saken gäller
 vem eller vilka som uppgifterna avser
 vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt
 när och hur uppgifterna har lämnats till nämnden
 namn och befattning eller titel på den som har tagit emot uppgifterna (kommer automatiskt då vi signerar journalanteckningen)

Av dokumentationen ska det också framgå vilka andra uppgifter av betydelse för saken som har lämnats till nämnden.

Allmänna råd

För att undvika missförstånd bör det framgå av dokumentationen att nämnden har kontrollerat med uppgiftslämnaren att muntliga uppgifter har uppfattats korrekt.

Har kontakt med den enskilde skett under förhandsbedömningen ska detta också antecknas i journalen. Samt hur kontakten skett ex. samtal, brev, personligt möte.


Om nämnden efter en förhandsbedömning beslutat att inte inleda en utredning enligt SoL, ska detta dokumenteras med uppgifter om (5 kap. 2 § SOSFS 2014:5)

 att en utredning inte inleds
 skälen för nämndens beslut
 beslutsdatum (kommer automatiskt då vi signerar journalanteckningen)
 namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet (delegation ligger på enhetschef eller gruppledare, kommer automatiskt då vi signerar journalanteckningen)

Allmänna råd

Om den enskilde redan har en personakt hos nämnden, bör beslutet att inte inleda en utredning antingen dokumenteras i personakten eller antecknas på eller i anslutning till den inkomna eller upprättade handling som låg till grund för nämndens förhandsbedömning. 

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 4

Senast ändrad 2019-07-03

  • Dokumentets namn: Checklista vid orosanmälan som skrivs i journal
  • Dokumenttyp: Checklista
  • Dokumentansvarig: Enhetschef enheten för bistånd - vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Enhetschef enheten för bistånd - vård och omsorg
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2018-12-11
  • Giltighetstid: Tills vidare
  • Senast reviderad: 2019-06-25
  • Version: 2

Hänvisningar


Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken