Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården. I Sverige finns över 100 register, läs mer i länken till höger (nationella kvalitetsregister).

Inom vård och omsorg i Gislaveds kommun arbetar vi främst med Svenska palliativregistret, BPSD och Senior alert.

De olika kvalitetsregistren täcker olika områden och används som stöd i kvalitetsarbetet. Inte minst används kvalitetsregister i samband med teamträffar och i det förebyggande arbetet.

Senior Alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person som, 65 år eller äldre och har kontakt med vård eller omsorg, registreras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.

Med hjälp av Senior Alert vill Gislaveds kommun utveckla förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg. Det multiprofessionella teamet på varje område tar fram åtgärdsplan på de risker som uppmärksammats i riskbedömningen.

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga och omvårdnadspersonal.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process 

Definition

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.

Behörighet

Det krävs inloggning för de allra flesta register.

För att få behörighet till ett register ska du i samråd med din chef kontakta kommunens kontaktperson för registret.

Senior alert

Användare; ta kontakt med din chef för information om vem som administrerar behörigheter på din arbetsplats.

Lokalkoordinator (dvs. person som administrerar användarbehörigheter på sin arbetsplats); kontakta utvecklingsledare Jenny Johansson.

BPSD

Demenssamordnare Annica Bard Carlsson och Lena Larsson

Svenska palliativregistret

Administrativ assistent Elisabeth Johansson 

Senast ändrad 2018-12-18

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken