Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från ansökan till verkställighet- växelvård

 När en enskild beviljats växelvård är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att beslut om växelvård är fattat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rutinen gäller på socialförvaltningen då en enskild har beviljats växelvård enligt Socialtjänstlagen (2001:453).

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Biståndshandläggare

1. Efter beviljad ansökan om växelvård kontaktar du placeringsansvarig för att få reda på vart den enskilde kan få komma.
2. När du vet var det finns plats för växelvård meddelar du snarast den enskilde och/eller dennes anhöriga om till vilken växelvård den enskilde är välkommen. Tala om att de ska kontakta växelvården för ett första besök.
3. Ring ssk på växelvården och informera om den enskilde.
4. Skicka beställning genom beställningsgrupp i Magna Cura.
5. Du får information om förändringar i den enskildes hälsa och om eventuell frånvaro från växelvården. Du informerar enhetschef om enskilds planerade frånvaro från växelvården. Du gör uppföljningar av växelvården.

Placeringsansvarig

1. Du informerar biståndshandläggaren om när den enskilde kan påbörja växelvården.
2. Du gör ett schema över den enskildes växelvård i Magna Cura för ett halvår i taget. Gör även kalenderblad för din egen översikt. Lägg upp schemat i Magna Cura. Skicka även schemat med internpost till assistent, EC och SSK.
3. Skicka planeringen (för ett halvår i taget) till den enskilde.

 

Distriktssköterska och sjuksköterska

1. Du får en beställning från biståndshandläggaren som innebär att en ny placering är gjord. I beställningen får du information om vem den enskilde är (namn och personnummer) och när den enskilde påbörjar växelvård. Du tar emot schema över växelvården via internposten.
2. Du inhämtar information om den enskildes hälsa som är nödvändig för att garantera en god vård.
3. När den enskilde påbörjat växelvård organiserar du kring dennes HSL-insatser.
4. Efter inflytt och inhämtat samtycke kan du vid behov inhämta ytterligare information om den enskildes hälsostatus.
5. Du för dialog med ansvarig sjuksköterska eller distriktssköterska på hemmaplan.
5. Du informerar biståndshandläggaren om förändringar i den enskildes hälsostatus.

 

Rehab på växelvård

1. Du får en beställning från biståndshandläggaren som innebär att en ny placering är gjord. I beställningen får du information om vem den enskilde är (namn och personnummer) och när den enskilde påbörjar växelvård.
2. När den enskilde påbörjat växelvården undersöker du så att de eventuella hjälpmedel den enskilde har med sig hemifrån är tillräckliga. Bedömer du att den enskilde saknar något hjälpmedel lämnar du ut sådant.
3. Du tar reda på vilket behov av träning den enskilde har och erbjuder eventuellt träning under vistelsen.
4. Du för dialog med ansvarig sjukgymnast och arbetsterapeut på hemmaplan. 

Enhetschef på växelvård
1. Du ser till så att meddelandegruppen i Magna Cura är aktuell.
2. Du blir kontaktad av biståndshandläggaren (genom meddelande i beställningsgruppen) och får information om att en ny placering kommer att göras.
3. Du tar emot beställning genom Magna Cura. Du får schema över växelvården via internpost.
4. Du informerar och får information från biståndshandläggaren om enskilds frånvaro från växelvården.

Kontaktman/personal
1. Du tar emot enskild och anhöriga på ett första besök på växelvården. Du lämnar då ut information om vad växelvården erbjuder, vad den enskilde själv behöver ha med sig etc.
2. Du upprättar omgående en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och/eller anhöriga senast tre veckor efter påbörjad insats.
3. Du för en dialog med hemtjänst och/eller anhöriga på hemmaplan.

Verksamhetsledare/assistent
1. Du verkställer i Magna Cura så snart insatsen är påbörjad.

Hemtjänst
1. Du meddelar enhetschefen om eventuell akut frånvaro t.ex. vid sjukhusvistelse.

Alla
Delta i teammöten alternativt individuella uppföljningar i team.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2018-12-14

  • Dokumentetsnamn: Rutin från ansökan till verkställighet - växelvård 
  • Dokumentet gäller för:  Enheten för bistånd- vård och omsorg samt verksamheten Vård- och omsorgsboende
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare kvalitet
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschefer Funktionshinder samt Vård- och omsorgsboende
  • Senast reviderad: 2015-12-11
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken