Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från ansökan till verkställighet- korttidsplats

 Denna rutin gäller för de professioner som arbetar med korttidsplatser. Rutinen är till för att skapa en tydlig rollfördelning och ett flöde som fungerar utan onödiga fördröjningar.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Rutinen gäller på socialförvaltningen då en enskild har beviljats korttidsplats enligt Socialtjänstlagen (2001: 453).

 PRINCIPER VID SJUKHUSVISTELSE

Inskickning till sjukhus

När en brukare skickas in till sjukhus från korttidsplats hålls platsen i 24 timmar. Inom 24 timmar får brukaren komma tillbaka till korttidsplatsen. Sjuksköterska på korttidsplatsen sköter kontakten med sjukhuset.
Om sjukhuset vill skicka tillbaka brukaren till korttidsplatsen efter 24 timmar ska sjuksköterskan hänvisa till biståndshandläggaren. Efter 24 timmar håller biståndshandläggaren i kontakten med sjukhuset.

Avsluta vistelse

Biståndshandläggaren ska avsluta korttidsplatsen om brukaren inte är tillbaka eller på väg tillbaka från sjukhuset inom 24 timmar. Personal på korttidsplatserna kan kontakta biståndshandläggaren innan rummet städas, då nytt beslut om korttid kan föreligga och personen kommer tillbaka.

Vårdplanering

Ny vårdplanering kan krävas, via telefon, webb eller fysiskt möte. Biståndshandläggaren avgör hur.
Vid ny korttidsplacering verkställer verksamhetsledare (VL) beslutet och vid förlängning gör biståndshandläggaren det.

ANKOMST TILL OCH LÄMNANDE AV KORTTIDSVISTELSE

Korttidsplatsen ska kunna ta emot brukare med kort varsel och även sent på dagen.

Den som ska lämna korttidsplatsen, lämnar rummet senast kl. 10:00. Ny brukare ska ha tillträde till rummet senast kl. 11.30. Verksamhetsansvarig enhetschef beslutar om det krävs längre tid för städning på grund av t.ex. smitta. Städning av rummet får inte hindra mottagning av en ny brukare.

Enskild tjänsteman, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan, kan inte fördröja eller hindra biståndshandläggares beslut om korttidsplats. Vid osäkerhet om verkställande av korttidsplats ska verksamhetsansvarig enhetschef kontaktas för bedömning. 

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

Biståndshandläggare 
1. Efter beviljad ansökan får du information från placeringsansvarig om var det finns ledig korttidsplats. När du vet var, meddelar du snarast den enskilde och/eller dennes anhöriga.
2. Planera uppföljning redan i samband med beviljandet av korttidsplats samt meddela respektive profession, den enskilde och/eller dennes anhöriga när uppföljningen ska äga rum.
3. Ring SSK på boendet och informera.
4. Skicka beställning genom beställningsgrupp i Magna Cura. Skriv i rubriken på beställningen/ meddelandet vilket boende som avses och att det gäller en korttidsplats.
Vid frånvaro ska mailen i Magna Cura alltid vidarebefordras. Respektive deltagare i meddelande-gruppen är ansvarig för att meddelanden vidarebefordras till rätt tjänsteman. För att säkerställa att info är läst, kolla även "visa status" för meddelande.
Snabbmeddelande kan ske i undantagsfall.
5. I beställningen ska det tydligt framgå vilket målet är för vistelsen, för att respektive profession (AT, SSK, USK, FT) ska veta vilka insatser som bör göras och kunna starta dessa omgående.
6. Du får information om förändringar i den enskildes hälsa.
7. Du gör uppföljningar av korttidsplats. Du kontaktar sjuksköterskan som ansvarar för att kontakta övrig personal. Vid uppföljning av korttidsplats ska personal alltid närvara. Vid rehab insatser bör rehab vara med, vid mycket medicinska insatser bör sjuksköterska vara med samt omvårdnadspersonal som har kunskap om brukarens situation. Alla behöver inte närvara vid hela mötet.
Du är ansvarig för att förebereda hemtjänsten i så god tid som möjligt när personen ska hem. Du ska föra en dialog med hemtjänsten om att personen har korttidsplats respektive sjukhus.

8. Efter uppföljning skickas meddelande i Magna Cura om beslut om fortsättning eller avslut.

Placeringsansvarig 
1. Du talar om var det finns ledig korttidsplats, du för en dialog med sjuksköterska om detta.
2. Du skriver in i Magna Cura var brukaren placeras.

Sjuksköterska 
1. Du får en beställning från biståndshandläggaren som innebär att en ny placering är gjord. I beställningen får du information om vem den enskilde är (namn och personnummer) samt vilket boende och att det gäller korttidsplats.
2. Du får information när uppföljning ska äga rum samt meddelar personal som ska delta i god tid
3. Du inhämtar information om den enskildes hälsa som är nödvändig för att garantera en god vård.
4. När den enskilde anlänt till korttidsplatsen organiserar du kring dennes HSL-insatser.
5. Efter ankomst och inhämtat samtycke kan du vid behov inhämta ytterligare information om den enskildes hälsostatus.
6. Du informerar biståndshandläggaren om förändringar i den enskildes hälsostatus via teamträff eller direktkontakt.
7. Om och när en brukare lämnar sin korttidsplats tidigare än vad som är överenskommet ska biståndshandläggaren informeras om detta. Det samma gäller vid dödsfall.
8. Vid korttidsplacering med medicinska insatser deltar du i uppföljningen.
9. Vid hemgång då det finns behov av medicinska insatser kontaktas berörd hemvård eller vårdcentral.
10. Vid akuta behov på kvällar/nätter/helger, se särskild rutin.

Rehabpersonal 
1. Du får en beställning från biståndshandläggaren som innebär att en ny placering är gjord. I beställningen får du information om vem den enskilde är (namn och personnummer) samt vilket boende och att det gäller korttidsplats.
2. Rehabinsatsen påbörjas på dag 1. När den enskilde anlänt till korttidsplatsen undersöker du så att den enskilde har nödvändiga hjälpmedel. Saknar den enskilde något hjälpmedel ordinerar du ut sådant.
3. Du bedömer vilket behov av träning den enskilde har och erbjuder eventuell träning under vistelsen. Träningen kan delegeras till omvårdnadspersonalen.
4. Så snart den enskilde kommit till korttidplatsen ska rehab personal göra en bedömning huruvida hembesök behöver göras. Vid behov av hembesök ska detta göras så snart som möjligt.
5. Vid korttidsplacering med rehab. insatser deltar du i uppföljningen.
6. Vid hemgång och vid behov av rehab insats kontaktas berörd rehabpersonal eller vårdcentral. 

Enhetschef
1. Du ser till så att meddelandegruppen i Magna Cura är aktuell.
2. Du får ett meddelande i Magna Cura om och när brukare kommer till korttidsplats.
3. Du tar emot beställning genom Magna Cura.
4. Du ser till att ansvarig kontaktperson finns för korttidsplaceringen.

Verksamhetsledare/assistent
1. Du verkställer i Magna Cura, vid förlängning verkställer handläggaren.

Kontaktman/personal
1. Du tar emot enskild och anhörig
2. Du upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde omgående.
3. Du svarar för daglig vård och omsorgsboende

Alla
Deltar i teamträffar alternativt individuella uppföljningar.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 0

Senast ändrad 2019-07-01

  • Dokumentetsnamn: Rutin från ansökan till verkställighet - korttidsplats 
  • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd - vård och omsorg verksamhetsområdena Vård- och omsorgboende och Omsorg i ordinärt boende och hälso- och sjukvård
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare kvalitet 
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschefer Funktionshinder samt Vård- och omsorgboende
  • Senast reviderad: 2017-07-19
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken